SWOT dla Stowarzyszenia Obrońców Wąwozów "Zimne Doły"

advertisement
Beata Romejko EUROPERSPEKTYWA
20-411 Lublin, ul. Wolska 11A
[email protected]
www.europerspektywa.pl
tel./fax: 81 444 50 98
Diagnoza potencjału Stowarzyszenie Obrońców Wąwozów "Zimne Doły"
1. Charakterystyka organizacji
Stowarzyszenie Obrońców Wąwozów "Zimne Doły" zostało założone w 2011 r., jest
więc organizacją stosunkowo młodą. Stowarzyszenie działa lokalnie. Nie posiada statusu
OPP.
Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz obrony przed dewastacją
wąwozów miasta Lublin, a w szczególności wąwozu położonego pomiędzy dzielnicami
Konstantynów
i Węglin Północny. Stowarzyszenie zajmuje się ochroną
przyrody,
problemami urbanizacji i planowania przestrzennego, a także współpracą z innymi
organizacjami ekologicznymi, prowadzi działania na rzecz poprawy środowiska, współdziała
w zakresie ochrony środowiska z administracją samorządową i szkołami wyższymi na terenie
Lublina.
Stowarzyszenie liczy 23 członków (z czego 9 to kobiety).
Nie zatrudnia
pracowników, korzysta również z wolontariatu stałego (brak danych o liczbie wolontariuszy).
Pozytywnym elementem jest długi przeciętny okres współpracy z wolontariuszami – ponad 2
lata. Stowarzyszenie na stałe współpracuje z ekspertami z dziedziny prawa i ekologii. Można
założyć, że organizacja posiada odpowiednie zasoby ludzkie i nie zgłasza potrzeb
zatrudnienia pracowników ani powiększenia zasobów wolontariatu. Zgłasza natomiast
potrzeby wszechstronnych szkoleń – począwszy od związanych z zasadniczą działalnością
Stowarzyszenia po szkolenia tzw. umiejętności miękkich.
Stowarzyszenie pomimo krótkiego okresu działalności deklaruje realizację w 2013 r. 2
projektów, z czego 1 samodzielnie kontynuowanego z poprzedniego roku. Realizowane
projekty finansowane są z dotacji Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.
Organizacja nie posiada przychodów (w okresie 2011-2013 podawano wartość 0) –
utrudnia to ocenę jej zasobności materialnej. Źródłami finansowania są wyłącznie składki
członków. Nie ma trudności w terminowym regulowaniu zobowiązań prawdopodobnie z
powodu ich niewielkiej wartości, ale Stowarzyszeniu brak kapitałów rezerwowych. Poziom
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Beata Romejko EUROPERSPEKTYWA
20-411 Lublin, ul. Wolska 11A
[email protected]
www.europerspektywa.pl
tel./fax: 81 444 50 98
odczuwanych trudności w pozyskiwaniu różnorodnych środków zewnętrznych jest raczej
niski – ale prawdopodobnie Stowarzyszenie rzadko się o nie stara.
Stowarzyszenie posiada do dyspozycji lokal, nie posiada składników wyposażenia
biurowego, samochodów i nieruchomości, nie odczuwa też potrzeby ich posiadania
(korzystanie z prywatnego sprzętu członków). W tej sytuacji brak składników majątku nie
może być traktowany jako słaba strona.
Stowarzyszenie nie posiada struktury organizacyjnej, ani regulaminów/standardów
pracy i współpracy oraz komunikacji. Nie prowadzi ewaluacji swoich działań
Stowarzyszenie posiada stronę internetową, ale nie ma osoby na stałe współpracującej
z mediami, nie monitoruje też obecności w mediach, chociaż z nimi współpracuje. Stara się
też wszechstronnie komunikować z otoczeniem, stale uczestnicząc m.in. w ciałach
doradczych konsultacjach.
