(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

advertisement
Załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej mienia, budynków i osób w
Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.
2. Ilość osób wykonująca jednocześnie ochronę dla Zamawiającego:
Wykonawca zapewni fizyczną obecność pracownika ochrony na terenie Sądu w
dniach godzinach i liczbie jak poniżej:
A. Oświęcim ul. Rynek Główny 14
Dni robocze:
- poniedziałki
w godz. 700 – 1800 ( 2 pracowników ochrony)
w godz.1800- 2100 (1 pracownik ochrony)
- pozostałe dni robocze
w godz. 700 – 1600 (2 pracowników ochrony)
w godz. 1600 – 2100 (1 pracownik ochrony)
- w dni wolne od pracy (sobota, niedziela i dni świąteczne)
W godz. 700 – 1900 (1 pracownik ochrony)
B. Oświęcim ul. Jagiełły 29-31
- poniedziałki
w godz. 700 – 1800 ( 2 pracowników ochrony)
- pozostałe dni robocze
w godz. 700 – 1600 ( 2 pracowników ochrony)
Łączna liczba roboczogodzin w okresie objętym zamówieniem wynosi 11.701 godz.
Liczba roboczogodzin wynika z przemnożenia liczby dni pracy w okresie objętym
zamówieniem, liczby godzin oraz liczby pracowników.
Zakres wykonywanej usługi:
3. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej,
bezpośredniej ochrony fizycznej mienia budynków i osób w budynkach Sądu
Rejonowego w Oświęcimiu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy
zatrudnionych przez siebie kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
sprawował stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną mienia składającego się z budynków,
ich pomieszczeń oraz rzeczy i osób znajdujących się w tych pomieszczeniach.
Zamawiający zobowiązuje się informować personel Wykonawcy o sytuacjach
zwiększających ryzyko powstania szkody w mieniu podlegającym ochronie.
4. Ustala się następujący zakres ochrony dla poszczególnych obiektów:
Budynek A - w dni robocze dla Sądu tj. od wtorku do piątku 2 osoby w godz. 7.00 do
16.00 oraz w poniedziałek 2 osoby od godz. 7.00 do godz. 18.00, oraz od wtorku do
piątku 1 osoba od godz. 16.00 do 21.00, a w poniedziałek 1 osoba od godz. 18.00 do
21.00. W dni wolne od pracy dla Sądu tj. soboty, niedziele i święta 1 osoba w godz.
7.00 do godz. 19.00. Dla Budynku A Zamawiający wymaga, aby na wszystkich
zmianach czynności związane z usługą bezpośredniej ochrony fizycznej mienia,
budynków i osób w budynkach Sądu Rejonowego w Oświęcimiu wykonywali
wyłącznie kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej (zgodnie z Art. 26 ust.1 ustawy
z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia / Dz. U. 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z
późn. zm./)
Dla Budynku B - w dni robocze dla Sądu tj. od wtorku do piątku 2 osoby w godz. 07 do
16.00 oraz w poniedziałek 2 osoby od godz. 7.00 do 18.00. Dla Budynku B
Zamawiający wymaga, aby na wszystkich zmianach czynności związane z usługą
bezpośredniej ochrony fizycznej mienia, budynków i osób w budynkach Sądu
Rejonowego w Oświęcimiu wykonywali wyłącznie kwalifikowani pracownicy ochrony
fizycznej (zgodnie z Art. 26 ust.1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i
mienia / Dz. U. 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zm./)
5. Szczegółowy zakres obowiązków:
1) Wykonywanie obchodów chronionego budynku w czasie pracy Sądu oraz stała
obecność na portierni, co najmniej jednego pracownika ochrony. Patrol wykonywany
w godzinach od 7.00 do 16.00 w odstępach nie dłuższych niż godzina ze
szczególnym uwzględnieniem okolic pomieszczenia kasowego oraz wejścia
bocznego od strony parkingu (dotyczy budynku A).
2) Wzmożony dozór budynku w godzinach popołudniowych ze zwróceniem uwagi na
wejścia oraz na osoby sprzątające i inne przebywające w tym czasie w budynku za
zgodą kierownictwa Sądu lub na wezwanie Sądu.
3) Przeprowadzanie kontroli pomieszczeń i otoczenia po godzinach urzędowania Sądu i
w dni wolne od pracy oraz święta, nie rzadziej, niż co 2 godziny.
4) Kontrola osób wchodzących i wychodzących z Sądu w zakresie posiadanych
uprawnień z wykorzystaniem bramkowego wykrywacza metalu w budynku A, oraz
ręcznego wykrywacza metalu w budynku, B (urządzenia stanowią własność
zamawiającego).
5) Kontrola dotycząca zabezpieczenia mienia Sądu przed jego wynoszeniem na
zewnątrz budynku Sądu przez osoby nieupoważnione.
6) Gospodarka kluczami (wydawanie i przyjmowanie kluczy pracownikom oraz osobą
sprzątającym) zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego procedurami.
7) Prowadzenie ewidencji osób, które za zgodą przełożonych wykonują pracę na terenie
Sądu po godzinach urzędowania.
