Wytyczne do harmonogramu i sposobu realizacji prac

advertisement
Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu – znak sprawy 50/SRSM/13
Remont pomieszczeń w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego Poznań – Stare
Miasto w Poznaniu, przy ul. Młyńskiej 1a
Załącznik nr 12 do SIWZ
Załącznik nr 7 do Umowy
Wytyczne do harmonogramu i sposobu realizacji prac
Wytyczne do harmonogramu i sposobu realizacji prac, które naleŜy uwzględnić w
ofercie:
1. Prace uciąŜliwe utrudniające funkcjonowanie Sądu, związane z hałasem,
pyleniem lub rozprzestrzenianiem się szkodliwych woni Wykonawca prowadzić
będzie poza godzinami funkcjonowania Sądu, tj.: - poniedziałek od godz. 15.30 do
godz. 07.30 we wtorek, - wtorek od godz. 15.30 do godz. 07.30 w środę, - środa od
godz. 15.30 do godz. 07.30 w czwartek, - czwartek od godz. 15.30 do godz. 07.30 w
piątek, - piątek od godz. 15.30 do godz. 07.30 w poniedziałek
2. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z obu wind dla celów przewoŜenia
materiałów budowlanych przez cały okres realizacji umowy.
3. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy w celu transportu materiałów
budowlanych oraz wynoszenia gruzu i odpadów korzystać będzie z klatki
schodowej przy windzie głównej (przy wejściu do Sądu od strony ul.
Nowowiejskiego), którą na czas dostawy materiałów budowlanych zamknie dla
ruchu osób, jednocześnie zabezpieczając ją w sposób gwarantujący bezpieczeństwo
osób postronnych, oraz szybu windy (szklana obudowa). Jakiekolwiek uszkodzenia
powstałe w wyniku uŜytkowania tej klatki schodowej Wykonawca usunie
niezwłocznie na własny koszt (przed dokonaniem odbioru końcowego robót
wynikających z niniejszej umowy).
4. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
5. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie dyspozycyjności 1 osoby posiadającej
uprawnienia budowlane do kierowania robotami, bez ograniczeń, w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej, wskazanej w dzienniku budowy lub wyznaczonej
przez kierownika budowy, na kaŜde wezwanie Zamawiającego w związku z
realizacją zamówienia.
6. Wykonawca na bieŜąco usuwać będzie wszelkie zagroŜenia oraz zabrudzenia
powstałe w budynku Sądu związane z realizacją prac na podstawie niniejszej
umowy.
7. Podczas realizacji prac, miejsca przebywania oraz poruszania się osób muszą
zostać zabezpieczone w sposób uniemoŜliwiający powstanie jakichkolwiek zagroŜeń
dla, Ŝycia, zdrowia oraz mienia tych osób. Roboty w ciągach komunikacyjnych
budynku muszą zostać zaplanowane w sposób umoŜliwiający swobodne poruszanie
się a takŜe dostęp do pomieszczeń pracownikom i interesantom Sądu.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawek przedstawionego
harmonogramu.
Download