SWOT dla Centrum Wolontariatu w Kraśniku

advertisement
Beata Romejko EUROPERSPEKTYWA
20-411 Lublin, ul. Wolska 11A
[email protected]
www.europerspektywa.pl
tel./fax: 81 444 50 98
Diagnoza potencjału Centrum Wolontariatu w Kraśniku (SWOT)
1. Charakterystyka organizacji
Centrum Wolontariatu w Kraśniku to stowarzyszenie założone w 2002 r. przez grupę
osób fizycznych. Centrum posiada status OPP. Jest partnerem społecznym dla instytucji
samorządowych szczebla powiatowego. Działa regionalnie i lokalnie. Głównym celem
stowarzyszenia jest wspieranie wolontariatu, któremu towarzyszy prowadzenia konkretnej
działalności opiekuńczej. Miesięcznie udziela wsparcia 40 klientom.
Przedmiot działalności obejmuje następujące obszary:

promocja i organizacja wolontariatu,

zwiększenie aktywności społecznej obywateli i umożliwienie im podejmowania
działań w charakterze wolontariuszy,

zwiększenie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnienie idei pracy
wolontarystycznej,

wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych
poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie i wolontariuszy,

wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny głównie z zakresu pomocy
społecznej,

podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie
doradztwa i organizowanie czasu wolnego,

tworzenie warunków do rozwoju różnych grup: dzieci, młodzieży, dorosłych i osób w
starszym wieku oraz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem ich specyficznych
potrzeb.
Swoje priorytety definiują jako:

wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny głównie z zakresu pomocy
społecznej,

prowadzenie i organizowanie animacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,

promocja i organizacja wolontariatu.