2. SWOT czynniki
SŁABE STRONY
SILNE STRONY
Upór, zdecydowanie,
osiągnięciu celów
koncentracja
na Niezauważanie słabych stron stowarzyszenia
(w wywiadzie)
Przygotowanie i doświadczenie zawodowe Nazwa sugerująca wąski profil działania
członków
Niezbyt korzystny wizerunek organizacji
Wystarczająca liczba członków
Trudna do oceny sytuacja finansowa – brak
Zauważalność w otoczeniu, pomimo krótkiej informacji o wielkości budżetu organizacji,
działalności
prawdopodobnie jest niski
Dobre kontakty z mediami
Współpraca
z
ekologicznymi
innymi
Niezaspokojone potrzeby szkoleniowe
organizacjami Brak standardów działalności i standardów
współpracy z innymi organizacjami
Brak standardów komunikacji,
identyfikacji wizualnej
SZANSE
w
tym
ZAGROŻENIA
Rozwój współpracy z samorządami
Napięte relacje z Urzędem Miasta Lublin
Współpraca z FLOP i jej organizacjami Pogorszenie relacji z samorządami
członkowskimi
Braki
świadomości
ekologicznej
Wsparcie merytoryczne i szkoleniowe FLOP mieszkańców miasta
Preferowanie przez samorządy inwestycji
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Beata Romejko EUROPERSPEKTYWA
20-411 Lublin, ul. Wolska 11A
[email protected]
www.europerspektywa.pl
tel./fax: 81 444 50 98
kosztem ochrony środowiska
Niekorzystne
zmiany
instytucjonalnym
w
otoczeniu
3. Podsumowanie
Sytuacja strategiczna
Wbrew autodiagnozie Zarządu Stowarzyszenia obecna sytuacja strategiczna
organizacji nie jest korzystna. Przede wszystkim w otoczeniu dominują czynniki
niesprzyjające organizacji, którym przy przyjętym modelu działania można jedynie
przeciwstawić upór i zaangażowanie członków oraz ich doświadczenie zawodowe. Obecna
sytuacja to sytuacja na pograniczu ST i WT (tj. MAXI-MINI i MINI-MINI), tj. mocne strony
równoważą się ze słabymi wewnątrz, a zagrożenia przeważają nad szansami w otoczeniu.
Przyjęty model działania Stowarzyszenia, zgodnie z którym organizacja świadomie nie
pozyskuje środków na swoją działalność (poza bardzo specyficznymi źródłami) w zasadzie
uniemożliwia rozwój i profesjonalizację Stowarzyszenia. Niemniej jednak w stosunkowo
krótkim okresie funkcjonowania organizacja skupiła na sobie zainteresowanie mediów (nie
zawsze w pozytywny sposób).
Trudno sądzić, żeby w przyszłości sytuacja strategiczna bez zmiany sposoby
funkcjonowania mogła się znacząco zmienić.
Z bieżącej sytuacji strategicznej wynikają następujące rekomendacje:
o Należy wykorzystywać pozytywne elementy wizerunku w otoczeniu i mocne strony
do zmniejszania znaczenia słabych stron i zagrożeń w otoczeniu, w szczególności do
uzyskania większej rozpoznawalności i bardziej korzystnego wizerunku – obrońców
środowiska, działających w słusznej sprawie przeciwko niekorzystnym decyzjom
urzędników.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Beata Romejko EUROPERSPEKTYWA
20-411 Lublin, ul. Wolska 11A
[email protected]
www.europerspektywa.pl
tel./fax: 81 444 50 98
o Przyjęty model działania nie zakłada bardzo aktywnego poszukiwania źródeł
przychodów, oparcie działalności wyłącznie na świadczeniach rzeczowych i pracy
własnej może utrudniać i spowolniać rozwój. Brak szczegółowych informacji o
finansach organizacji wpływa na trudności we wskazaniu kierunków dywersyfikacji
wspomnianych źródeł przychodów.
o Rozwój organizacji jest w tej chwili oparty na indywidualnym zapale i entuzjazmie
Zarządu i członków Stowarzyszenia, przy czym występują duże niezaspokojone
potrzeby szkoleniowe warunkowane przez brak środków na ten cel, co wskazuje że
sytuacja finansowa mogłaby być lepsza,
o Wskazana jest dalsza profesjonalizacja organizacji, pogłębienie współpracy z szerszym
otoczeniem, a nie tylko organizacjami ekologicznymi.
Perspektywy współpracy z FLOP:
Obecna współpraca z FLOP i organizacjami członkowskimi o podobnym profilu jest
dość mało intensywna, głównie z powodu krótkiego okresu działalności Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie jest otwarte na tę współpracę, chociaż
w niewielkim stopniu
dostrzega korzyści z takiej współpracy. Potrzeba przełamania tych uprzedzeń ze strony
Stowarzyszenia.
Współpraca z FLOP i jej organizacjami członkowskimi powinna pozwolić wzmocnić
poprzez szkolenia zasoby ludzkie, zintegrować organizację z FLOP. Stowarzyszenie może
udostępniać swoje doświadczenie FLOP i wybranym organizacjom członkowskim.
Opracował
Dr hab. Radosław Mącik
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download