armia, systemy obronne i ideologiczno

advertisement
OGÓLNOPOLSKA
KONFERENCJA STAROŻYTNICZA
ARMIA, SYSTEMY OBRONNE
I IDEOLOGICZNO-RELIGIJNE ASPEKTY WOJNY
W IMPERIUM RZYMSKIM I W BIZANCJUM
Lublin 26-28 maj 2014
Organizatorzy:
Zakład Historii Starożytnej UMCS
Katedra Historii Bizancjum KUL
Katedra Historii Kościoła w Starożytności Chrześcijańskiej KUL
PROGRAM KONFERENCJI:
Poniedziałek (26 maj 2014)
13:30 Otwarcie konferencji:
Dr hab. Dariusz Słapek (Zakład Historii Starożytnej
UMCS)
Ks. dr hab. Piotr Szczur, prof. KUL (Katedra Historii
Kościoła w Starożytności Chrześcijańskiej KUL)
14:00-18:30 Sesja plenarna (Sala Posiedzeń Wydziału
Filozofii i Socjologii UMCS)
Moderator sesji: dr hab. Dariusz Słapek
(UMCS)
14:00-14:30 Dr hab. Lucyna Kostuch (UJK Kielce)
Bellum et pax. Rzymska formuła równoczesności wojny i pokoju
14:30-15:00 Prof dr hab. Oleh Petrechko (State Pedagogical
University, Drohobych)
Ideological and Religious Foundations of the Final Civil War of the
Roman Republic
15:00-15:30 Dr hab. Agata Kluczek (UŚ)
Emisje “triumfalne” cesarzy rzymskich w drugiej połowie III w.
15:30-16:00 D y s k u s j a
16:00-16:30 P r z e r w a k a w o w a
16:30-17:00 Dr hab. Sławomir Bralewski, prof. UŁ
Ideologia zwycięstwa w późnym Cesarstwie Rzymskim i
wczesnym Bizancjum
17:00-17:30 Dr hab. Mirosław Leszka, prof. UŁ
Siły zbrojne pierwszego państwa bułgarskiego w opinii
Bizantyńczyków
17:30-18:00 Dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ
Synowie Hagar. Wiedza Bizantyńczyków o armii arabskiej w
świetle traktatów wojskowych z IX i X w.
18:00-18:30 D y s k u s j a
Panel I Archeologia
Moderator panelu: dr Henryk Kowalski (UMCS)
18:30-18:45 Dr Anastasia Baukova (Uniwersytet im. Iwana
Franki,
Lwów)
Armia rzymska jako czynnik latynizacji starożytnej ludności
Krymu (na podstawie źródeł archeologicznych).
18:45-19:00 Mgr Tatiana Olijnyk (Uniwersytet im. Wasyla Karazina,
Charków)
Tzw. “Cytadela rzymska” w systemie fortyfikacji Chersonezu
Taurydzkiego od IV w. p.n.e. do XV w. n.e.
19:00-19:15 Dr Michał Duch (UAM)
Producenci ceramiki budowlanej na obszarze limesu
dolnomezyjskiego.
19:15-19:30
Dyskusja
Wtorek (27 maj 2014)
Panel II (Sala 301) Siły zbrojne i ich taktyka
Moderator panelu: dr hab. Ireneusz Łuć (UMCS)
9:00-9:15 Mgr Justyna Dwornik (UŁ)
Classes Imperii Romani. Ewolucja floty Imperium Rzymskiego od
późnej Republiki po I w. n.e.
9:15-9:30 Dr Piotr Letki (Brzeg)
Hełmy grzebieniowe kawalerii rzymskiej – geneza, budowa,
wykorzystanie
9:30-9:45 Mgr Michał N. Faszcza (UW)
Wzrost dyscyplinarnych uprawnień centurionów w I w. p.n.e.
9:45-10:00
Dyskusja
10:00-10:15 Dr Tomasz Ładoń (Akademia im. Jana Długosza w
Częstochowie)
Kontrowersje wokół bitwy przy Bramie Kollińskiej (1 listopad 82 r.
p.n.e.)
