zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/POWER/PP/2016

advertisement
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Lublin, dn. 14.06.2016 r.
Znak sprawy nr: 1/FLOP/POWER/PP/2016
Zamawiający:
Związek Stowarzyszeń Forum
Lubelskich Organizacji Pozarządowych
ul. Krakowskie Przedmieście 53,
20-076 Lublin
tel.: 81 534 70 04
[email protected], www.flop.lublin.pl
REGON: 431238297, KRS: 0000009613
ZAPYTANIE OFERTOWE
I.
Tryb udzielenia zamówienia
1. Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku w celu wyłonienia wykonawcy
świadczącego osobiście usługi w zakresie pośrednictwa pracy w ramach personelu
projektu w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
2. Zamówienie jest składane w związku z realizacją projektu pt. „Młodzi na START – nowe
perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów –
Puławy”, nr projektu POWR.01.02.02-06-0243/15-00, współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej
I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym
rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (zwanego dalej „Projektem”).
II.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wybranie Wykonawcy świadczącego osobiście usługi w
ramach personelu projektu w zakresie pośrednictwa pracy dla 65 uczestników Projektu,
w wymiarze łącznie 260 godz., w tym:
a) motywowanie uczestników projektu do podjęcia zatrudnienia,
b) wyszukiwanie ofert pracy dla uczestników projektu,
BIURO PROJEKTU:
Związek Stowarzyszeń Forum
Lubelskich Organizacji Pozarządowych
20-076 Lublin, ul. Aleje Racławickie 22
tel.: 81 533 12 17, [email protected], www.flop.lublin.pl
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
c) wybór i analiza ofert pracy pod kątem uczestników projektu,
d) omawianie dotychczasowych metod poszukiwania pracy z uczestnikami projektu –
osiągnięć i trudności,
e) podnoszenie umiejętności efektywnego poruszania się po lokalnym rynku pracy,
f) wskazywanie i omawianie różnych metod poszukiwania pracy,
g) współpraca z pracodawcami w celu znalezienia zatrudnienia dla uczestników projektu,
h) monitorowanie efektywności poszukiwania pracy przez uczestników projektu,
i) dokumentowanie świadczenia usług pośrednika pracy poprzez prowadzenie kart z
zakresu pośrednictwa pracy.
2. Uczestnikami Projektu są osoby młode, w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) o wykształceniu co najwyżej
ponadgimnazjalnym (ISCED 3: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum,
uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła
zawodowa) i zamieszkałe w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu
puławskiego w woj. lubelskim.
3. Miejsce wykonania zamówienia: powiat puławski w woj. lubelskim.
4. Planowany termin wykonania zamówienia, zgodnie z harmonogramem Projektu: 1 lipca
2016 r. - 30 czerwca 2017 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
realizacji zamówienia.
5. Kod zamówienia wg CPV:
85312320-8 - Usługi doradztwa
79611000-0 - Usługi poszukiwania pracy
III.
Wymagania dotyczące doradztwa zawodowego
Wykonawca prowadzący pośrednictwo pracy powinien łącznie spełniać następujące warunki:
1) Posiadać wykształcenie wyższe.
2) Posiadać uprawnienia pośrednika pracy (tj. dyplom/certyfikat doradcy zawodowego i/lub
studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego i/lub kursu z zakresu
doradztwa zawodowego (ocena na podstawie kserokopii dyplomów/certyfikatów).
3) Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
4) Nie być karany za przestępstwa popełnione umyślnie.
5) Posiadać obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego
wystarczającą do wykonywania zadań.
6) Posiadać minimum 2-letnie doświadczenie w świadczeniu usług pośrednictwa pracy.
IV.
