Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Zakres prac
1. Ochrona:
Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna budynków Sądu Rejonowego
w Chrzanowie, Al. Henryka 23, 32-500 Chrzanów, w ogólnym wymiarze
9.242 godzin w trakcie trwania całej umowy.
Budynki Sądu Rejonowego w Chrzanowie:
- budynek A – Chrzanów, Al. Henryka 23,
- budynek B – Chrzanów, ul. Sądowa 7,
- budynek C – Chrzanów, ul. Grunwaldzka 6.,
Ilość osób wykonująca jednocześnie ochronę w dniach roboczych dla
Zleceniodawcy:
Obsługa budynków (dwa budynki A i B połączone ze sobą) w godz.: w dni
robocze:
od 7.00 – 16.00 – 3 osoby. Poniedziałki dodatkowo: od 16.00 do
16.30 – 2 osoby oraz od 16.30 do 18.00 – 1 osoba.
Budynek C: w poniedziałki od 7.00 – 18.00 oraz w pozostałe dni robocze od
7.00 – 16.00 – 1 osoba.
Zakres obowiązków w zakresie ochrony:
- ochrona budynków Sądu Rejonowego w Chrzanowie w godzinach
wskazanych powyżej,
- monitoring całodobowy chronionych obiektów. Połączenie istniejącego
systemu alarmowego Zamawiającego ze stacją monitorowania Wykonawcy
(łącze telefoniczne), z zapewnieniem dojazdu grupy interwencyjno-patrolowej
Wykonawcy w niezwłocznym czasie od momentu otrzymania sygnału o
uruchomieniu alarmu,
- kontrola osób wchodzących i wychodzących z Sądu – w zakresie posiadanych
uprawnień, z wykorzystaniem: bramowego wykrywacza metalu (własność
Zamawiającego – budynek A) oraz ręcznego detektora metalu (własność
Wykonawcy – budynek A, B i C). Sprawdzanie osób i bagaży pod względem
wnoszenia na teren obiektów: broni, amunicji, ładunków wybuchowych,
materiałów pirotechnicznych, niebezpiecznych przedmiotów itp.,
- kontrola polegająca na zabezpieczeniu mienia sądowego przed wynoszeniem
na zewnątrz Sądu przez osoby nieupoważnione.
- ciągła obserwacja monitoringu obiektów oraz przyjmowanie sygnałów
napadu, pożaru i podejmowanie działań adekwatnych do zagrożenia.
- w przypadku awarii, pożaru, włamania itp. natychmiastowe powiadomienie
odpowiedniej służby (straży pożarnej, policji, pogotowia lub innych
właściwych) oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
- pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych: pożary, zagrożenie zdrowia i życia
ludzi – stosowanie się w tym zakresie do przepisów obowiązujących u
Zamawiającego.
- podejmowanie działań w przypadku zakłócania porządku publicznego w
chronionych obiektach.
- dokonywanie obchodów na poszczególnych kondygnacjach budynków.
Obchody należy wykonywać z częstotliwością nie mniejszą jak co godzinę.
- w godzinach pracy Sądu udzielanie dokładnej i pełnej informacji dotyczącej
czasu pracy i lokalizacji poszczególnych wydziałów i biur.
- po zakończeniu pracy Sądu dokonywanie obchodu budynku, sprawdzenie
jego zabezpieczenia oraz pomieszczeń przed wszelkimi zagrożeniami.
- zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek
strzeżenia mienia i osób (pracowników obiektu) Zamawiającego na terenie
obiektów przy Al. Henryka 23, ul. Sądowej 7, ul. Grunwaldzkiej 6 w
Chrzanowie przed kradzieżą z włamaniem powodującym zniszczenie mienia
Zamawiającego. Przez włamanie rozumie się bezprawne wtargnięcie do
strzeżonego obiektu osób nieupoważnionych, pozostawiając ślady zaboru
mienia, materiałów lub urządzeń będących przedmiotem strzeżenia. Poza
faktem stwierdzenia zaboru mienia musi być stwierdzone, że sprawca działał z
zewnątrz a nie był pracownikiem Zamawiającego. Stwierdzenie czy sprawca
działał z zewnątrz ustala się w porozumieniu z Zamawiającym.
- wykonywanie innych czynności zleconych przez Zamawiającego a
mieszczących się w szeroko rozumianym zakresie usługi dozorowania.
2. 2. Zakres obowiązków w zakresie transportu gotówki do banku:
277 konwojów
- konwojowanie kasjera Sądu Rejonowego w Chrzanowie do i z Banku BPH
S.A. o/Chrzanów (1 do 2 razy dziennie) oraz do i z Banku PKO BP SA o/
Chrzanów (ok. 3x w m-cu) w dni robocze – konwój pieszy - (banki znajdują się
w bezpośredniej bliskości z Sądem) przez wydelegowanych pracowników
Wykonawcy we wcześniej uzgodnionych godzinach.
- konwój wartości pieniężnych do banku winien być zgodny z
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14
października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad i wymagań jakim
powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i
transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U.
nr 129 poz. 858 z późn. zm.)
- wartość środków transportowanych przez kasjera do Banku a
konwojowanych przez Wykonawcę nie będzie przekraczać 0,3 jednostki
obliczeniowej określonej w w/w Rozporządzeniu.
II. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich czynności
objętych niniejszym zamówieniem własnymi środkami oraz własnym sprzętem.
III. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkim osobom
wykonującym pracę wynikającą z niniejszego zamówienia odpowiednich,
jednolitych, zaakceptowanych przez Zamawiającego ubrań służbowych,
identyfikatorów ze zdjęciem oraz sprzętu do komunikowania się z
odpowiednimi służbami, między sobą oraz z Zamawiającym (krótkofalówki).
IV. Wykonawca wyznaczy Koordynatora zobowiązanego do przeprowadzania
kontroli dziennego posterunku między godzinami 7.00 a 16.00, co najmniej 5
razy w miesiącu. Fakt kontroli musi być poświadczony stosownym w swej
treści wpisem w księdze obiektu prowadzonej przez pracowników ochrony
Download