10:15-10:30 Dr Stanisław Ducin (UMCS)
Machiny miotajace i ich zastosowanie w działaniach na terenie
Galii w latach 59-50 p.n.e.
10:30-10:45 Mgr Mateusz Byra (UMCS)
Kulisy transferu legionu III Gallica do Mezji w 68(?) r. n.e.
10:45-11:00
Dyskusja
Wtorek (27 maj 2014)
Panel II (Sala 301) Siły zbrojne i ich taktyka
Moderator panelu: dr hab. Ireneusz Łuć (UMCS)
11:30-11:45 Mgr Maciej Madej (UAM)
Legion I Italski – karne przemieszczenie nad dolny Dunaj
11:45-12:00 Mgr Bartłomiej Proc (KUL)
Plutarch a wojny perskie Trajana
12:00-12:15 Dr Krzysztof Królczyk (UAM)
Rzymski garnizon w Tyras i Olbii w II i III w. n.e.
12:15-12:30
Dyskusja
12:30-12:45 Dr Łukasz Różycki (UAM)
Bizantyńska wojna psychologiczna w świetle “Strategikonu”
12:45-13:00 Dr Błażej Cecota (UŁ)
Przyczyny niepowodzeń w walkach z Arabami w świetle
bizantyńskiej historiografii (VIII-X w.)
13:00-13:15 Dr Kirił Marinow (UŁ)
Jak walczyć w górach? Rekomendacje cesarza Leona VI Mądrego w
świetle jego “Taktyk”
13:15-13:45
Dyskusja
15:00-15:15 Dr Szymon Wierzbiński (UŁ)
Normanowie na wschodnich rubieżach Bizancjum w XI w. –
chybiona
reforma wojskowa Konstantyna IX Monomacha
15:15-15:30 Dr Marcin Böhm (UO)
Transport morski koni w trakcie działań wojennych Boemunda na
Bałkanach w latach 1107-1108
15:30-15:45 Dr Jacek Raszewski (UW)
Organizacja armii według Jerzego Gemistosa Plethona
15:45-16:00
D y s k u s j a (i zakończenie panelu)
16:30-19:30 Wycieczka: System obronny Lublina. Pokazy
grup rekonstrukcyjnych
Wtorek (27 maj 2014) godz. 9:00-13:45
Panel IV (Sala 318) Religia, propaganda, ideologia
Moderator panelu: dr hab. Agnieszka Dziuba,
prof. KUL
9:00-9:15 Mgr Izabela Leraczyk (KUL)
Kiedy rodzi się imperium? Rola kolegium fecjałów w
kształtowaniu rzymskiej polityki zagranicznej
9:15-9:30 Dr Helena Karczewska (UKSW)
Corona triumphalis – znaczenie i symbolika w starożytnym Rzymie
9:30-9:45 Mgr Dawid Lipiński (UMK)
“Votum” i “devotio” jako metody wsparcia armii rzymskiej w
czasie bitwy. Analiza semantyczna i pragmatyczna wybranych
“praecationes” u Liwiusza
9:45-10:00
Dyskusja
10:00-10:15 Mgr Adam Jarych (UŁ)
Fundacje “ex manubiis” w okresie Republiki na przykładzie
portyków Oktawiusza, Metellusa i Oktawii
10:15-10:30 Dr Henryk Kowalski (UMCS)
Ideologiczno-religijne aspekty wojen domowych w Rzymie w I
wieku p.n.e.
10:30-10:45 Mgr Tomasz Dziurdzik (UW)
Znaczenie uroczystości kultowych w życiu społecznym armii
rzymskiej.
10:45-11:00
Dyskusja
11:00-11:30
Przerwa
11:30-11:45 Dr Katarzyna Balbuza (UAM)
Ideologiczno-religijne aspekty wojny w świetle medalionów
rzymskich (Cezar-Trajan)
11:45-12:00 Dr Robert Suski (UB)
Bogowie a militarne zwycięstwa w “Historia Augusta”
12:00-12:15 Mgr Andrzej Hołasek (UŁ)
Żołnierz i służba wojskowa w świetle chrześcijańskich źródeł
normatywnych (IV i V w.)
