WZÓR NR 5 - Sąd Okręgowy w Toruniu

advertisement
WZÓR NR 5
.............................., dnia.............................
(miejscowość)
Sąd Okręgowy
I Wydział Cywilny
ul. Piekary 49/51
87-100 Toruń
Wnioskodawca .......................................
(imię i nazwisko)
........................................
(dokładny adres zamieszkania)
PESEL …………………………………..
Uczestnik
...........................................
(imię i nazwisko byłego współmałżonka)
...........................................
(dokładny adres zamieszkania)
WNIOSEK O UZNANIE ORZECZENIA SĄDU PAŃSTWA OBCEGO
Wnoszę o uznanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyroku Sądu (podać nazwę
sądu) z dnia ................................... dotyczącego rozwiązania małżeństwa zawartego w dniu
.......................... pomiędzy............................................................................................................
UZASADNIENIE
.......................................................................................................................................................
......................................................
(własnoręczny podpis)
Załączniki:
1. 3 odpisy wniosku (pismem maszynowym lub na komputerze),
2. odpis wyroku zagranicznego ze stwierdzeniem jego prawomocności przez sąd
państwa obcego (nie kserokopia) + 3 egzemplarze kopii,
3. tłumaczenie wyroku zagranicznego (nie kserokopia) + 3 egzemplarze kopii,
4. zupełny odpis aktu małżeństwa zarejestrowanego w Urzędzie Stanu Cywilnego w
Polsce + 3 egzemplarze kopii,
Stała opłata od wniosku wynosi 300 zł.
Inne wydatki: koszty związane z tłumaczeniem dokumentów i koszty doręczenia poza
granice kraju.
Jeżeli osoba wnosząca wniosek o uznanie orzeczenia sądu państwa obcego jednocześnie
składa wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych należy dołączyć do pozwu wypełniony
formularz oświadczenia majątkowego, który dostępny jest w budynku sądu w Biurze Obsługi
Interesanta lub na stronie internetowej
http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym/
Uwaga!
Wyroki w sprawie o rozwód wydane po 1 maja 2004 r. na terenie Unii Europejskiej składa się
w celu rejestracji bezpośrednio we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego.
Download