SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA

advertisement
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod przedmiotu
Kierunek, poziom
i profil
kształcenia
Forma studiów
Rok studiów,
semestr
Rodzaj i liczba
godzin
dydaktycznych
wymagających
bezpośredniego
udziału
nauczyciela i
studentów
Punkty ECTS
(1 pkt = 25-30g)
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Opis
Filozofia
Fizjoterapii
PPWSZ-F-2-12-s
PPWSZ-F-2-12-n
Fizjoterapia, studia drugiego stopnia, profil praktyczny
Stacjonarne i niestacjonarne
Rok I, Semestr I
Studia stacjonarne:
Studia niestacjonarne:
wykłady - 15
wykłady - 15
1
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
8
Pracochłonność
Wykłady
Ćwiczenia/
seminaria
Konsultacje
obowiązkowe
S:15
N:15
9
10
11
12
Suma
Razem
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
Założenia i cele
przedmiotu
Egzaminy
Praca własna studenta
Projekty/
opracowania
1/1
S:16; N:16
Stacjonarne 26
13
Inne
S:10
N:10
S:10; N:10
Niestacjonarne 26
Ks. Dr Edward Pasteczko
Ks. Dr Edward Pasteczko
Podstawowa wiedza dotycząca filozofii,
umiejętność analizowania i tekstów naukowych,
umiejętność współdziałania i pracy w grupie.
Pogłębienie wiedzy z filozofii.
Rozwijanie wrażliwości na potrzeby egzystencjalne ludzi.
Kształtowanie krytycznej i refleksyjnej postawy wobec rzeczywistości społecznej
oraz umiejętności logicznej argumentacji.
Efekty przedmiotowe
Efekty
kształcenia
przedmiotowe
Nauka
własna
Wiedza
Zna podstawowe normy kulturowe i religijne oraz
tradycje, dotyczące problemów zaistniałych w
relacjach z pacjentem
Ma wiedzę na temat podstawowych pojęć i zasad
dotyczących ochrony własności intelektualnej
Umiejętności
Zna kulturowe i religijne normy dotyczące opieki nad
pacjentem
Kompetencje społeczne
Ma świadomość i zdaje sobie sprawę ze znaczenia
kształcenia permanentnego
Odniesienie
do efektów
kierunkowych
Odniesienie do
efektów
obszarowych
K_W11
M2_W04
M2_W06
K_W16
K_U06
K_K01
M2_W11
M2_W12
M2_U03
M2_U04
M2_U05
M2_K01
M2_K06
Stosuje się do zasad etycznych obowiązujących
fizjoterapeutę
Efekty kształcenia
14
15
16
17
Forma i warunki
potwierdzenia
efektu kształcenia
Stosowane
metody
dydaktyczne
Treści
merytoryczne
przedmiotu
Forma i warunki
zaliczenia
modułu, w tym
zasady
dopuszczenia do
egzaminu
/zaliczenia
18
Wykaz literatury
podstawowej
19
Wykaz literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)
K_K09
M2_K03
M2_K06
M2_K08
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
Wiedza
Test wyboru- sprawdzający wiedzę w
zakresie pojęć, zasad i norm
filozoficznych
Umiejętności
Samodzielne wykonanie prezentacji
multimedialnej
Kompetencje społeczne
Obserwacja studenta na zajęciach,
postawa studenta, aktywność w czasie
dyskusji
wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, burza mózgu,
film, prezentacja multimedialna
Wykład - Co to jest filozofia, przedmiot filozofii, koncepcje filozofii,
trudności interpretacyjne w rozumieniu filozofii współczesnej.
Najważniejsze stanowiska filozoficzne starożytności: Sokrates,
Platon i Arystoteles.
Omówienie najważniejszych założeń filozofii
średniowiecznej, Scholastyka i mistycyzm w filozofii średniowiecznej. Filozofia
oświecenia angielskiego i francuskiego. Główne nurty filozofii współczesnej.
Fenomenologia transcendentna, ejdetyczna i egzystencjonalna.
Zaliczenie z oceną.
Warunki zaliczenia przedmiotu:
student uzyska zaliczenie po: zaliczeniu testu pisemnego,
wykonania zadania problemowego,
wykonanie i prezentowanie prezentacji multimedialnej na wskazany temat
1.B.A.G. Fuller. Historia filozofii. T. 1-2. Warszawa 1963-1967.
2. W. Tatarkiewicz: Historia filozofii. (ró_ne wydania)
3. Filozofować dziś. Z badan nad filozofia współczesna. Red. A. Bronk.
Lublin 1995
1.Ajdukiewicz Kazimierz: Zagadnienia i kierunki filozofii, Wydawnictwo Antyk,
Kęty, 2003.
2. Klasycy filozofii. Red. R. Palacz. Zielona Góra 1997.
Download