Włodzimierz Ryms

advertisement
Prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski
Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego - prezes Izby Finansowej
Ukończył studia prawnicze w 1973 roku i filozoficzne w 1976 roku na Uniwersytecie
Łódzkim. Karierę naukową związał z tą Uczelnią, poczynając od stanowiska asystentastażysty (1973). Tytuł doktora nauk prawnych otrzymał w 1977 roku, a doktora
habilitowanego w 1984 roku. Profesorem nadzwyczajnym został w 1990 roku. Tytuł
profesora zwyczajnego otrzymał w 2000 roku.
W latach 1993-1999 był prorektorem Uniwersytetu Łódzkiego, zaś przez dwie
kadencje (6 lat) sprawował funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego. Obecnie kieruje Katedrą Teorii i Filozofii Prawa.
Autor wielu prac naukowych, w tym ośmiu książek (cztery jako współautor), wśród
nich: Rozumienie ocen w języku prawnym, Prawo a uczestniczenie w kulturze. Wykładał w
większości krajów europejskich oraz w USA i Japonii.
Jest wiceprezydentem Światowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii
Społecznej, w latach 2006-2007 pełnił funkcję prezydenta tego Stowarzyszenia.
Przedmiotem jego zainteresowań jest analityczna teoria prawa, hermeneutyczna
filozofia prawa, filozofia prawa wspólnotowego i teoria integracji. Natomiast hobby - to
literatura polska po roku 1989.
Był członkiem interdyscyplinarnego zespołu, który przygotowywał corocznie ocenę
dostosowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. W latach 1990-1993 jako
pełnomocnik rządowej komisji likwidacyjnej prywatyzował łódzką prasę. Jest redaktorem
naczelnym „Archiwum Teorii i Filozofii Prawa” (Polska Sekcja IVR).
Od 1994 roku jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego. W czerwcu 2004 roku
Prezydent RP powołał go na stanowisko wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.
W 1998 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w 2003 roku zaś Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski.
Download