etyka, studia stacjonarne II stopnia, obie specjalności

advertisement
Kod przedmiotu/modułu
W2-11
Nazwa przedmiotu/modułu
Przedmiot humanistyczny do wyboru/Etyka
Kierunek
wokalistyka
Specjalność
Wokalno-aktorska, pieśniarsko-oratoryjna
Typ studiów
kierunkowy
Wymagania końcowe
Sprawdziany wiedzy
Cele przedmiotu/modułu
Przygotowanie studenta do samodzielnego kształtowania
i uzasadniania poglądów na tematy społeczne, etyczne
i estetyczne.
Zamierzone efekty kształcenia
w zakresie wiedzy:

posiada znajomość literatury (W2_W01)
w zakresie umiejętności:

posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi na temat
interpretowania, tworzenia i odtwarzania muzyki oraz na temat kwestii dotyczących
szeroko pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych (W2_U10)
w zakresie kompetencji społecznych:

realizuje własne koncepcje i działania (W2_K01)

posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do budowania konstruktywnej
krytyki (W2_K05)
Formy kształcenia
(np. wykład/ćwiczenia/inne)
Wykłady połączone z praktyką – praca indywidualna przy
komputerze
Rok
I
Punkty ECTS (nakład pracy Semestr
studenta
niezbędny
do
osiągnięcia
zamierzonych Punkty ECTS
efektów kształcenia)
I
II
III
IV
-
-
2
2
Ilość godzin w tygodniu
-
-
2
2
Rodzaj zaliczenia
-
-
zal
zst
Legenda
Kryteria oceny
II
zal – zaliczenie; zst – zaliczenie ze stopniem; egz –
egzamin; ekm – egzamin komisyjny

Sprawdzian wiedzy dotyczącej historii rozwoju refleksji
filozoficznej.

Sprawdzian wiedzy w zakresie specyfiki filozoficznego
1
widzenia świata i rzeczywistości ludzkiej.
Literatura
- Bocheński J., Zarys historii filozofii;
- Bourke V., Historia etyki;
-Höffe O., Mała historia filozofii;
- Kuderowicz Z., Filozofia nowożytnej Europy;
- Solomon R. i Higgins K., Krótka historia filozofii;
- Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I-III;
- Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć.
Język wykładowy
polski
Prowadzący
ks. prof. dr hab. Andrzej Tomko
2
Download