Prof - Lublin

advertisement
Prof. dr hab. Marian Filipiak
Wykaz publikacji
Książki
1. Antropologia Starego Testamentu, Lublin, 1979.
2. Problematyka społeczna w Biblii, Warszawa 1985.
3. Księga Koheleta. Wstęp, przekład z oryginału hebrajskiego, ekskursy, Poznań 1985.
4. Religioznawstwo. Zagadnienia wybrane, Rzeszów 1989.
5. Aksjologiczne treści antropologii biblijnej, Lublin 1991.
6. Edukacja wobec wyzwań przyszłości (red.) Lublin 1991.
7. Człowiek – drogi poszukiwań. Studia z antropologii i etyki (współautorstwo z M.
Szulkiewicz), Rzeszów 1993.
8. Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Lublin 1996.
9. Przestępczość nieletnich. Źródła, przejawy, środki zaradcze, Lublin 1997 (redakcja,
wprowadzenie i rozdział wprowadzający pt.: Socjologia zachowań dewiacyjnych).
10. Od subkultury do kultury alternatywnej, Lublin 1999.
11. W kręgu kultury postmodernistycznej. Młodzież, kultura, wartości, Lublin 2001
(współautorstwo z F. Lis).
12. Subkultury młodzieżowe wczoraj i dziś (red.), Tyczyn 2002.
13. Homo Comunicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Lublin 2004.
Artykuły naukowe
1. Rodzina jako podmiot socjalizacji w społeczeństwie pluralistycznym, „Ruch
Pedagogiczny” 1991 nr 1-2, s. 14-21.
2. Funkcje i mechanizmy socjalizacji w rodzinie [w:] „Edukacja wobec wyzwań przyszłości”,
Lublin 1991, s. 35-46.
3. Pojęcia: rozwoju, socjalizacji, uspołecznienia, przystosowania, wychowania, [w:]
„Annales” 1991/1992, z. 24, s.315-335.
4. The Studies of Witold Tyloch on ugarit, [w:] „Language. Culture. Religion”, Warsaw 1992
(red.) W. Tyloch.
5. Zmiany, które muszą nastąpić, [w:] „Nowa Szkoła” 1992 nr 2, s.68-72.
6. Nowa edukacja jako rezultat współczesnych przemian kulturowych, [w:] „Miscellanea
Sociologica et Antropologica” 1993 nr 2, s. 35-45.
7. Edukacja – warunek przyszłości, [w:] „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Rzeszowie” 1994 nr 4, s.29-42.
8. New Age jako znak współczesnych przemian kulturowych, [w:] „Kultura i Edukacja” 1994
nr 1, s.21-32.
9. Hansa Künga koncepcja światowego etosu (Weltethos), [w:] Czy możliwa jest etyka
uniwersalna? (red. Janusz Sekuła), Siedlce 1994, s. 15-23.
10. Dziecko w rodzinie starożytnych Hebrajczyków. Aspekt społeczny i pedagogiczny, [w:]
Małżeństwo i rodzina w religiach świata, Gdańsk 1995, s.49-56 (red. W. Pałubicki).
11. Moralna wartość pracy w świadectwie Biblii, [w:] Jak działać skutecznie? Problemy
prakseologii, Lublin 1995, s. 83-91 (red. H. Borowski).
12. Pojęcie i funkcje wychowawcze wzorów osobowych, [w:] Miscellanea Sociologica et
Anthropologica” 1996 nr 4, s. 109-117.
13. Społeczeństwo obywatelskie – tradycja i współczesność, [w:] „Zeszyty Naukowe Wyższej
Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach” seria: Filozofia i Socjologia nr 50, z. 1, 1997,
s.187-197.
14. Młodzież w okresie transformacji, „Przegląd Powszechny” 1997 nr 9, s. 200-215.
15. Polska młodzież lat dziewięćdziesiątych: kontestacja czy przystosowanie? „Akcent” 1999
nr 3-4, s. 236-241.
16. Kultura masowa a procesy globalizacji, [w:] „Anthropos. Prace Instytutu Filozofii
UMCS”, Lublin 1999, s. 55-62.
17. Subkultury młodzieżowe wczoraj, dziś i jutro, [w:] Hominem Quero, Lublin 1999, s.611617 (red. S. Symotiuk, L. Zdybel, A. Drabarek).
18. Oddziaływanie mass mediów jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, [w:]
Considerationes Philosophicales, Lublin 1999, s. 431-438 (red. W. Pycka, J. Świderek, M.
Flis –Jaszczuk).
19. Kohelet- filozof „marności”, [w:] Rekonesnse filozoficzne, Lublin 1999 (red. J. Zdybel,
H. Jakuszko).
20. Pokój na świecie – światowe religie – światowy etos, przekład tekstu H. Künga, [w:] Idea
etyczności globalnej, Siedlce 1999, s. 32-49 (red. I. Sekuła).
21. Strategie interpersonalnego komunikowania się w układach zorganizowanych, [w:]
Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce, Lublin 2000, s. 73-81 (red. S. Partycki).
22. U podstaw wartości rdzennych kultury wschodniej i zachodniej, [w:] „Tyczyńskie Zeszyty
Naukowe” 2000 nr 1, s.91-99.
23. Homo homini lupus. O antropologicznych i socjologicznych aspektach cierpienia, [w:]
Poznanie, człowiek, wartości, Lublin 2000, s.239-244 (red. M. Hetmański, J. Dębowski).
24. Konflikt rodzice – dzieci w warunkach zmian systemowych w Polsce, [w:] M.
Malikowski, Z. Seręga (red.) Konflikty społeczne w Polsce, t. 2, s. 251-257, Rzeszów 2001.
25. Społeczne funkcje środków masowego komunikowania, [w:] „Tyczyńskie Zeszyty
Naukowe”, 2001 nr 1, s.127-135.
26. Środki masowego komunikowania jako środowisko wychowawcze, [w:] „Tyczyńskie
Zeszyty Naukowe”, 2002 nr 1.
27. Education in the Context of Present-day sociology, [w:] R. Kucha (red.), European
Integration through Education, Lublin 2004, s. 173-189.
Artykuły popularno-naukowe
1. „Jak śmierć potężna jest miłość”, „Kamena” 1991 nr 3-4, s.35.
2. Non omnis moriar. Refleksje na 1 listopada, „Wiadomości Uniwersyteckie UMCS”
1992 nr 8.
3. Sapere aude. Uniwersytet-sanktuarium krytycznej i niezależnej myśli, „Wiadomości
Uniwersyteckie UMCS” 1994 nr 5.
4. Age quod agis. Refleksje u schyłku tysiąclecia, „Wiadomości Uniwersyteckie UMCS”
1995.
5. Homines Universitatis. O wzorze osobowym pracownika nauki, „Wiadomości
Uniwersyteckie UMCS” 1996 nr 1.
6. U progu III Tysiąclecia, „Wieści Akademickie”(Pismo Wyższej Szkoły RolniczoPedagogicznej w Siedlcach), 1995 nr 11.
7. Vivere est cogitare. Czas wolny w kulturze masowej, „Wiadomości Uniwersyteckie
UMCS” 1998 nr 1-2.
8. Mądrość w kulturze, [w:] Stanisław Szczęsny (red.), Poezja i egzystencja, Siedlce 1999, s.
105-110.
9. Nauka i modły szamanów. Dialog w obliczu millenium, „Przegląd Akademicki” 1994 nr 1.
10. De omnibus dubitandum, „Wiadomości Uniwersyteckie UMCS”, wrzesień 2003.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards