(klientów ubiegających się o wypłatę świadczeń

advertisement
Ogłoszenie
świadczenia usług prawnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na
potrzeby Wydziału Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Świadczenie usług prawnych dla Wydziału Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w zakresie niewypłacalnych
pracodawców (klientów ubiegających się o wypłatę świadczeń jak i dłużników Funduszu)
usytuowanych na terenie powiatów: zamojskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego,
biłgorajskiego, radzyńskiego, parczewskiego, łukowskiego, .
Do zakresu powyższych usług należy w szczególności:
 opracowywanie opinii prawnych, projektów dokumentów prawnych, wyrażanie
poglądów i udzielanie konsultacji prawnych ustnie oraz na piśmie,
 prowadzenie w imieniu Zamawiającego – postępowań sądowych i wszelkich innych
postępowań prawnych z jego udziałem
 reprezentowanie przed organami postępowania egzekucyjnego oraz postępowania
upadłościowego
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy, od stycznia do grudnia 2013 r.
Świadczenie powyższych usług prawnych odbywać się będzie na podstawie umowy
cywilnej. W ramach tej umowy usługi prawne będą wykonywane wg potrzeb Wydziału
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przewiduje się wypłatę dodatkowego
wynagrodzenia z tytułu kosztów zastępstwa procesowego. Nie przewiduje się zwrotu kosztów
dojazdu.
Wymagania:
 posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – wpisu na listę radców prawnych
lub adwokatów
 posiadanie wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu postępowań windykacyjnych,
szczególnie upadłościowych i egzekucyjnych a także spraw z zakresu prawa pracy.
 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonywania zamówienia
Wymagane dokumenty:
 formularz ofertowy (załącznik Nr 1)
 aktualny odpis z właściwego rejestru,
 podpisany list motywacyjny,
 szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej
i klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych),
 kopia dowodu osobistego,
 dokumentu potwierdzającego uprawnienia zawodowe radcy prawnego.
Miejsce oraz termin składania ofert
1. Miejscem składania ofert: Kancelaria Ogólna Wojewódzkiego
w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin
2. Termin składania ofert: 05 grudnia 2012 r. do godziny 15.30.
Decydującym kryterium oceny ofert będzie cena za usługę.
(Kod CPV: 79100000-5)
Urzędu
Pracy
Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
z dnia ....................
Od:
Nazwa i siedziba Wykonawcy:
……………………………………….
……………………………………….
………………………………………..
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Okopowa 5
20-022 Lublin
Cena realizacji usługi zł ………………….. netto/za miesiąc/ + ………………. stawka Vat
= …………………………………………………..zł brutto / za miesiąc/
Słownie ……………………………………………….
Łączna cena realizacji usługi (podana cena brutto za miesiąc x 12 miesięcy świadczenia
usługi):
………………………….= zł brutto
Słownie brutto::………………………..
1. Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
………………………………………………..
Podpis Wykonawcy
Download