8) Pomoc i aktywne współdziałanie z innymi podmiotami (Straż Pożarna, Policja,
Pogotowie Ratunkowe lub inne właściwe Służby) w sytuacjach nadzwyczajnych np.
pożar, powódź, zagrożenie zdrowia i życia itp.
9) Niezwłoczne wzywanie Policji w przypadkach wykonywania czynności
wykraczających poza uprawnienia Wykonawcy, informowanie organy ścigania o
czynach przestępczych mających miejsce na terenie budynku i zabezpieczenie
miejsca ich zaistnienia.
10) Uniemożliwienie wstępu do budynków osobom będącym pod wpływem alkoholu,
narkotyków, zachowujących się agresywnie, posiadających przy sobie przedmioty
niedozwolone, niebezpieczne mogące zagrozić zdrowiu i życiu, prowadzących handel
obwoźny, sprzedaż akwizycyjną, naruszających przepisy porządkowe, bhp, ppoż.,
popełniających lub usiłujących popełnić przestępstwo albo w inny sposób stanowiący
zagrożenie dla bezpieczeństwa funkcjonowania Sądu.
11) Udzielanie informacji dotyczącej czasu pracy Sądu oraz lokalizacji poszczególnych
Wydziałów i Biur Sądu.
12) Wykonywanie zarządzeń Przewodniczących posiedzeń sądowych w szczególności
zmierzających do usunięcia osób z sal rozpraw i budynku Sądu.
13) W sytuacjach niecierpiących zwłoki powiadamianie na zlecenie zamawiającego lub
samoistnie odpowiednich służb oraz zabezpieczanie miejsca ich działalności,
a. Zwracanie uwagi na wnoszone lub pozostawione bez opieki podejrzanie
wyglądające bagaże lub pakunki,
b. Zgłaszanie ujawnionych w trakcie służby awarii i zdarzeń mających lub mogących
mieć wpływ na funkcjonowanie obiektu i informowanie o nich wyznaczonych
pracowników Zamawiającego.
14) Dbanie o schludny wygląd osobisty, kulturę, takt i szacunek dla pracowników i
interesantów Sądu.
15) Realizacja na podstawie zarządzenia Dyrektora Sądu lub innego upoważnionego
pracownika innych czynności związanych z wykonywaniem funkcji ochrony.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu książki dyżurów
prowadzonej w miesiącu poprzedzającym, celem kontroli.
7. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody
wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie na
zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
8. Pracownicy ochrony winni posiadać jednolite umundurowanie identyfikujące podmiot
zatrudniający, identyfikatory ze zdjęciem oraz być wyposażeni w środki obrony
osobistej przewidziane prawem dla pracowników ochrony.
9. Wykonawca wyznaczy Koordynatora zobowiązanego do przeprowadzania kontroli, co
najmniej 5 razy w miesiącu. Fakt kontroli musi być poświadczony stosownym w swej
treści wpisem w „Książce służb” prowadzonej przez pracowników ochrony.
10. Wymogi stawiane pracownikom ochrony:
- pracownicy ochrony – Zamawiający wymaga, aby na wszystkich zmianach czynności
związane z usługą bezpośredniej ochrony fizycznej mienia, budynków i osób w
budynkach Sądu Rejonowego w Oświęcimiu wykonywali wyłącznie kwalifikowani
pracownicy ochrony fizycznej (zgodnie z Art. 26 ust.1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o
ochronie osób i mienia / Dz. U. 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zm./)
- ze względu na specyfikę spraw, jakimi zajmuje się Zamawiający, nie dopuszcza się
możliwości wykonywania ochrony fizycznej budynków Sądu przez osoby karane, dlatego
też przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi kopię zaświadczeń o dokonaniu
wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz aktualne
zaświadczenie o niekaralności pracowników, którzy będą ochraniać budynki Sądu.
- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować na piśmie Zamawiającego, w
przypadku, gdy zostanie wszczęte postępowanie karne, które skutkowałoby cofnięciem lub
zawieszeniem uprawnień pracownikowi ochrony i na żądanie Zamawiającego zastąpić innym
pracownikiem, do czasu wyjaśnienia sprawy.
- Wykonawca dołoży starań w celu utrzymywania stałej ekipy ochraniającej budynki Sądu –
każdorazowo wprowadzenie zmian składu osobowego ekipy ochroniarskiej wykonawca
uzgodni z Zamawiającym, przedstawiając wymagane dokumenty i oświadczenia.
- Zamawiający może żądać zmiany pracownika ochrony nie wypełniającego według
Zamawiającego należycie obowiązków,
- kategorycznie zabrania się pracownikom ochrony: spożywania alkoholu w czasie
wykonywania obowiązków, przystępowania do pracy pod wpływem alkoholu, informowania
osób postronnych o przebiegu służby i o zaistniałych zdarzeniach, podejmowania podczas
służby towarzyskich rozmów i dyskusji, wpuszczania po godzinach urzędowania osób
nieuprawnionych do przebywania na terenie obiektu.
……………………………………. dnia …………………………
…………………………………………………….
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)
Download