UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Filozofii i Socjologii

advertisement
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Wydział Filozofii i Socjologii
STUDIA DOKTORANCKIE
Kierunek Filozofia
Podaj miejsce i datę
Formularz oceny
działalności doktoranta na rzecz Instytutu Filozofii UW
oraz popularyzacji filozofii
w okresie od 1 października 2014 do 30 września 2015 roku
1. Informacje podstawowe
Imię i nazwisko doktoranta: Wpisz imię i nazwisko
Adres e-mail: Wpisz adres e-mail
Telefon: Wprowadź numer telefonu
Rok studiów: Wpisz rok studiów
Nazwisko opiekuna naukowego/promotora: Wprowadź dane promotora
2. Lista prac na rzecz Instytutu Filozofii UW1
Poniżej proszę wymienić i krótko scharakteryzować wykonane prace. Proszę również określić przybliżoną liczbę
godzin poświęconych na wykonanie prac oraz podać okres ich trwania (np. daty pełnienia funkcji organizacyjnych).
Jeśli któraś z wykonanych prac była odpłatna, proszę to zaznaczyć.
W wypadku, gdy prace organizacyjne i popularyzatorskie były przeprowadzane za wiedzą i zgodą Dyrekcji IF UW, do
formularza nie należy załączać żadnych zaświadczeń. W innym wypadku prosimy o dołączenie stosownych
zaświadczeń.
____________________________
Podpis doktoranta
Ocenie podlegają prace redakcyjne, administracyjne, organizacyjne i wydawnicze na rzecz Instytutu Filozofii UW oraz
działalność popularyzatorska, w tym organizacja konkursów filozoficznych, festiwali i wydarzeń propagujących filozofię,
członkostwo w kołach naukowych, prelekcje pozakonferencyjne wygłaszane na zaproszenie.
1
1
Download