FILOZOFIA ZAWODU POŁOŻNEJ

advertisement
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jednostka prowadząca zajęcia: Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych PUM
Kierunek: Położnictwo I rok studia niestacjonarne I stopnia
Filozofia i etyka zawodu położnej
2014/2015
Wykłady:
Zajęcia bez nauczyciela:
10 godzin
5 godzin
Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze:
1. Zapoznanie z podstawowymi założeniami filozofii nauki, antropologii filozoficznej,
epistemologii.
2. Zapoznanie ze współczesnymi nurtami filozoficznymi i ich wpływem na pracę
położnej/pielęgniarki.
Warunki zaliczenia przedmiotu
 Zaliczenie na ocenę.
 Oddanie w terminie do 30 listopada 2013 roku i pozytywne zaliczenie pracy pisemnej.
 Obecność na wszystkich zajęciach.
Czas realizacji: I rok I semestr
W wyniku nauczania przedmiotu student powinien:
 Wyjaśnić wpływ filozofii na przestrzeni dziejów na naukę i życie społeczne.
 Scharakteryzować główne nurty filozoficzne poszczególnych epok
 Scharakteryzować współczesne nurty filozoficzne i ich wpływ na pracę położnej
 Wyjaśnić poglądy głównych przedstawicieli szkół filozoficznych.
 Opisać i rozumieć historię i współczesne założenia filozofii w medycynie
i pielęgniarstwie.
MATERIAŁ NAUCZANIA
Tematy wykładów:
Lp.
Treści
Zarys logiki.
1.
Wpływ filozofii hellenistycznej na społeczeństwa judeo 2.
chrześcijańskie. Postrzeganie kobiety i jej roli w różnych nurtach
filozoficznych starożytnego świata
Wpływ filozofii chrześcijańskiej na opiekę nad ludźmi chorymi,
3.
L. godz.
1
1
2
1
4.
5.
6.
7.
samotnymi, bezdomnymi i potrzebującymi.
Współczesne nurty filozoficzne i ich wpływ na postrzeganie
rzeczywistości (New Age, Feminizm).
Filozofia medycyny, w tym historia i współczesność filozofii
pielęgniarstwa.
Zasady etyki medycznej. Koncepcje etyczne w praktyce położnej
Kodeks etyki położnej:
 postawa wobec podmiotu pracy
 kultura zawodowa
 autonomia kobiety i jej rodziny
 prawa rodziców i hospitalizowanego dziecka
przykłady dylematów etycznych
Prawa pacjenta a obowiązki położnych:
 Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 Europejska Karta Dziecka w Szpitalu
Problemy etyczne współczesnej medycyny – zagadnienia bioetyki
8.
RAZEM
1
1
1
1
2
10
ZAJĘCIA BEZ NAUCZYCIELA
Cel:
1. Uzupełnienie, rozszerzenie i nabycie nowych wiadomości z filozofii.
2. Zrozumienie wpływu myśli filozoficznej na współczesne społeczeństwa.
3. Rozwijanie zdolności i zainteresowań zawodowych.
Temat (do 30.11.2014 r.):
Filozofia New Age wyzwaniem w praktyce współczesnej położnej.
Zasady
przygotowania
pracy
umieszczone
są
na
stronie
internetowej
http://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/katedra-pielegniarstwapolozniczo-ginekologicznego oraz wywieszone na tablicy obok gabinetu 409 na ul.
Żołnierskiej 48.
Czas zajęć: 5 godzin
Osoba odpowiedzialna: dr n. zdr. Dorota Fryc (pokój 409).
Literatura:
1. Bocheński J.M.: Zarys historii filozofii. Philed Sp. z o.o., Kraków 1993.
2. Cunningham. L., Hamilton. D., Rogers. J.: Dlaczego nie kobiety. Instytut Wydawniczy w
Wyłomie, Gorzów Wielkopolski 2004.
3. Grzegorczyk. A.. Logika popularna. PWN, Warszawa 2010.
4. Niebrój L.: Podstawy filozofii pielęgniarstwa. Śląska Akademia Medyczna, Katowice
2001.
5. Szumowski W.: Historia medycyny filozoficznie ujęta. Wydanie 3 popr. i uzup.
Sanmedica, Warszawa 1994.
6. Tatarkiewicz. W.: Historia Filozofii. Tom I, II, III, PWN, Warszawa 1981.
7. Wrońska. I, Mariański. J.: Etyka w pracy pielęgniarskiej. Czelej, Lublin 2002.
2
Download