Obowiązki fizycznej służby ochrony

advertisement
Załącznik Nr 9
Obowiązki fizycznej służby ochrony - dozoru
1. Do zakresu obowiązków pracowników ochrony w szczególności należy:
1.1 Prowadzenie „Kontrolki służby dozorowania”, którą wydaje im firma ochroniarska.
1.2 Otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych do budynków.
1.3 Wydawanie i przyjmowanie kluczy pracownikom sądu oraz upoważnionym osobom
z firmy sprzątającej z odpowiednim odnotowaniem w książce wydawania –
przyjmowania kluczy.
1.4 Sprawowanie ochrony fizycznej w budynkach przy ul. Dwornej 16 oraz budynku
przy ul. Wojska Polskiego 2 we wszystkie dni robocze w godzinach określonych w
Rozdz. III pkt. 1.1 SIWZ. Pod pojęciem ochrony rozumie się stałą obecność
pracownika ochrony w określonym miejscu i czasie, kontrolowanie osób
wchodzących do budynku, niedopuszczanie osób nieuprawnionych do wstępu do
budynków.
1.5 Ochrona osób polegająca na podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej osób przebywających
w ochranianych budynkach.
1.6 Sprawdzanie stanu budynków, pomieszczeń i instalacji wewnętrznej tj. elektrycznej,
wod. kan., c.o. itp. – np. zalanie, wystąpienie przecieku, zanik zasilania budynku
w energię elektryczną. W sytuacji zaistnienia któregoś ze zdarzeń lub innej
nieprawidłowości pracownik ochrony informuje telefonicznie wyznaczonych
pracowników Sądu Okręgowego w celu podjęcia stosownych działań.
1.7 W godzinach po zakończeniu pracy pracowników Sądu sprawdzanie pomieszczeń
w celu stwierdzenia stanu w jakim je pozostawiono: wyłączone światło, czajniki,
sprawdzenie zamknięcia wszystkich okien, dokręcone krany, itp.
1.8 Włączanie systemów alarmowych oraz sprawdzenie zadziałania tego systemu:
1.8.1 na wszystkich obiektach – w przypadku prawidłowego zadziałania systemu
oraz otrzymania telefonicznego potwierdzenia z Centrum dowodzenia firmy
ochroniarskiej monitorującej sygnały alarmowe o dotarciu sygnału,
pracownik ochrony może zamknąć budynek i opuścić ochraniany obiekt.
1.8.2 w przypadku stwierdzenia usterki w zadziałaniu systemu alarmowego lub
nieotrzymania potwierdzenia o dotarciu monitorowanego sygnału
alarmowego od firmy ochroniarskiej monitorującej sygnały alarmowe,
pracownik ochrony sprawuje nadal dozór fizyczny poprzez pozostanie
w obiekcie w którym on nie zadziałał, oraz podejmuje czynności zmierzające
do usunięcia usterki.
a) ustala z firmą, która sprawuje konserwację zainstalowanych w budynkach
Sądu systemów sygnalizacji alarmu sposób i czas usunięcia usterki.
b) zawiadamia telefonicznie wyznaczonych pracowników Sądu o wynikłych
problemach oraz podjętych działaniach.
1.9 Fakt dokonania przeglądu oraz wszelkie dokonywane naprawy i konserwacje oraz
zaistniałe alarmy i zdarzenia odnotowuje w „Kontrolce służby dozorowania”
2. Sposób postępowania osoby wykonującej dozór w przypadku wywołania alarmu
o pożarze:
2.1 Na centrali alarmowej pracownik ochrony ustala lokalizację pożaru.
2.2 Wyłącza syrenę.
2.3 Jak najszybciej udaje się do wyświetlonej na centrali pożarowej lokalizacji pożaru
aby sprawdzić przyczynę załączenia się alarmu pożarowego.
1
2.4 W przypadku stwierdzenia istnienia pożaru podejmuje akcję gaśniczą, używając do
tego podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się na stanie Sądu.
2.5 W przypadku stwierdzenia zaistnienia fałszywego alarmu o pożarze, powiadamia
Centrum dowodzenia firmy ochroniarskiej monitorującej sygnały alarmowe, że
wywołany alarm jest fałszywy i podejmuje czynności wynikające z obsługi centrali
pożarowej.
3. Do pomieszczeń znajdujących się w budynku głównym, objętych kontrolą dostępu tj.
pokój informatyków, serwerownia, kasa, Punkt Informacyjny KRK, pracownicy pełniący
dozór mogą wejść tylko w sytuacji zasygnalizowania przez centralę pożarową istnienia
pożaru w tych pomieszczeniach, korzystając z kluczy zdeponowanych w zaklejonych
kopertach. Każde takie wejście musi być merytorycznie uzasadnione i odnotowane
w „Kontrolce służby dozorowania”.
2
Download