Wybrane zagadnienia filozofii

advertisement
dr hab. Przemysław Parszutowicz
Zakład Nauk Filozoficznych PG
Wybrane zagadnienia filozofii
Cel kursu
Forma prowadzenia zajęć
Zagadnienia
Efekty kształcenia
Literatura
Celem kursu jest przedstawienie i próba interpretacji
najważniejszych problemów współczesnej filozofii ze szczególnym
uwzględnieniem teorii poznania i metodologii nauk. Zajęcia mają
pomóc w zrozumieniu specyfiki myśli naukowej i zaznajomieniu się
z najważniejszymi nurtami w filozofii i teorii poznania, a także
podstawowymi zagadnieniami metody krytycznej, jako narzędzia
poprawnego myślenia i poznawania.
Analiza zadanych tekstów i poświęcona im dyskusja.
Pojęcie metody w filozofii; Podstawowe problemy filozofii i teorii
poznania; Nauki humanistyczne a przyrodnicze; Metoda
pozytywna i jej założenia; Metoda transcendentalna i jej założenia
(problem sądów syntetycznych a priori); Podstawy metody
krytycznej w filozofii nauki; Specyfika pojęć naukowych i zasady
ich budowy (nauki ścisłe); Specyfika pojęć naukowych i zasady ich
budowy (nauki humanistyczne); Problem indukcji; Wybrane
koncepcje filozofii nauki (falsyfikacjonizm Poppera, teoria rewolucji
naukowych Kuhna, anarchizm metodologiczny Feyerabenda);
Problem modelu, symbolu i eksperymentu naukowego; Wybrane
zagadnienia socjologii wiedzy; Poznanie naukowe a wartości
etyczne.
Uczestnik kursu zna główne problemy metodologiczne,
najważniejsze nurty i problemy filozoficzne oraz ich genezę.
Rozumie specyfikę nauk teoretycznych tak humanistycznych, jak i
ścisłych. Poznaje też główne problemy i koncepcje współczesnej
filozofii nauki oraz argumentacje służące ich uzasadnieniu. Potrafi
się do nich odnieść i zestawić je ze sobą oraz podjąć próbę ich
oceny. Potrafi jasno formułować myśli i argumentować na ich
rzecz, a także odnieść klasyczne rozwiązania filozoficzne do
problemów współczesnych. Zna podstawy metody krytycznej i
potrafi ją aplikować do wybranych problemów teorii wiedzy.
 Alan Chalmers, Czym jest to, co zwiemy nauką, Wrocław 1997.
 Marian Grabowski, Elementy filozofii nauki, Toruń 2000.
 Filozofia nauki i metodologia badań naukowych, Wybór tekstów
źródłowych, red. M. Łojewska, Warszawa 1982.
 Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3, Warszawa 2005;
 Andrzej Miś, Filozofia współczesna: główne nurty, Warszawa
2006.
 Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, t. 1 – 5, red.
Barbara Skarga.
Download