SWOT dla DoKwadratu

advertisement
Beata Romejko EUROPERSPEKTYWA
20-411 Lublin, ul. Wolska 11A
[email protected]
www.europerspektywa.pl
tel./fax: 81 444 50 98
Diagnoza potencjału Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Obywatelskich „Do
Kwadratu”
1. Charakterystyka organizacji
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Obywatelskich „Do Kwadratu” zostało
założone w 2012 r., przez grupę osób fizycznych, jest więc organizacją stosunkowo młodą.
Stowarzyszenie działa środowiskowo i lokalnie. Nie posiada statusu OPP.
Statutowe cele Stowarzyszenia obejmują szeroki zakres działań prospołecznych i
edukacyjnych, w tym: kształtowanie i promowanie społeczeństwa obywatelskiego,
propagowanie nowoczesnej formy patriotyzmu,
tworzenie i integracja środowisk
promujących otwartą i obywatelską postawę społeczną, edukacja, wychowanie i oświata,
działania na rzecz samorozwoju i poprawy jakości życia, działania na rzecz społeczności
lokalnej, przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc społeczna w tym wyrównywanie
szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania na rzecz osób
wykluczonych społecznie, wzmacnianie kapitału społecznego, kształtowanie i propagowanie
wolontariatu. W praktyce główny obszar działalności to organizowanie warsztatów dla dzieci
i młodzieży dotyczących kompetencji miękkich.
Stowarzyszenie liczy 18 członków (z czego 10 to kobiety).
Nie zatrudnia
pracowników, nie korzysta również z wolontariatu i nie zgłasza potrzeb zatrudnienia
pracowników ani powiększenia zasobów wolontariatu. Deklaruje posiadanie grona
współpracujących ekspertów. Zgłasza natomiast potrzeby szkoleń – wskazane tematy to:
wizerunek organizacji, współpraca sektorowa, wpływ NGO na politykę lokalną.
Organizacja nie posiada przychodów (w okresie 2011-2013 podawano wartość 0) –
utrudnia to ocenę jej zasobności materialnej. Nie posiada żadnych formalnych źródeł
finansowania, nawet składek członków. Nie ma trudności w terminowym regulowaniu
zobowiązań prawdopodobnie z powodu ich niewielkiej wartości, nie posiada też kapitałów
rezerwowych. Stowarzyszenie nie realizowało jak do tej pory żadnego projektu
finansowanego ze środków zewnętrznych. Podejmowane były natomiast działania - warsztaty
dla młodzieży szkół licealnych i gimnazjalnych z rozwijania kompetencji społecznych.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Beata Romejko EUROPERSPEKTYWA
20-411 Lublin, ul. Wolska 11A
[email protected]
www.europerspektywa.pl
tel./fax: 81 444 50 98
Deklarowane powody nieaplikowania o środki zewnętrzne to: duża konkurencja,
skomplikowane procedury, częste zmiany wytycznych, ryzyko poniesienia kosztów, brak
wkładu własnego oraz tematy/priorytety konkursów niezgodne z profilem działania
organizacji, a faktyczne to prawdopodobny brak umiejętności aplikowania oraz bariery
finansowe.
Stowarzyszenie nie posiada biura, posiada natomiast podstawowe wyposażenie
biurowe – komputery z dostępem do internetu oraz kserokopiarkę, nie odczuwa potrzeby
posiadania innych składników wyposażenia
Stowarzyszenie nie posiada struktury organizacyjnej, ani regulaminów/standardów
pracy i współpracy oraz komunikacji. Prowadzi częściową ewaluację swoich działań.
Stowarzyszenie nie posiada strony internetowej, nie komunikuje się formalnie z
otoczeniem, nie współpracuje z innymi organizacjami ani instytucjami samorządowymi. Nie
odczuwa praktycznie żadnych barier współpracy z FLOP i jej członkami.
