O Ś WIADCZENIE Niniejszym oświadczam, co następuje: 1) znane

advertisement
Załącznik Nr 1 do Regulaminu zarządzania prawami własności
intelektualnej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr CCCLIV/2014
Senatu UM w Lublinie z dnia 17 grudnia 2014 roku
………………………………………………………..
imię i nazwisko
………………………………………………………..
stanowisko pracy
………………………………………………………..
jednostka organizacyjna
OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, co następuje:
1) znane mi są postanowienia Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej
w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, których zobowiązuję się przestrzegać oraz
zachować całkowitą poufność w zakresie informacji dotyczących dóbr
intelektualnych powstałych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, pod rygorem
obowiązku pokrycia szkód jakie z tego powodu poniesie Uczelnia;
2) mam świadomość, że Uniwersytet Medyczny w Lublinie nabywa prawa
majątkowe do dóbr intelektualnych stworzonych przez jego pracowników i ma
prawo do nieodpłatnego korzystania z tych dóbr do celów naukowych, badawczych,
rozwojowych i dydaktycznych;
3) wyrażam zgodę na objęcie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie ochroną
prawną stworzonych przeze mnie lub przy moim udziale dóbr intelektualnych.
…………………………………………
data złożenia oświadczenia
..…….…………………………………
podpis pracownika
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards