Jednostka prowadząca zajęcia: Samodzielna Pracownia

advertisement
Jednostka prowadząca zajęcia: Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych PUM
Kierunek: Położnictwo I rok studia stacjonarne I stopnia
Filozofia zawodu położnej
2016/2017
Punkty ECTS:
3 (moduł)
Wykłady:
Seminaria:
Zajęcia bez nauczyciela:
10 godzin
10 godzin
5 godzin
Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze:
1. Zapoznanie z podstawowymi założeniami filozofii nauki, antropologii filozoficznej,
epistemologii.
2. Zapoznanie ze współczesnymi nurtami filozoficznymi i ich wpływem na pracę
położnej/pielęgniarki.
Warunki zaliczenia:
 obecność na wszystkich zajęciach.
 oddanie w terminie do 31 marca 2017 roku i pozytywne zaliczenie pracy pisemnej.
 egzamin w II semestrze obejmujący Filozofię, etykę i historię zawodu położnej. Egzamin
teoretyczny w formie testu obejmuje 25 pytań z historii zawodu położnej, 25 pytań
z filozofii zawodu położnej i 25 pytań z etyki zawodu położnej.
Czas realizacji: I rok II semestr
W wyniku nauczania przedmiotu student powinien:
 Wyjaśnić wpływ filozofii na przestrzeni dziejów na naukę i życie społeczne.
 Scharakteryzować główne nurty filozoficzne poszczególnych epok
 Scharakteryzować współczesne nurty filozoficzne i ich wpływ na pracę położnej
 Wyjaśnić poglądy głównych przedstawicieli szkół filozoficznych.
 Opisać i rozumieć historię i współczesne założenia filozofii w pielęgniarstwie.
 Znać podstawowe pojęcia z zakresu logiki.
 Znać i rozumieć podstawowe błędy logiczne.
MATERIAŁ NAUCZANIA
Tematy wykładów:
Lp. Treści
1. Główne systemy filozoficzne starożytnej Grecji, Rzymu - ich
przedstawiciele, poszukiwanie odpowiedzi wszechrzeczy.
2. Wpływ filozofii hellenistycznej na społeczeństwa judeo –
chrześcijańskie.
3. Postrzeganie kobiety i jej roli w różnych nurtach filozoficznych
starożytnego świata.
4. Wpływ filozofii chrześcijańskiej na opiekę nad ludźmi chorymi,
samotnymi, bezdomnymi i potrzebującymi.
L. godz.
1
1
2
2
1
Przemiany w dziewiętnastowiecznej myśli /antropologii/ filozoficznej
(Hegel, Marks, Nitzsche).
6. Filozofia nauki i filozofia społeczna Poppera. Pozytywizm.
7. Filozofia polska (mesjanizm, Kotarbiński, Ingarden, Elzenberg).
RAZEM
5.
Tematy seminarium:
Lp. Treści
1
1
2
10
L. godz.
Zarys logiki.
Błąd logiczny.
Główne systemy filozoficzne Wschodu, a opieka nad chorymi,
cierpiącymi i umierającymi.
4. Współczesne nurty filozoficzne i ich wpływ na postrzeganie
rzeczywistości (New Age, Feminizm).
5. Filozofia medycyny, w tym historia i współczesność filozofii
pielęgniarstwa.
RAZEM
1.
2.
3.
2
2
2
2
2
10
ZAJĘCIA BEZ NAUCZYCIELA
Cel:
1.
2.
3.
4.
Uzupełnienie, rozszerzenie i nabycie nowych wiadomości z filozofii.
Zrozumienie wpływu myśli filozoficznej na współczesne społeczeństwa.
Zrozumienie podstawowych pojęć z zakresu logiki.
Rozwijanie zdolności i zainteresowań zawodowych.
Temat samokształcenia (do wyboru do 31.03.2017 r.):
1. Filozoficzne uwarunkowania pozycji kobiety w świecie Islamu.
2. Filozofia New Age jako wyzwanie w praktyce współczesnej położnej.
Zasady
przygotowania
pracy
umieszczone
są
na
stronie
internetowej
http://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/katedra-pielegniarstwa-polozniczoginekologicznego oraz wywieszone na tablicy obok gabinetu 409 na ul. Żołnierskiej 48.
Czas zajęć: 5 godzin
Osoba odpowiedzialna: dr n. zdr. Dorota Fryc (pokój 408).
Literatura:
1. Bocheński J.M.: Zarys historii filozofii. Philed Sp. z o.o., Kraków 1993.
2. Cunningham. L., Hamilton. D., Rogers. J.: Dlaczego nie kobiety. Instytut Wydawniczy
w Wyłomie, Gorzów Wielkopolski 2004.
3. Grzegorczyk. A.. Logika popularna. PWN, Warszawa 2010.
4. Niebrój L.: Podstawy filozofii pielęgniarstwa. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2001.
5. Szumowski W.: Historia medycyny filozoficznie ujęta. Wydanie 3 popr. i uzup. Sanmedica,
Warszawa 1994.
6. Tatarkiewicz. W.: Historia Filozofii. Tom I, II, III, PWN, Warszawa 1981.
7. Wrońska. I, Mariański. J.: Etyka w pracy pielęgniarskiej. Czelej, Lublin 2002.
8. Yalom Irvin D.: Kiedy Nitzsche szlochał. Inst. Psychologii Zdrowia: Pol. Tow.
Psychologiczne, Warszawa 2005.
2
Download