12:15-12:30 Mgr Maciej Marciniak (UW)
Dlaczego święty Teodor zabija węża? Propozycja genezy
pewnego motywu z katedry w Faras
12:30-13:00 D y s k u s j a (i zakończenie panelu)
16:30-19:30 Wycieczka: System obronny Lublina. Pokaz
grup rekonstrukcyjnych.
9:00-11:30 Panel III (Sala 321) Wybitni dowódcy a polityka
imperialna
Moderator panelu: dr Paweł Madejski (UMCS)
Środa (28 maj 2014)
9:00-9:15 Mgr Anna Zawadzka (UW)
Kamillus, czyli o ideale wodza rzymskiego
9:15-9:30 Dr Maciej Piegdoń (UJ)
Imperium bez granic? Strefy wpływów w rzymskim imperializmie
doby Republiki
9:30-9:45 Mgr Katarzyna Całus (Akademia im. Jana Długosza w
Częstochowie)
Rola armii Krassusa i Pompejusza w ich staraniach o konsulat na 70
r. p.n.e.
9:45-10:00 Mgr Artur Zychowicz (UŚ)
Ludy i społeczności bałkańskie a konflikt zbrojny pomiędzy
Gnejuszem Pompejuszem i Juliuszem Cezarem w latach 49/48 p.n.e.
10:00-10:15
Dyskusja
10:15-10:30 Mgr Łukasz Jończyk (UŚ)
Synowie Liwii, Tybriusz i Druzus, jako wodzowie wojsk Oktawiana
Augusta
10:30-10:45 Mgr Karol Kłodziński (UMK)
Ekwiccy urzędnicy “a rationibus” w okresie pryncypatu. Wybitni
dowódcy
10:45-11:00 Dr Jacek Pudliszewski (UG)
Kariery wojskowych prokuratorów ekwickich w epoce Sewerów
11:00-11:15 Dr Adrian Szopa (UP Kraków)
Wódz doskonały w świetle późnoantycznych panegiryków łacińskich
11:15-11:30
D y s k u s j a (i zakończenie panelu)
9:00-12:30 Sesja plenarna
(Sala Posiedzeń Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS)
Moderator sesji: dr hab. Piotr Kochanek. prof. KUL
9:00-9:30 Dr hab. Norbert Rogosz (UŚ)
Kwestia lojalności w rzymskiej armii w okresie pierwszej wojny
domowej (88-82 p.n.e.)
9:30-10:00 Dr hab. Ireneusz Łuć (UMCS)
Tytus Flawiusz jako pacyfikator Judei
10:00-10:30 Doc. dr Konstantyn Kolesnykov (Akademia Służby Celnej
Ukrainy, Dniepropietrowsk), Mgr Ganna Kolesnykova
(Dniepropietrowska Szkoła Medyczna)
Имперский воинский контингент и гарнизон Херсонеса
Таврического в III–V вв.: между источниками и
историографией (Cesarski kontyngent wojskowy a załoga
Chersoneza Taurydzkiego w III–V w.: między źródłami a
historiografią)
10:30-11:00 D y s k u s j a
11:00-11:30 P r z e r w a
11:30-12:00 Ks. dr hab. Andrzej Uciecha (UŚ)
“Jeśli wojska powstają i zwyciężają, wiedz, że jest to
upomnienie Boże”. Wojenne sekrety w dyskretnej mowie “O
wojnie” Afrahata, perskiego Mędrca
12:00-12:30 Prof. dr hab. Marek Wilczyński (UP Kraków)
Exercitus barbarorum – organizacja i działania wojsk ludów
germańskich osiadłych w V i VI wieku w basenie Morza
Śródziemnego
12:30-13:00
16:30-19:30 Wycieczka: System obronny Lublina. Pokazy grup
rekonstrukcyjnych
Dyskusja i podsumowanie
konferencji
Download