Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS – fizyk, filozof. Działalność

advertisement
VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
TYGIEL 2016
„Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”
Lublin, 12-13 marca 2016 roku
Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS – fizyk, filozof. Działalność naukowa sytuuje się w dziedzinie filozofii fizyki.
Dwie monografie – "Atom. Od greckiej filozofii przyrody do fizyki współczesnej" (Wyd. UMCS, Lublin 2000)
i "Filozofia atomizmu. Atomistyczny model świata w filozofii przyrody, fizyce klasycznej i współczesnej a problem
elementarności" (Wyd. UMCS, Lublin 2006) oraz kilkadziesiąt artykułów poświęconych jest filozoficznym
problemom związanym z pojęciem elementarnych składników materii. Pozostałe prace dotyczą filozoficznych
problemów mechaniki kwantowej (m.in. problem obiektywności poznania, mechanika kwantowa a zdrowy
rozsądek), filozofii czasu i przestrzeni, a także filozoficznych poglądów wybitnych fizyków (Einsteina, Bohra,
Heisenberga, Eddingtona). Współredagował i opatrzył wstępem pracę "Filozofia przyrody współcześnie"
(Universitas, Kraków 2010). Obecnie pracuje nad zastosowaniem formalizmu mechaniki kwantowej (teorii
przestrzeni Hilberta) do modelowania czynności poznawczych i procesów decyzyjnych (Quantum Cognition).
Od 1987 roku pracownik Zakładu Ontologii i Teorii Poznania Instytutu Filozofii UMCS. W latach 1991-2003
pracował również w Katedrze Etyki Akademii Medycznej w Lublinie. Od 2011 r. profesor nadzwyczajny UMCS.
Dyrektor Instytutu Filozofii (od 01.09.2013), Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii UMCS (2009-2013), skarbnik
Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, członek Komisji Rewizyjnej ZG PTF, Przewodniczący
Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej z siedzibą w Lublinie (2008-2013, 2013-2017), Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej (2008-2012), Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
(2009-2013), Przewodniczący Zespołu Programowego Kierunku Filozofia (2009-2013).
Dr Monika Jach – biotechnolog, mikrobiolog, farmaceuta przemysłowy, doktor nauk biologicznych; od 1997 r. do
2011 r. związana głównie z firmą farmaceutyczną „Biomed-Lublin” Wytwórnia Surowic i Szczepionek w Lublinie.
Jej doświadczenie obejmuje pracę w laboratoriach mikrobiologicznym i serologicznym, a także w obszarze badań
i wytwarzania leków, suplementów diety oraz wyrobów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii
związanych z wprowadzeniem tych produktów do obrotu oraz oznakowaniem. Specjalizuje się w zagadnieniach
związanych z badaniem, rozwojem i rejestracją produktów leczniczych oraz suplementów diety. W kręgu jej
szczególnych zainteresowań są probiotyki. Od 2011 r. pracuje w Katedrze Biologii Molekularnej Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, obecnie na stanowisku Adiunkta Naukowo-Dydaktycznego. Prowadzi m.in. zajęcia dla
studentów z mikrobiologii medycznej. W latach 2005 - 2011 była Członkiem Komisji Prawno-Regulacyjnej ds.
wyrobów medycznych Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych Polfarmed. Od 2007 r.
jest członkiem Towarzystwa Biochemicznego, a od 2011 r. jest aktywnym członkiem Towarzystwa
Mikrobiologicznego. Autorka licznych publikacji z zakresu mikrobiologii, biotechnologii i nauk farmaceutycznych.
Thermolytix Sp. z o.o. – polska firma, która zajmuje się działalnością badawczo-rozwojową. Specjalizuje się
w budowie aparatury badawczej oraz w konsultingu technologicznym. Aplikuje zaawansowane technologicznie
rozwiązania w obszarach, w których standardowe metody nie funkcjonują. Współpracuje projektowo z polskimi
ośrodkami naukowymi oraz z siecią naukowców z branż półprzewodnikowej i solarnej w Europie i USA.
W ubiegłym roku firma Thermolytix Sp. z o.o. zakończyła projekt badawczo-rozwojowy (dofinansowany przez
UE). Projekt zakończył się wytworzeniem prototypu innowacyjnej maszyny do symulowania procesów
technologicznych do produkcji ogniw fotowoltaicznych.
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348
20-060 Lublin
www.fundacja-tygiel.pl
KRS 0000524667
REGON 061730828
[email protected]
Download