2. SWOT czynniki
SŁABE STRONY
SILNE STRONY
Doświadczona kadra
Chęć do działania
Brak czasu członków na działalność w
Stowarzyszeniu
Wiedza, umiejętności trenerskie
Różnica planów i celów wśród kadry
Podstawowe wyposażenie biurowe
Niewielka liczba aktywnie działających osób
Brak środków finansowych
Niewielka skala działalności
Brak lokalu
Niezaspokojone potrzeby szkoleniowe
Brak standardów działalności i standardów
współpracy z innymi organizacjami
Brak standardów komunikacji, w tym
identyfikacji wizualnej
SZANSE
ZAGROŻENIA
Współpraca z FLOP i jej organizacjami
członkowskimi
Konkurencja ze strony innych organizacji o
podobnym profilu działania
Pozyskanie dostępu do lokalu i sprzętu od
Brak współpracy z innymi podmiotami
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Beata Romejko EUROPERSPEKTYWA
20-411 Lublin, ul. Wolska 11A
[email protected]
www.europerspektywa.pl
tel./fax: 81 444 50 98
FLOP
Wsparcie merytoryczne i szkoleniowe FLOP
Trudności w uzyskaniu zewnętrznego
finansowania
3. Podsumowanie
Sytuacja strategiczna
Stowarzyszenie obecnie znajduje się w sytuacji strategicznej WT (MINI-MINI).
Wewnątrz dominują słabe strony nad mocnymi – organizacja nigdy nie rozwinęła działalności
na planowaną skalę ze względu na intensywną pracę zawodową członków i brak źródeł
finansowania. W otoczeniu raczej przeważają zagrożenia, tym bardziej że, ze względu na
liczne słabe strony, organizacja nie jest w stanie z sukcesem wykorzystać szans
pojawiających się w otoczeniu. Przyjęty model działania Stowarzyszenia, zgodnie z którym
organizacja nie pozyskuje środków na swoją działalność w zasadzie uniemożliwia rozwój i
profesjonalizację Stowarzyszenia.
Trudno sądzić, żeby w przyszłości sytuacja strategiczna bez zmiany sposoby
funkcjonowania
mogła
się znacząco zmienić. Stagnacja,
ewentualnie
wygaszenie
działalności, są bardziej prawdopodobne niż dynamiczny rozwój.
Z bieżącej sytuacji strategicznej wynikają następujące rekomendacje:
o Organizacja musi być bardziej widoczna w swoim otoczeniu.
o Należy wykorzystywać mocne strony i szanse do zmniejszania znaczenia słabych stron i
zagrożeń w otoczeniu, w szczególności do uzyskania większej rozpoznawalności
organizacji.
o Przyjęty model działania nie zakłada bardzo aktywnego poszukiwania źródeł
przychodów, oparcie działalności wyłącznie na świadczeniach rzeczowych i pracy
własnej może utrudniać i spowolniać rozwój. Nie sprzyja mu brak czasu na pracę w
stowarzyszeniu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Beata Romejko EUROPERSPEKTYWA
20-411 Lublin, ul. Wolska 11A
[email protected]
www.europerspektywa.pl
tel./fax: 81 444 50 98
o Partnerstwo z FLOP lub jej członkami może ułatwić aplikowanie o środki projektowe,
co sprzyjałoby profesjonalizacji organizacji.
o Należy rozważyć dokooptowanie do zespołu nowych osób, także wolontariuszy, które
będą skłonne silniej angażować się w prace Stowarzyszenia.
o W przypadku nie osiągania wyznaczonych celów warto rozważyć sens kontynuowania
działalności przez Stowarzyszenie.
Perspektywy współpracy z FLOP:
Organizacja jest członkiem FLOP dopiero od kilku miesięcy, tak więc obecna
współpraca z FLOP i organizacjami członkowskimi jest bardzo ograniczona.
Stowarzyszenie jest otwarte na tę współpracę, chce udostępnić FLOP i jej
organizacjom członkowskim wiedzę, umiejętności trenerskie, doświadczenie w pracy z
różnymi grupami odbiorców. Od FLOP oczekuje szerokiego zakresu wsparcia: „liczymy na
sprzęt, lokal, partnerstwo i współpracę. Również inspirację czerpaną ze spotkań sieciujących,
ponieważ organizacja rozwija się przez przejmowanie rozwiązań od innych tego typu
podmiotów, wzajemne wsparcie, rozmowy”.
Współpraca z FLOP i jej organizacjami członkowskimi powinna pozwolić wzmocnić
organizację, pozwolić aplikować o środki zewnętrzne w ramach partnerstwa z FLOP lub jej
członkami, zintegrować organizację z FLOP.
Opracował
Dr hab. Radosław Mącik
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards