Załącznik nr 4 - Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości

advertisement
Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
WNIOSEK NR ………………………….1
O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO
w ramach
Osi priorytetowej 10 – Otwarty rynek pracy
Działanie 10.4.1 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy
Poddziałania 10.4.1 - Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów
zwrotnych i bezzwrotnych
w ramach
projektu: „Przedsiębiorczość bez barier”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości
na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0039/15-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Kielcach
Data i miejsce złożenia wniosku:
........................................................
Dane Wnioskodawcy:
Nazwa, adres, nr telefonu, fax
.........................................................................................
.........................................................................................
Data i podpis osoby przyjmującej wniosek:
............................................................................
1
Nr wniosku o przyznanie środków finansowych nadaje pracownik Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 wnoszę o przyznanie
wsparcia
pomostowego
na
sfinansowanie
wydatków
związanych
z
…………………………………………………………………………………………………………,
na łączną kwotę w wysokości 16 100,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy sto złotych 00/100),
w formie comiesięcznej pomocy wypłacanej przez pierwsze 10 miesięcy funkcjonowania firmy tj.:

w okresie pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania firmy w wysokości 1 750,00 PLN (słownie:
tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) wypłacanej w okresie od dnia ……………… do
dnia……………………,
oraz

w okresie kolejnych 4 miesięcy funkcjonowania firmy w wysokości 1400,00 PLN (słownie:
tysiąc czterysta złotych 00/100) wypłacanej w okresie od dnia ……………… do
dnia…………………….
Okres określony powyżej nie przekracza łącznie okresu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
o przyznanie wsparcia pomostowego.
Uzasadnienie wniosku
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...…
Dokumenty załączone do wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
stanowią jednocześnie załączniki do wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.
....................................................................
Czytelny podpis Wnioskodawcy
Download