Lustracja Wydziału VIII

advertisement
Sprawozdanie
z lustracji przeprowadzonej w Sądzie Rejonowym Katowice –Wschód w
Katowicach w Wydziale VIII Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego.
Lustracja odbyła się w okresie 20 – 23 grudnia 2013r. Lustracja przewidziana
została w planie pracy sędziego wizytatora na rok 2013 i przeprowadzona została na
podstawie art. 37b § 2 pkt 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych .
Lustracją objęte zostały następujące zagadnienia :
- wykonywanie obowiązku wszczynania postępowań przymuszających , sprawność
tych postępowań , wykonywanie obowiązku zawiadamiania organów ścigania o
niezłożeniu sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności ( art. 24
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).
- sprawność postępowania w sprawach , w których uwzględnione zostały skargi na
przewlekłość postępowania .
Ustalenia
dostępnych
poczynione
zostały
na
podstawie
urządzeń
biurowych,
danych statystycznych, wyjaśnieniach przewodniczącej wydziału i
kontrolowanych akt wybranych losowo .
1. Podsumowanie .
Działania nadzorcze zapoczątkowane pismem Ministerstwa Sprawiedliwości z
dnia 20.09.2012r. wskazującego na potrzebę zwrócenia uwagi na realizację przez
sądy rejestrowe obowiązku prowadzenia postępowań przymuszających do złożenia
sprawozdań finansowych dały efekt w postaci podjęcia szeroko zakrojonej akcji
zwalczania zjawiska polegającego na zaniechaniach składania sprawozdań przez
podmioty zobowiązane. W wyniku tych działań do sądu rejestrowego zaczęły
masowo napływać zawiadomienia z urzędów skarbowych, co spowodowało znaczne
zwiększenie liczby postępowań wszczynanych z urzędu . Obecnie zatem w/w
obowiązek sądu rejestrowego jest realizowany w miarę możliwości technicznych i
kadrowych.
W ramach nadzoru prezes sądu winien jednak czuwać, by postępowania
przymuszające wszczynane były na bieżąco, co winno znaleźć odzwierciedlenie w
wezwaniach do złożenia sprawozdań za ostatni rok obrotowy , a nie za trzy lata
wstecz , jak to miało miejsce do tej pory. Dotyczy to również obowiązku
zawiadamiania organów ścigania o przestępstwie z art. 79 pkt 4 ustawy o
rachunkowości .
Sędzia wizytator ds. gospodarczych
Download