Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiot zamówienia w zakresie ochrony fizycznej budynków Sądu
Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego
w Olkuszu, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz w ogólnym wymiarze 7851
godzin w trakcie trwania całej umowy.
2.
Ilość osób wykonująca jednocześnie ochronę dla Zamawiającego
Wykonawca zapewni fizyczną obecność ochroniarzy na terenie Sądu w dniach, godzinach i
liczbie jak poniżej:
a) dni robocze w godz. 7.00 – 16.00 – 3 osoby;
b) poniedziałki dodatkowo: 16.00 – 18.00 – 2 osoby;
c) soboty, niedziele i każde święto: 8.00 – 16.00 – 1 osoba.
3.
Zakres obowiązków w przedmiocie ochrony
W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia, w zakresie o którym mowa w pkt 1
powyżej, Wykonawca zapewni:
a)
b)
c)
ochronę fizyczną osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Olkuszu w
godzinach wskazanych w pkt. 2;
monitorowanie Sądu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały okres
trwania umowy, podłączenie istniejącego systemu alarmowego Zamawiającego do
stacji monitorowania Wykonawcy, z zapewnieniem dojazdu grupy interwencyjnopatrolowej Wykonawcy w czasie maksymalnie 10 minut od momentu otrzymania
sygnału o uruchomieniu alarmu. Stacja monitorowania musi umożliwiać podłączenie z
systemem alarmowym Zamawiającego za pomocą łącza telefonicznego (na zasadach
podłączenia centrali do linii telefonicznej) lub z wykorzystaniem połączenia
sieciowego TCP/IP i jako redundantne połączenie oparte o transmisję z
wykorzystaniem sieci komórkowej GSM/GPRS oraz umożliwiać natychmiastową
analizę i weryfikację sygnału alarmowego tj. wykrywanie i rejestrowanie zdarzeń
takich jak: alarm napadu, alarm włamania, alarm pożarowy, sabotaż, uszkodzenie (np.
zasilania), włączenie systemu, częściowe włączenie systemu, ostrzeganie (np. niski
poziom naładowania baterii czy sygnały testowe), zmianę danych konfiguracyjnych
centrali czy zablokowanie strefy/czujki sygnalizacji włamania/urządzenia do
sygnalizacji napadu, co pozwoli skierować do budynku grupę patrolowointerwencyjną. Urządzenie przekazujące sygnał alarmowy z wykorzystaniem sieci
GSM/GPRS do Wykonawcy zostanie zainstalowane u Zamawiającego w
uzgodnionym miejscu (urządzenie będzie własnością Wykonawcy), centrala alarmowa
Zamawiającego wyposażona jest w moduł podłączenia ze stacją monitorowania drogą
łącza telefonicznego.
obchód budynków Sądu. W czasie wykonywania obchodów chronionego budynku w
godzinach pracy Sądu musi być zapewniona obecność na portierni co najmniej
jednego pracownika ochrony. Obchody należy wykonywać w trakcie dyżuru co
godzinę. W celu zapewnienia kontroli systematyczności obchodu budynku Sądu przez
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
pracownika ochrony, Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania na własny koszt
minimum sześciu urządzeń kontrolnych rejestrujących fakt dokonania obchodu.
Urządzenia winny być zamontowane w miejscu uzgodnionym z zamawiającym.
współpracę z Policją w godzinach pracy Sądu, polegającą m. in. na bieżącym
wpuszczaniu samochodów konwojowych policji na parking wewnętrzny Sądu oraz
kierowanie grup konwojowych do aresztu, a także zamykanie drzwi i bram
prowadzących do pomieszczeń aresztowych w momencie opuszczenia budynku przez
konwój.
kontrolę osób wchodzących i wychodzących z Sądu – w zakresie posiadanych
uprawnień, z wykorzystaniem: bramowego wykrywacza metalu (własność
Zamawiającego) oraz ręcznego detektora metalu (własność Wykonawcy).
kontrolę polegająca na zabezpieczeniu mienia sądowego przed wynoszeniem na
zewnątrz Sądu przez osoby nieupoważnione.
pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych: pożary, zagrożenie zdrowia i życia ludzi –
stosowanie się w tym zakresie do przepisów obowiązujących u Zamawiającego.
natychmiastowe powiadomienie odpowiedniej służby (straży pożarnej, policji,
pogotowia lub innych właściwych) oraz upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego w przypadku awarii, pożaru, włamania itp..
dokonywanie obchodu budynku, sprawdzenie jego zabezpieczenia oraz pomieszczeń
przed wszelkimi zagrożeniami po zakończeniu pracy Sądu.