działalność - beneficjenci, projekty, zasoby.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Beata Romejko EUROPERSPEKTYWA
20-411 Lublin, ul. Wolska 11A
[email protected]
www.europerspektywa.pl
tel./fax: 81 444 50 98
Zasoby ludzkie
Obecnie stowarzyszenie liczy 20 członków (w tym 15 kobiet). Zatrudnia dwie kobiety
na podstawie umowy o pracę oraz współpracuje z czterema osobami (w tym 1 kobietą) na
podstawie umów cywilno-prawnych. Ze stowarzyszeniem jest związanych 30 wolontariuszy,
z czego połowa to kobiety. Jest to wolontariat stały, którego czas przekracza jeden rok.
Stowarzyszenie zgłasza zapotrzebowanie na nowych pracowników (2 osoby) oraz pomoc
nowych wolontariuszy (30 osób). Centrum posiada dostęp do ekspertów z zakresu
pedagogiki, prawa i zarządzania. Ma też wyznaczoną osobę odpowiedzialną za kontakt z
mediami.
Zasoby materialne / budżet
Stowarzyszenie rocznie osiąga przychody niższe niż 100 tysięcy złotych. Przychody
są niższe w ostatnich latach, wcześniej były wyższe. Środki pochodzą z następujących źródeł:
składki członków, 1% podatków, dotacje samorządowe, darowizny od osób fizycznych,
darowizny od firm lub instytucji. Stowarzyszenie nie realizowało grantów finansowanych z
funduszy UE. Nie posiada rezerw finansowych, a perspektywa posiadanej dotacji jest krótsza
niż jeden rok. Centrum posiada własne pomieszczenia, wyposażenie biurowe (brak jest
kserokopiarki) oraz dostęp do Internetu.
Centrum wolontariatu w Kraśniku prowadzi recepcję w stałych godzinach. Kontakt z
centrum jest możliwy osobiście, telefonicznie, listownie lub internetowo. Strona internetowa
organizacji jest regularnie odświeżana (raz w tygodniu).
Relacja z FLOP
Stowarzyszenie jest zainteresowane współpracą w ramach FLOP. Choć widzi kilka
istotnych barier: trudności organizacyjne, w porozumieniu się, traktowanie innych jak
konkurentów i brak spostrzeganych korzyści.
Deklarowane potrzeby szkoleniowe obejmują następujące treści: animacja cyrkowa,
pantomima, wystąpienia publiczne w tym emisja głosu, skuteczne pozyskiwanie środków,
kadrowość.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Beata Romejko EUROPERSPEKTYWA
20-411 Lublin, ul. Wolska 11A
[email protected]
www.europerspektywa.pl
tel./fax: 81 444 50 98
Proponowany podział środków hipotetycznego funduszu to:
Cel
szkolenia
zatrudnienie nowych ludzi
wielkość
25,00%
75,00%
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Beata Romejko EUROPERSPEKTYWA
20-411 Lublin, ul. Wolska 11A
[email protected]
www.europerspektywa.pl
tel./fax: 81 444 50 98
2. SWOT
SILNE STRONY
SŁABE STRONY
systematycznie pracujący zarząd
ograniczone zasoby materialne
stałe godziny dyżurów kogoś z organizacji
ograniczenia zaangażowania organizacyjnego
umożliwiające kontakt
członków stowarzyszenia – przeciążenie prezesa
strona internetowa systematycznie aktualizowana i
nadmiar sprawozdawczości dla donatorów
osoba odpowiedzialna za kontakty z otoczeniem
zużyte wyposażenie biurowe
dostęp do specjalisty z zakresu prawa
brak dostępu do specjalisty – psychologa
grupa osób, która jest chętna prowadzić działania
brak stałego dostępu do kserokopiarki
statutowe
klarownie określona grupa odbiorców
własna siedziba dostatecznie wyposażona
doświadczenie pracowników
doświadczenie w prowadzeniu działalności
historia działalności stanowiąca dobrą rekomendację
rozpoznawalność w regionie
SZANSE
ZAGROŻENIA
punktowanie w szkołach doświadczenia
trudność w pozyskiwaniu środków finansowych
uczniowskiego wolontariatu
migracja młodych ludzi z Kraśnika do dużych miast
nowy okres finansowania
powoduje, że wyszkoleni wolontariusze odchodzą po
ukończeniu szkoły średniej
negatywne postawy młodzieży do wolontariatu
trudności we współpracy z władzami
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Beata Romejko EUROPERSPEKTYWA
20-411 Lublin, ul. Wolska 11A
[email protected]
www.europerspektywa.pl
tel./fax: 81 444 50 98
3. Podsumowanie
Sytuacja strategiczna
Centrum Wolontariatu w Kraśniku ma wiele silnych stron, które znacznie przeważają
nad słabościami. Jednocześnie wywiad pogłębiony ujawnił więcej zagrożeń niż szans dla tej
organizacji (sytuacja strategiczna typu ST). Duży potencjał stowarzyszenia zderza się z
niesprzyjającym środowiskiem zewnętrznym. W tym przypadku kluczem do sukcesu jest
skupienie się na maksymalnym wykorzystaniu swoich sił w celu przezwyciężenia zagrożeń.
Rekomendacje wynikające z sytuacji
Silną stroną Centrum są zaangażowani w stowarzyszenie ludzie. Niestety zasoby są
stale drenowane przez odpływ z Kraśnika wolontariuszy, którzy idą na studia lub do pracy.
Jest to powodem stałego ubytku przeszkolonych i doświadczonych współpracowników i
konieczności poszukiwania nowych zasobów, na co stowarzyszenia raczej nie stać. Potrzebne
jest pozyskanie grantów na szklenie wolontariuszy i uczenia ich konkretnych kompetencji
(np. wspomniane w wywiadzie: animacja cyrkowa i pantomima). Podstawą starania się o
środki, poza projektami z programów regionalnych, może być współpraca z samorządem,
rozpoznawalność marki i klienci, opieka nad którymi jest statutowym obowiązkiem
samorządu.
Perspektywy współpracy z FLOP
Stowarzyszenie jest zainteresowane współpracą w ramach FLOP. W relacjach z FLOP
dominują jednak potrzeby nad wkładem własnym. Istotnymi barierami współpracy są:
trudności organizacyjne, w porozumieniu się, traktowanie innych jak konkurentów i brak
spostrzeganych korzyści.
Opracował
Dr hab. Bohdan Rożnowski
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Beata Romejko EUROPERSPEKTYWA
20-411 Lublin, ul. Wolska 11A
[email protected]
www.europerspektywa.pl
tel./fax: 81 444 50 98
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download