Muszyński - Grupa Logiki, Języka i Informacji (GLLI)

advertisement
Zbysław Muszyński, dr hab. prof. UMCS, zatrudniony w Zakładzie Logiki
i Filozofii Nauki, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie.
Dziedziny i obszary zainteresowań:
• semantyka języka naturalnego (przyczynowe teorie referencji),
• filozofia umysłu (eksternalizm i internalizm treści stanów mentalnych,
koncepcje umysłu rozszerzonego),
• metodologia nauk społecznych (problem indywidualizmu metodologicznego
i ontologicznego),
• filozofia komunikacji,
• kognitywistyka,
• semiotyka.
Prof. Zbysław Muszyński jest autorem ponad 50 artykułów z dziedziny filozofii
języka, filozofii umysłu, filozofii komunikacji, metodologii językoznawstwa. Jest
(współ)redaktorem siedmiu tomów prac zbiorowych, członkiem komitetu
redakcyjnego trzech serii wydawniczych (Realizm. Racjonalność. Relatywizm; Umysł.
Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu; RRR – Kognitywistyka), członkiem dwu
redakcji naukowych krajowych czasopism filozoficznych oraz (współ)organizatorem
kilkunastu konferencji.
Ważniejsze publikacje i artykuły z ostatnich lat:
• książka - Komunikacja i znaczenie. Semantyczny aspekt komunikacji. Wyd.
UMCS, Lublin 2000,
• Treści stanów umysłowych z punktu widzenia internalizmu i eksternalizmu.
Wybrane problemy, [w:] Z. Muszyński, J. Paśniczek [red.], Intencjonalność
jako kategoria umysłu i filozofii języka, Wyd. UMCS, Lublin 2004, s. 123-134,
• Rewolucja kognitywistyczna: jaka i gdzie, „RRR – Kognitywizm” vol. I, Wyd.
UMCS, Lublin 2005, s. 251-264,
• „Widzenie jako”: podobieństwo jako metareprezentacja, [w:] Podobieństwo,
„RRR – Kognitywizm”, vol. II, Wyd. UMCS, Lublin 2006,
• Filozoficzne założenia w lingwistyce, [w:] Metodologie językoznawstwa,
P. Stalmaszczyk [red.], Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 38-56,
• Komunikowanie z punktu widzenia kognitywisty, [w:] Media studies.
Refleksja nad stanem obecnym, M. Rajewski, K. Stępnik [red.], Wyd. UMCS,
Lublin 2008, s. 65-78,
• Epistemologiczne problemy w lingwistyce, Problemy epistemologiczne, [red.]
M. Hetmański, Universitas, Kraków 2008 , s. 239- 252,
• Koncepcja podmiotu w kognitywistyce, [w:] Podmiot w języku i w kulturze,
J. Bartmiński, A. Pajdzińska [red.], Wyd. UMCS, Lublin 2008, s.73-85.
Download