udzielanie w godzinach pracy Sądu dokładnej i pełnej informacji dotyczącej czasu
pracy i lokalizacji poszczególnych wydziałów i biur.
obserwację w trakcie dyżuru podglądu z kamer zainstalowanych w jednostce,
monitorowanie
sygnałów
alarmowych
generowanych
przez
system
przeciwpożarowy, napadowy zainstalowany u Zamawiającego,
kontrolę uprawnień do parkowania pojazdów na parkingu Sądu Rejonowego w
Olkuszu (sprawdzanie posiadania stosownej karty parkingowej),
Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek strzeżenia
mienia i osób (pracowników obiektu) Zamawiającego na terenie obiektów przy ul.
Króla Kazimierza Wielkiego 45 w Olkuszu przed kradzieżą z włamaniem
powodującym zniszczenie mienia Zamawiającego. Przez włamanie rozumie się
bezprawne wtargnięcie do strzeżonego obiektu osób nieupoważnionych,
pozostawiając ślady zaboru mienia, materiałów lub urządzeń będących przedmiotem
strzeżenia. Poza faktem stwierdzenia zaboru mienia musi być stwierdzone, że sprawca
działał z zewnątrz a nie był pracownikiem Zamawiającego. Stwierdzenie czy sprawca
działał z zewnątrz ustala się w porozumieniu z Zamawiającym.
3.
Zakres obowiązków w przedmiocie transportowania wartości pieniężnych i
innych przedmiotów wartościowych w formie inkasa i konwoju
a) Odbiór wartości pieniężnych z kasy Sądu
Wykonawca będzie dokonywał odbioru wartości pieniężnych z Kasy Sądu Rejonowego w
Olkuszu oraz transportował pakiety z gotówką do Banku PEKAO SA Oddział w Olkuszu
przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego pełniącego funkcję zastępczej obsługi kasowej, a także
– w razie konieczności – do Urzędu Pocztowego w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza
Wielkiego.
Przez pakiet rozumie się wartości pieniężne w bilonie i banknotach, zapakowane w sposób
uniemożliwiający ich wyjęcie bez naruszenia opakowania.
Odbiór pakietów z gotówką będzie dokonywany przez specjalnie do tego celu pisemnie
upoważnionych pracowników Wykonawcy. Upoważnienie winno być każdorazowo
przekazywane osobie przekazującej inkasentowi gotówkę. W Sądzie Rejonowym w Olkuszu
będzie się znajdować aktualna lista osób upoważnionych, zaakceptowana przez Dyrektora
Zamawiającego oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Każdorazowa zmiana
osób upoważnionych wiąże się z koniecznością pisemnej wymiany upoważnienia. Wzór
upoważnienia zostanie określony między stronami po podpisaniu umowy. Wykonawca po
podpisaniu umowy dostarczy Zamawiającemu listę proponowanych pracowników
(inkasentów) upoważnionych do odbioru pakietów gotówkowych. Lista ta, poprzez wymianę
pism między stronami będzie na bieżąco korygowana i uaktualniana w trakcie realizacji
umowy. Niedopuszczalne będzie wydawanie pakietów z gotówką innej osobie niż
upoważnionej bez każdorazowego sprawdzenia upoważnienia pisemnego i tożsamości
zgłaszającego się po odbiór pakietu inkasenta
Transport pakietów gotówkowych i innych przedmiotów wartościowych będzie się odbywał
środkiem transportu Wykonawcy. Kwota przewożonych jednorazowo wartości pieniężnych i
innych przedmiotów wartościowych nie przekroczy wartości 1 jednostki obliczeniowej. Do
obowiązków upoważnionego pracownika Wykonawcy należy sprawdzenie stanu opakowania
i zastosowanych zabezpieczeń. Na opakowaniu pakietu zamieszczone będą następujące dane:
odbitka stempla firmowego, podpis osoby formującej opakowanie, wyrażoną cyfrowo i
słownie kwotę wpłacanej gotówki oraz numer rachunku na który będzie dokonywana wpłata.
Pakiety będą przekazywane osobno dla każdego rachunku bankowego, wydawanie pakietów z
gotówką przedstawicielowi Wykonawcy będzie następować bez sprawdzania ich zawartości
przez przedstawiciela Wykonawcy, za pisemnym pokwitowaniem odbioru. Pakiety
przekazywane inkasentowi będą nienaruszone.
Upoważniony pracownik Wykonawcy może odmówić przyjęcia nieprawidłowo
przygotowanego pakietu z gotówką lub noszącego znaki zewnętrznego naruszenia
opakowania. Pracownik Wykonawcy nie jest zobowiązany oczekiwać na ponowne-poprawne
formatowanie pakietu.
