Filozofia NA3 - wykład NSP

advertisement
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn
Polityczno-Prawnych
Kierunek: Prawo
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie
KOD Przedmiotu: 8.1V27A02
Tryb studiów
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Rok
Semestr
Rodzaj zajęć:
Liczba
godzin
I
I
wykłady
30
stacjonarne
niestacjonarne
Punkty
ECTS:
Typ
przedmiotu
Język
wykładowy
3
A
Do wyboru
(jeden z
czterech
przedmiotów
społecznych)
polski
Prowadzący przedmiot
Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych na
poziomie ogólnokształcącej szkoły średniej
Cele przedmiotu:
1. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy podstawowej z zakresu głównych dyscyplin filozofii teoretycznej
(epistemologii, ontologii) i filozofii praktycznej.
2. Wykształcenie u studentów zdolności poprawnego rozumienia i właściwego stosowania podstawowych, filozoficznych
pojęć ogólnych występujących w języku prawa i nauk prawnych.
3. Wykształcenie u studentów umiejętności trafnego rozpoznawania teoretyczno-filozoficznych i praktyczno-filozoficznych
orientacji, na gruncie których formułowane są wypowiedzi dotyczące prawa i innych sfer życia.
Metody dydaktyczne:
1.Metoda nauczania teoretycznego, objaśniająca zagadnienia objęte tematyką wykładów.
2. Metoda samodzielnego zdobywania wiedzy w oparciu o lekturę zalecanych opracowań podręcznikowych i tekstów źródłowych.
Treści merytoryczne przedmiotu:
1. Pojęcie filozofii. Stosunek filozofii do nauk pozytywnych. Wartość poznawcza filozofii.
2. Główne dyscypliny filozofii teoretycznej i praktycznej oraz dyscypliny szczegółowe.
3. Klasyczne zagadnienia teorii poznania: istota prawdy, źródła i granice poznania.
4. Problematyka ontologii: pojęcie substancji, przedmiotów realnych/idealnych, bytu rzeczywistego bytu pomyślanego;
zagadnienie substancji i struktury świata; pojęcia: idealizm-realizm ontologiczny, materializm-spirytualizm itp.
4.1. Wybrane koncepcje antropologii filozoficznej (filozofii człowieka).
5. Klasyczne zagadnienia filozofii praktycznej: pojęcie etyki, moralności, obyczajowości; rodzaje wypowiedzi etycznych; pojęcie
dobra; zagadnienie możliwości uzasadnienia sądów etycznych
Forma i warunki zaliczenia: : zaliczenie z oceną
Literatura podstawowa:
K. Ajd u k i e wi cz , Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka, Kęty-Warszawa 2003; R. H. Po p kin , A. Str oll,
Filozofia, Poznań 1994; E . St arzy ń ska - Ko ś ciu s zko , Filozoficzne koncepcje człowieka, Warszawa 1996, R. In g ard e n ,
Książeczka o człowieku, Kraków 1971.
Literatura uzupełniająca:
A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, Kraków 2005; A. Morton, Przewodnik po teorii poznania, Warszawa 2002.
Download