uchs-_zmiana-w-statucie

advertisement
Uchwała Nr CCCXXV/2011
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2011 roku
w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4
w Lublinie
Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. 2005, Nr 164, poz. 1365 ze zm.), w związku z art. 11 ust. 3 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (j. t. Dz. U. 2007, Nr 14, poz. 89
z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uchwala, co następuje:
§1
Dokonuje się przekształcenia SPSK Nr 4 w Lublinie poprzez:
1) likwidację Poradni Chorób Naczyniowych Mózgu;
2) likwidację Poradni Leczenia Bólu.
§2
W Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie, stanowiącym
Załącznik do Uchwały Nr CCXVII/2008 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia
30 kwietnia 2008 roku w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
Nr 4 w Lublinie zatwierdza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 1 dodaje się lit. r w brzmieniu:
,,r) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura w PKD 82.19.Z”;
2) w § 7 ust. 1 pkt. 2 skreśla się słowa: ,,chorób naczyniowych i mózgu” oraz ,,leczenia
bólu”;
3) w § 7 ust. 1 pkt. 3 lit. a skreśla się słowa: ,,mammografii”;
4) w § 19 ust. 1 pkt. 1 lit. d skreśla się ppkt 29 ,,Chorób naczyniowych mózgu”;
5) w § 19 ust. 1 pkt. 1 lit. d skreśla się ppkt 30” ,,Leczenia bólu”.
§3
W Statucie SPSK Nr 4 w Lublinie, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr CCXVII/2008
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie Statutu
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie zmienia się załącznik
i otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.
§4
Senat upowaŜnia Dyrektora SPSK Nr 4 w Lublinie do ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu
w formie obwieszczenia, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Prof. dr hab., dr h. c. Andrzej KsiąŜek
Download