„kapitale społecznym” RL

advertisement
Programowanie rozwoju
lokalnego w latach
2014-2020
Dr Mariusz Sienkiewicz
Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej
Wydział Politologii UMCS
www.umcs.pl
ROZWÓJ LOKALNY – cechy wybrane
• RL jest procesem (świadomym, celowym,
ciągłym, dynamicznym, złożonym)
• RL oznacza zharmonizowane i systematyczne
działanie „całej” społeczności
• RL opiera się na „kapitale społecznym”
• RL wykorzystuje miejscowe zasoby niematerialne
i materialne
• RL jest realizowany w oparciu o zidentyfikowane
problemy i potrzeby wspólnoty
• RL oznacza zmianę istniejącego stanu na „lepsze”
• RL ma charakter endo- i egzogeniczny.
www.umcs.pl
Programowanie rozwoju po 2014 roku
• W nowym okresie programowania UE 2014-2020
polityka rozwoju lokalnego gmin i powiatów powinna
być m. in. prowadzona w oparciu o „Program Rozwoju
Gminy/Powiatu”.
• Wymóg taki został zawarty w „Ustawie z dnia 6 grudnia
2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju”
Art. 17-19. (Dz. U. 2006 Nr 227 poz. 1658 z poźn. zm.).
• Ustawa ma na celu ułatwienie jednostkom samorządu
terytorialnego sporządzenia Programu Rozwoju tak,
by był on jak najbardziej spójny z dokumentami na
szczeblu krajowym i regionalnym, i mógł stanowić
źródło odniesień w procesie ubiegania się o środki
zewnętrzne.
www.umcs.pl
Strategia rozwoju lokalnego
Strategia rozwoju jest najważniejszym
dokumentem w funkcjonowaniu jednostki
samorządu terytorialnego wskazując
strategiczne kierunki rozwoju jednostki
najbliższe kilkanaście lat.
www.umcs.pl
Jakie korzyści wynikają z dobrze opracowanej
strategii rozwoju lokalnego?
• pozwala na kompleksową diagnozę stanu
gminy/powiatu/miasta
• stwarza warunki do konsultacji władz z przedstawicielami
społeczności lokalnej w zakresie wytyczenia celów
strategicznych i sposobów ich realizacji, a tym samym
przybliża władze do społeczeństwa
• wyzwala oddolną inicjatywę i odkrywa ciekawe inicjatywy
mieszkańców, ich stowarzyszeń, grup, itp.
• wymusza zapisanie celów, dzięki czemu możliwy jest
monitoring ich realizacji
• pozwala mieszkańcom , przedsiębiorcom i inwestorom
ocenić, w jakim kierunku dany obszar zamierza się rozwijać
www.umcs.pl
Strategia rozwoju – korzyści…
• stanowi punkt odniesienia dla planów inwestycyjnych
prywatnych i instytucjonalnych inwestorów
• pozwala poszukiwać płaszczyzn wspólnych celów i
interesów z sąsiadującym powiatem, miastem czy gminą
• umożliwia kompleksowy rozwój danego obszaru
• eliminuje koszty niezrównoważonego rozwoju
gminy/powiatu czy miasta, w szczególności przypadku
podejmowanych decyzji inwestycyjnych ad hoc
• pozwala na wykorzystanie optymalnych narzędzi realizacji
wytyczonych celów
• umożliwia zgromadzenie środków finansowych na
realizację wyznaczonych w strategii zadań
www.umcs.pl
Zakres usług doradczych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy (Powiatu)
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy (Powiatu)
Lokalny Program Rewitalizacji
Wieloletnia Prognoza Finansowy
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Plan Promocji Gminy (Powiatu)
Strategia Rozwoju Turystyki
Strategia Rozwoju Kultury
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
Strategia Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii
Studium Wykonalności Projektu
Raporty Oddziaływania na Środowisko
Opracowanie Wniosku Aplikacyjnego
www.umcs.pl
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!
Dr Mariusz Sienkiewicz
Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej
Wydział Politologii UMCS
www.umcs.pl
Download