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, którzy łącznie spełnia
następujące warunki:
BIURO PROJEKTU:
Związek Stowarzyszeń Forum
Lubelskich Organizacji Pozarządowych
20-076 Lublin, ul. Aleje Racławickie 22
tel.: 81 533 12 17, [email protected], www.flop.lublin.pl
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
a) Wykonawca niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania zapytania ofertowego
za pomocą poczty elektronicznej [email protected] (podając w treści e-maila datę
otrzymania zapytania ofertowego) lub poprzez podpisanie pierwszej strony
dokumentu i odesłanie jej na adres Zamawiającego lub Biura projektu.
b) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień.
2. Z możliwości składania oferty i realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są
powiązane osobowo lub kapitałowo ze Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich
Organizacji Pozarządowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązanie między Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji
Pozarządowych lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych lub osobami
wykonującymi w imieniu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji
Pozarządowych czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
V.
Kryteria oceny ofert
Cena – 100%
Punktacja:
Należy podać łączną ofertę cenową brutto w złotych za wykonanie zlecenia.
Liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 100 pkt. (max. 100 pkt.)
Liczba punktów przypadających punktów zostanie wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała
największą liczbę punktów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z
wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty
przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie w Projekcie.
VI.
Opis sposobu przygotowania ofert
1.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.
Zamawiający nie dopuszcza powierzenia przez Wykonawcę zadania osobom trzecim.
BIURO PROJEKTU:
Związek Stowarzyszeń Forum
Lubelskich Organizacji Pozarządowych
20-076 Lublin, ul. Aleje Racławickie 22
tel.: 81 533 12 17, [email protected], www.flop.lublin.pl
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
3.
Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając formularz oferty wykonania (załącznik)
zawierający ofertę cenową wraz z opisem realizacji zamówienia wraz z Oświadczeniem o
braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik) i Życiorysem
zawodowym (załącznik).
4.
Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub
pełnomocnika.
5.
Oferta powinna być wypełniona czytelnie w języku polskim. Wszelkie zmiany w tekście
oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez
Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
6.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone
Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert w zamkniętej kopercie
zawierającej dodatkowe oznaczenia odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty
po upływie terminu składania ofert.
7.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.
8.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VII.
1.
Forma, miejsce i termin składania ofert
Oferty można składać w formie elektronicznej (skan) na [email protected] lub w formie
papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr
1/FLOP/POWER/DZ/2016 - nie otwierać przed dniem 30.06.2016 r.” na adres Biura
projektu:
Związek Stowarzyszeń Forum
Lubelskich Organizacji Pozarządowych
ul. Aleje Racławickie 22, 20-076 Lublin
2.
Termin składania ofert upływa w dn. 30.06.2016 r. o godz. 12.00. Decyduje data i
godzina wpływu. Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie,
na niewłaściwym druku, niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań.
VIII. Rozstrzygnięcie postępowania
1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dn. 30.06.2016 r. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia postępowania. Wyniki
postępowania zostaną zamieszczone na stronie www.flop.lublin.pl.
2. W toku oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień
dotyczących złożonej oferty.
BIURO PROJEKTU:
Związek Stowarzyszeń Forum
Lubelskich Organizacji Pozarządowych
20-076 Lublin, ul. Aleje Racławickie 22
tel.: 81 533 12 17, [email protected], www.flop.lublin.pl
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
IX.
Podpisanie umowy
1. Podpisanie umowy o wykonanie usługi z Wykonawcą
nieprzekraczającym daty rozpoczęcia realizacji zamówienia.
nastąpi
w
terminie
2. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, w przypadku, gdy cena wybranej
oferty przewyższa kwotę brutto wynikającą z budżetu Projektu na realizację zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży
najkorzystniejszą ofertę. W przypadku braku rozstrzygnięcia możliwe jest powtórzenie
postępowania.
X.
Wykaz załączników
1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie.
3. Życiorys zawodowy.
W imieniu Zamawiającego:
Wojciech Dec – Prezes Zarządu FLOP
BIURO PROJEKTU:
Związek Stowarzyszeń Forum
Lubelskich Organizacji Pozarządowych
20-076 Lublin, ul. Aleje Racławickie 22
tel.: 81 533 12 17, [email protected], www.flop.lublin.pl
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards