SWOT dla Fundacji Między Nami

advertisement
Beata Romejko EUROPERSPEKTYWA
20-411 Lublin, ul. Wolska 11A
[email protected]
www.europerspektywa.pl
tel./fax: 81 444 50 98
Diagnoza potencjału Fundacji „ Między Nami” (SWOT)
1. Charakterystyka organizacji
Fundacja Między Nami została założona przez osobę fizyczną w 1990 r. Działa
lokalnie już od 24 lat. Swoją pomocą obejmuje średnio 60 osób w ciągu miesiąca. Ma
rozbudowaną strukturę organizacyjną i wewnętrzne regulacje prawne. Uczestniczy w ciałach
doradczych i ma dobre relacje z samorządem powiatowym.
Celem praktycznie wszystkich działań fundacji jest szeroko rozumiane wsparcie ludzi
zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne intelektualnie i bezdomne, z
zaburzeniami psychicznymi, z historią w zakładach karnych). Prowadzi też działalność w
obszarze ekologii.
Zasoby personalne
Fundacja zatrudnia 14 osób (w tym 8 kobiet) na podstawie umowy o pracę, 3 osoby
współpracują w oparciu o umowę cywilno-prawną, oraz korzysta z pomocy jednej
wolontariuszki.
Zasoby materialne
Fundacja utrzymuje się z wpłat beneficjentów, dotacji samorządowej, darowizn od osób
fizycznych, darowizn od firm lub instytucji
i osiąga przychody na poziomie 900 tys. zł rocznie.
Utrzymują się one na podobnym poziomie w okresie ostatnich kliku lat. Ma zapewnione
finansowanie w najbliższych dwóch latach.
Dysponuje
własnymi
budynkami,
w
których
prowadzi
swoją
działalność.
Powierzchnia tych pomieszczeń wynosi 1600 m2. Posiada biuro w pełni wyposażone, które
pracuje w określonych godzinach. Kontakt z fundacją jest możliwy poprzez wszystkie
dostępne media. Prowadzi stronę WWW, która nie jest często aktualizowana. Jest też osoba
odpowiedzialna za kontakty z mediami.
Relacje z FLOP
Relacje są słabe, od kilku lat praktycznie bez kontaktów. Fundacja nie widzi żadnych
szans na otrzymania czegoś wartościowego od innych członków FLOP.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Beata Romejko EUROPERSPEKTYWA
20-411 Lublin, ul. Wolska 11A
[email protected]
www.europerspektywa.pl
tel./fax: 81 444 50 98
Potrzeby szkoleniowe
-
profesjonalne – pomagające w funkcjonowaniu agend fundacji prowadzących
działalność gospodarczą np. z zakresu obrotu towarów na rynku, certyfikacji
wyrobów,
-
szczegółowe zagadnienia z zakresu pracy socjalnej,
-
szczegółowe zagadnienia z zakresu pracy terapeutycznej,
-
szczegółowe zagadnienia z zakresu pedagogiki specjalnej,
-
ochrona danych osobowych.
2. SWOT
SŁABE STRONY
SILNE STRONY
długoletnie doświadczenie
brak stabilnego finansowania
odpowiedzialność kierujących fundacją
niedostosowany poziom zarządzania do
posiadanie klientów na produkty wytwarzane
działalności
przez pensjonariuszy
zły stan zdrowia pensjonariuszy
bardzo dobra kadra fundacji
niskie kwalifikacje pracowników –
różnorodność ludzi
pensjonariuszy
wysoki poziom motywacji i zaangażowania
różnorodność ludzi i charakterów
zaplecze materialne
rozrzucenie przestrzenne pracowników w
inwestycje są już prawie zakończone
różnych miejscach
własność pomieszczeń i narzędzi
niedopełnione formalności związane z
fundament wartości
oddaniem do użytku zajmowanych
autonomia organizacji
budynków
stabilizacja materialna
stabilizacja renomy wykonywanych usług
posiadane własne środki transportu
zaufanie
SZANSE
partnerzy zagraniczni
ZAGROŻENIA
procedury prawne związane z oddawaniem
do użytku budynków
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Beata Romejko EUROPERSPEKTYWA
20-411 Lublin, ul. Wolska 11A
[email protected]
www.europerspektywa.pl
tel./fax: 81 444 50 98
brak możliwości zatrudnienia formalnego
specjalistów
3. Podsumowanie
Sytuacja strategiczna wyznaczana jest przez silne strony organizacji w pewnym
stopniu równoważone przez jej słabości. Jednocześnie mały potencjał tkwi w przyszłości
(mała liczba szans i zagrożeń).
Rekomendacje wynikające z sytuacji
Należy poprawić zarządzanie strategiczne fundacją. Silniej wyakcentować aspekt
przyszłościowy. Wyznaczyć ambitne cele rozwojowe. Duża ilość silnych stron otwiera wiele
możliwości rozwoju w kierunku większej profesjonalizacji, zakładania nowych ośrodków itp.
Perspektywy współpracy z FLOP są bardzo nikłe. Rozwinięcie relacji wymaga dużego
wysiłku ze strony FLOP, przełamania stereotypu, wprowadzenia nowych treści do kwestii
współpracy.
Opracował
Dr hab. Bohdan Rożnowski
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards