Program konferencji naukowej-Prawo cywilne i handlowe w

advertisement
Program ogólnopolskiej konferencji naukowej
Prawo cywilne i handlowe
w działaniach administracji. Stanowienie, wykładnia i stosowanie
3 kwietnia 2017 r.
Trybunał Koronny w Lublinie (Rynek 1)
Rejestracja uczestników: 8.30-9.00
Otwarcie konferencji: 9.00-9.30
Panel I. Zagadnienia wprowadzające (w tym wystąpienia1 i dyskusja):
9.30-11.45. Prowadzenie: Prof. zw. dr hab. Janusz A. Strzępka (Uniwersytet Śląski
w Katowicach)
Dr hab. Rafał Szczepaniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
– Semantyczne problemy stosowania prawa prywatnego w sektorze publicznym
Dr Ambroży Mituś (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
– Model administracji publicznej a zakres dopuszczalności stosowania instytucji
prawa cywilnego w działaniach administracji
Dr Ewaryst Kowalczyk (Uniwersytet Zielonogórski)
– Zasada proporcjonalności w cywilnoprawnych formach działania administracji
Mgr Konrad Łuczak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
– Zasada równoważności: pomost, czy mur między prawem cywilnym
a administracyjnym?
Dr Artur Kokoszkiewicz (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie)
– Implementacja instytucji prawa prywatnego do prawa publicznego na przykładzie
kodeksu postępowania administracyjnego – remedium czy placebo?
Mgr Marta Płazińska (Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych
w Ministerstwie Rozwoju)
– Mediacja i ugoda w procedurze administracyjnej – zmiany w kodeksie
postępowania administracyjnego
Mgr Katarzyna Paterak-Kądek (Wydział Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie
Prawnym w Ministerstwie Sportu i Turystyki)
– Ugody w sprawach cywilnych zawierane przez organy administracji
Mgr Łukasz Mroczyński-Szmaj (Uniwersytet Rzeszowski)
– Nowa instytucja ADR – Koordynator ds. negocjacji w sektorze energetycznym –
ocena regulacji
Przerwa kawowa: 11.45-12.15
Panel II. Prawo cywilne w działaniach administracji (w tym wystąpienia i dyskusja):
12.15-14.30. Prowadzenie: Dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów prof. UwB (Uniwersytet
w Białymstoku)
Prof. zw. dr hab. Janusz A. Strzępka (Uniwersytet Śląski w Katowicach), mgr Mateusz
Żaba (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
– Wykonywanie umów o roboty budowlane
Mgr Jarosław Franczak (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie)
– Wybrane zagadnienia dotyczące umów starannego działania i umów rezultatu
w działaniach administracji
Dr Renata Tanajewska (Uniwersytet w Białymstoku)
– Klauzula rebus sic stantibus w prawie zamówień publicznych a problematyka
1
Przewidziany czas wystąpienia w każdym z paneli (I – III) dla: 1) profesora lub doktora habilitowanego – do 20 minut, 2)
doktora – do 15 minut, 3) magistra, w tym doktoranta – do 10 minut.
stosowanych kar umownych
Dr Marek Jasiakiewicz (Bydgoska Szkoła Wyższa)
– „Cyrk (nie) przyjeżdża do miasta.” Administracyjnoprawne i cywilnoprawne aspekty
odmowy zawarcia umowy najmu (albo dzierżawy) placu cyrkowego przez gminę
z perspektywy orzecznictwa Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
Dr Piotr Piskozub (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
– „Umowa” o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej –
analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda
Mgr Cezary Dzieżbicki (Uniwersytet Warszawski)
– Nabycie własności nieruchomości w drodze jej zasiedzenia przez jednostkę
samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia proceduralne
Dr Tomasz Jasiakiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
– Prawne aspekty sporządzania testamentu przed organami administracji (art. 951
k.c.) – uwagi de lege lata i de lege ferenda
Obiad: 14.30-15.30
Panel III. Prawo handlowe w działaniach administracji (w tym wystąpienia i dyskusja):
15.30-17.45. Prowadzenie: Dr hab. Aleksander J. Witosz prof. UEK (Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach)
Doc. dr Anton Demczuk (Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi
Ukrainki w Łucku), dr hab. Grzegorz Kozieł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie)
– Cywilnoprawne i administracyjnoprawne aspekty unormowania handlu
elektronicznego (e-commerce) na Ukrainie a regulacje tego obszaru w prawie polskim
Mgr Paulina Czemiel (Uniwersytet w Białymstoku)
– Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych
Mgr Aleksandra Surma-Buczek (Uniwersytet Warszawski)
– Dokonywanie czynności w zakresie spółki jawnej i komandytowej w systemie
teleinformatycznym. Założenia normatywne a realizacja w praktyce obrotu prawnego
Mgr Paweł Czaplicki (Uniwersytet w Białymstoku)
– Zasady zlecania przez gminy usług komunalnych spółkom prawa handlowego z ich
udziałem – zamówienia in-house w prawie polskim
Dr Anna Lichosik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
– Nabycie akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych a działania administracji
publicznej
Mgr Katarzyna Siemion (Uniwersytet w Białymstoku)
– Cywilnoprawne i prawno-handlowe instrumenty finansowania klubów sportowych
przez jednostki samorządu terytorialnego
Mgr Dariusz Duda (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
– Przejęcie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na podstawie decyzji
administracyjnej Komisji Nadzoru Finansowego
Mgr Adrian Dziekan (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
– Planowanie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy na podstawie art. 78a
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Podsumowanie i zakończenie konferencji: 17.45-18.00.
Download