Odbiór pakietów z gotówką będzie dokonywany zgodnie z ustalonym między stronami
harmonogramem od godz. 13.20 do 13.50. Zmiana harmonogramu może nastąpić wyłącznie
na podstawie pisemnego porozumienia stron pod rygorem nieważności.
Od momentu potwierdzenia odbioru gotówki w formie pakietu od pracownika Sądu
Rejonowego w Olkuszu do momentu złożenia w kasie banku, pełną odpowiedzialność za
gotówkę ponosi Wykonawca, odbierający pakiety, natomiast odpowiedzialność za
prawidłową formę wpłaty zamkniętej ponosi Zamawiający.
Bank, względnie Urząd Pocztowy, potwierdza inkasentowi przyjęcie gotówki (w przypadku
Urzędu Pocztowego-bez przeliczenia), natomiast inkasent po dokonaniu wpłaty w Banku lub
Urzędzie Pocztowym, tego samego dnia dostarczy do Kasy Sądu Rejonowego w Olkuszu
potwierdzenie wpłaty.
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zawartość pakietów gotówkowych i zgodny z ich
zawartością zewnętrzny opis na bezpiecznej kopercie, a Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za należyte wykonanie usługi.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy z tytułu prowadzonej działalności a w przypadku powstania
szkody tj. utraty powierzonej gotówki, gwarantuje jej zwrot do wysokości kwoty
zadeklarowanej każdorazowo na blankiecie wpłaty. Wykonawca ponosi odpowiedzialność
materialną, od chwili potwierdzenia przez inkasenta odbioru pakietu z gotówką do chwili
przekazania do banku lub urzędu pocztowego,
b) Odbiór i transport gotówki z banku
Wykonawca ponadto będzie pobierał w imieniu Sądu gotówkę w Banku PEKAO SA Oddział
w Olkuszu, ul. Króla Kazimierza Wielkiego na podstawie wystawionego imiennie czeku
gotówkowego.
Zasilenie kasy w gotówkę następować będzie po realizacji przez Inkasenta czeku w Banku i
złożenia w kasie Sądu gotówki. Czeki pobierane będą w ramach usługi realizowanej
codziennie, z tym że pobór gotówki na podstawie czeku będzie miał charakter incydentalny
(Zamawiający przyjmuje ok. 3-5 czeków miesięcznie).
Odbiór czeku gotówkowego Inkasent będzie potwierdzał w specjalnej księdze prowadzonej
przez Zamawiającego. Realizacja czeku będzie następować w Banku po okazaniu dowodu
tożsamości Inkasenta oraz czeku gotówkowego upoważniającego do podjęcia gotówki. Po
podjęciu gotówki Inkasent przyniesie wartości pieniężne do Kasy Sądu Rejonowego w
Olkuszu za pokwitowaniem, przekazując je Kasjerowi, który po przeliczeniu i stwierdzeniu
zgodności z kwotą widniejącą na czeku potwierdzi ich przyjęcie,
c) Konwojowanie pracownika Sądu
Zamawiający przewiduje także konwojowanie pracownika Sądu Rejonowego w Olkuszu do
Banku PKO BP SA w Olkuszu przy ul. Bylicy celem podjęcia znaków opłaty sądowej –
usługa będzie świadczona przez Wykonawcę w terminach uzgodnionych z Zamawiającym
(Zamawiający przewiduje ok. 2-3 konwojów miesięcznie). Każdorazowa konieczność
świadczenia usługi konwoju pracownika Sądu celem podjęcia znaków opłaty sądowej
zostanie zgłoszona upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy dzień przed planowaną
realizacją konwoju.
d) Informacje dodatkowe
W trakcie trwania umowy, Zamawiający przewiduje wykonanie 270 inkaso i 30 konwojów
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich czynności objętych niniejszym
zamówieniem środkami i sprzętem będącym w jego dyspozycji.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkim osobom wykonującym pracę
wynikającą z niniejszego zamówienia odpowiednich, jednolitych, zaakceptowanych przez
Zamawiającego ubrań służbowych, identyfikatorów ze zdjęciem oraz sprzętu do
komunikowania się z odpowiednimi służbami, między sobą (krótkofalówki).
Wykonawca wyznaczy Koordynatora zobowiązanego do przeprowadzania kontroli dziennego
posterunku między godzinami pracy ochrony, co najmniej 5 razy w miesiącu. Fakt kontroli
musi być poświadczony stosownym w swej treści wpisem w księdze obiektu prowadzonej
przez pracowników ochrony.
Download