Podstawy-filozofii-mgr-Patrycja-Woźniak1

advertisement
SYLABUS
Przedmiot
Podstawy Filozofii
Prowadzący zajęcia
mgr Patricia Guevara- Woźniak
Kierunek
Malarstwo
Specjalność
Kostium i rekwizyt, Malarstwo w technikach
scenograficznych, Obraz multimedialny
Tok studiów/semestr
Rok III/niestacjonarne/I stopień/ 5semestr
Forma zajęć
Wykłady / Ćwiczenia
Rygor
Liczba godzin/punktów ECTS
Egzamin
27 godzin wykładów/18 godzin wykładów
i 9 godzin ćwiczeń / 3 ECTSY
1) Założenia i cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest ułatwienie zrozumienia ciągłości dziejowej następujących po sobie systemów
filozoficznych. Celem jest zapoznanie studenta z pojęciami kluczowymi dla filozofii takich jak: bóg, świat,
człowiek, byt, bycie, egzystencja, celowość istnienia itd. Celem jest również wskazanie różnorodnych
koncepcji filozoficznych, określenie cech charakterystycznych, najbardziej ogólnych dla filozofii jako
dziedziny nauki, próba określenia podstawowych problemów filozoficznych oraz motywowanie do
samodzielnego poszukiwania, możliwości podjęcia rozważań kwestii problemowych oraz samego
podejmowania problematyki filozoficznej oparciu o uzyskaną wiedzę.
Celem przedmiotu jest ukazanie palety współczesnej problematyki filozoficznej na tle historii rozwoju
nauki, która jest odbiciem rozwoju cywilizacyjnego ludzkości. Współczesne problemy filozoficzne kwestie
przeszczepów, badań genetycznych czyli eugenika, in vitro, eutanazja – to nie jest już futurystyczna fikcja,
tylko są to problemy dnia codziennego. Dlatego ważne jest, by student umiał samodzielnie ustosunkować się
do tej problematyki bazując na swojej wiedzy historycznej. Celem jest zatem ukształtowanie człowieka,
który argumentując racjonalnie potrafi dyskutować na bardzo delikatne tematy. To człowiek, któremu przede
wszystkim zależy na prawdzie w myśl klasycznej definicji prawdy tj. zgodności rzeczywistości z intelektem.
2) Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne.
Punktem wyjściowym dla przedmioty, bazą dydaktyczną jest wiedza ogólna na poziomie szkoły średniej
pozwalająca płynnie poruszać się studentowi w problematyce filozoficznej na tle różnych epok
historycznych; Zgodnie z planem studiów w danym roku akademickim i semestrem studiów.
3) Zamierzony efekt kształcenia:
Wartościowanie efektów kształcenia
Wiedza: 3
Umiejętności: 3
Kompetencje społeczne: 2
4) Treści programowe (semestralny program zajęć)
Nr i forma zajęć
Wykład 1 – 6
Ćwiczenia 1 -3
Wykład 7 -12
Ćwiczenia 4 - 6
Wykład 13 - 18
Ćwiczenia 7- 9
Temat zajęć/literatura podstawowa
Wprowadzenie do tego czym jest filozofia jako nauka – przedmiot,
metoda, badania, cele. Presokratycy (filozofowie przyrody) i Sokrates.
Dwa wielkie systemy filozoficzne i dwie odmienne wizje świata –
Arystoteles i Platon. Okresu hellenistyczny. Myśl intelektualna Wschodu i
Pisma Św. wpływ kultury judajskiej na kulturę basenu morza
śródziemnego.
Filozofia greckich ojców kościoła i Bizancjum. Philosophia est ancilla
teologiea. Od św. Augustyna aż do okresu karolińskiego. Scholastyczna
wizja świata- św. Tomasz z Akwinu – jako uwieńczenie refleksji wieków
średnich. Kartezjański system filozoficzny.
Idealizm niemiecki – Kant, Hegel, Nietsche. Marks – utopijna wizja
świata. Fenomenologia, filozofia hermeneutyczna. Najważniejsze nurty
intelektualne po 1945 roku po dzień dzisiejszy.
Literatura podstawowa:
Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii T. I
Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii T. II
Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii T. IIII
Tadeusz Gadacz, Historia filozofii XX wieku, Znak 2009
Literatura uzupełniająca:
Frederick Coplestone, Historia filozofii , Instytut Wydawniczy PAX; T. I – XI
Peter Kunzmann, Franz Peter Burkard, Franz Wiedmann, Atlas filozofii; tłum. Barbara A. Markiewicz;
Prószyński i s-ka, 1999
Michel Piquemal, Bajki filozoficzne, Muchomor 2010
Tadeusz Gadacz, Historia filozofii XX wieku, Znak 2009
6) Metody dydaktyczne:
Wykład, dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, indywidualne projekty studenckie
(praca semestralna, temat do prezentacji na egzaminie ustnym), konsultacje, prezentacje
multimedialne, praca z książką,
7) Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
egzamin ustny
Metody i kryteria oceny
Aktywność na ćwiczeniach, zapoznanie się z literaturą; wynik z egzaminu ustnego; Zaliczenie
ćwiczeń na podstawie zaliczenia zadań wykonanych na ćwiczeniach,
20 września 2012r.
mgr Patricia Guevara- Woźniak
Data i podpis wykładowcy
Download