Pod hasłem: Cele V edycji konkursu: Pogłębianie wiedzy o

advertisement
Pod hasłem:
Cele V edycji konkursu:
 Pogłębianie wiedzy o walorach przyrodniczych Lubelszczyzny.
 Poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
 Doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin
(charakterystycznych dla danego obszaru) oraz posługiwania się
kluczami w celu ich oznaczania.
 Motywowanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska
przyrodniczego podczas codziennych zachowań w domu, szkole,
miejscu odpoczynku.
 Integracja uczniów i nauczycieli z lubelskich szkół podstawowych.
 Wymiana doświadczeń między szkołami.
Zakres tematyczny konkursu:
1. Formy ochrony przyrody w Polsce - zadania i funkcje jaką spełniają.
2. Podstawowe informacje na temat Roztoczańskiego i Poleskiego Parku
Narodowego.
3. Znajomość gatunków roślin chronionych charakterystycznych dla
parków narodowych naszego regionu.
4. Znajomość drzew pomnikowych występujących w najbliższej okolicy
miejsca zamieszkania.
5. Rozpoznawanie i charakterystyka roślin objętych ochroną.
6. Zachowania pro-środowiskowe w codziennym życiu.
Zasady konkursu:
1. Konkurs
adresowany
jest
do
uczniów
klas
5
i
6
szkoły
podstawowej.
2. W
konkursie
biorą
udział
trzyosobowe
zespoły
uczniowskie
uczestniczące w zmaganiach z zakresu wiedzy i umiejętności
przyrodniczych oraz uczeń – recytator.
3. Formą zgłoszenia szkoły do konkursu jest przesłanie do dnia
17 lutego
2009 r. karty zgłoszenia według załączonego druku i
pracy albumowej z dokładnym opisem: imiona i nazwiska autorów,
klasa, dane szkoły.
4. Konkurs odbywa się w dwóch etapach.
I etap szkolny
Eliminacje
do
pierwszego
etapu
konkursu
przeprowadzają
nauczyciele szkoły macierzystej.
Trzyosobowe
zespoły
przygotowują
albumy
dotyczące
roślin
chronionych występujących na terenie naszego województwa.
Album musi zawierać 15 rysunków (wykonanych przez uczniówtechniką dowolną) roślin chronionych oraz krótkie ich opisy.
Wykorzystanie technologii komputerowej dopuszczalne jest tylko
przy wykonywaniu opisów roślin.
2
Do I etapu szkoła przesyła tylko jedną wybraną przez komisję
szkolną pracę.
Prace należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 3
w Lublinie lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia
17 lutego 2009 r.
Komisja konkursowa dokona oceny przesłanych prac, a autorzy
najciekawszych prezentacji zaproszeni zostaną do II etapu konkursu.
O wynikach I etapu szkoły zostaną powiadomione drogą mailową lub
faxem do dnia 25 lutego 2009 r.
Drużyny zakwalifikowane do udziału w II etapie przygotowują:
- projekt lopowskiej odznaki lub medalu z użyciem ornamentu rośliny
chronionej z rejonu Lubelszczyzny. Odznaka ta (medal), może by
przyznawana osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży za szczególne zasługi
dla ochrony przyrody.
Odznaka (medal) powinien mieć kształt koła o średnicy 25 cm.
Projekty będą prezentowane podczas spotkania finałowego;
- wiersz lub fragment prozy tematycznie związany z hasłem konkursowym.
II etap okręgowy
1.
Etap
finałowy
konkursu
odbędzie
się
31
marca
2009
o godz.9:00 w SP3 w Lublinie.
2. II etap konkursu składa się z czterech części:
 Prezentacji przygotowanych projektów lopowskiej odznaki (medalu)
(czas prezentacji 2 minuty).
 Pisemnego testu wiedzy o ochronie przyrody ( praca indywidualna czas 30 minut).
 Recytacji wiersza lub fragmentu prozy tematycznie związanego
z hasłem konkursu ( czas recytacji do 5 minut).
 Ćwiczeń praktycznych dla zespołów związanych z rozpoznawaniem
oraz charakterystyką gatunków roślin chronionych i drzew
pomnikowych naszego regionu.
3
r.
3. Zadania konkursowe przygotowane zostaną przez nauczycieli –
członków Okręgowej Komisji Konkursowej, a zatwierdzone przez
Prezesa ZO LOP oraz WOŚ UM Lublin.
Nagrody:
 Dyplomy dla uczniów i szkół oraz podziękowania dla nauczycieli.
 Nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników II etapu, a także dla
szkół.
 Laureaci II etapu wezmą udział w wycieczce przyrodniczej.
Kontakt:
Bożena Matyjasek
Szkoła Podstawowa Nr 3 20-601 Lublin ul. Balladyny 22
tel/fax do szkoły ( 081) 525 25 26
Zalecana literatura:
1. Przewodniki kieszonkowe o Poleskim PN i Roztoczańskim PN z serii
„Spotkania z przyrodą” – wyd. MULTICO
2. „Skarby naszej przyrody” – M. Kucharczyk, W. Lipiec
wyd. Lipiec 2002r.
3. „Drzewa pomnikowe Lublina” – A. Mikołajko-Rozwałka,
A.J. Rozwałka – wyd. LOP ZO Lublin 2001r.
4. „Pomniki przyrody m. Lublina i okolic” – A.Mikołajko-Rozwałka,
D. Pachoł – wyd. ZO LOP Lublin 2008r.
5. „Poleski Park Narodowy” – monografia przyrodnicza pod redakcją
S. Radwana - Lublin 2002 r.
6. „Roztoczański Park Narodowy – przyroda i człowiek” – pod. Redakcją
T. Wilgata – Zwierzyniec 2004 r.
7. „Parki Narodowe w Polsce” –MUZA S.A – Warszawa 1998 r.
8. „Ekologia a ochroną środowiska” – E.Pyłka-Gutowska –
Warszawa 2002 r.
4
9. Strony internetowe np.
www.iop.krakow.pl, www.robertkusmierz.com, www.parki.pl,
www.zamosc.pl, www.lublin.lasy.gov.pl,
10.
Plansze dydaktyczne „Rośliny chronione”
11.
Czasopisma przyrodnicze – „Parki Narodowe”, „Aura”, „Przyroda
Polska”
5
pieczęć szkoły
ZGŁOSZENIE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR …… w …………………………
…………………………………………………………………………
dokładny adres
fax / e-mail
zgłasza swój udział w
V EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU EOLOGICZNEGO
„ZIEMIA – ŻYJĄCA PLANETA”
pod hasłem „Rośliny chronione województwa lubelskiego”
nauczyciel przygotowujący
klasa
nazwisko i imię ucznia
1.
2.
3.
Recytator
Skład szkolnej komisji konkursowej:
Przewodniczący: ……………………………………………….
Sekretarz: ………………………………………………………
Członek: ……………………………………………………….
……………………………………………..
podpis dyrektora
6
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards