SWOT dla Stowarzyszenia Humanus

advertisement
Beata Romejko EUROPERSPEKTYWA
20-411 Lublin, ul. Wolska 11A
[email protected]
www.europerspektywa.pl
tel./fax: 81 444 50 98
Diagnoza potencjału Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus
1. Charakterystyka organizacji
Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus zostało założone w 2003 r.
przez grupę osób fizycznych. Kilkunastoletnia działalność stowarzyszenia jest szeroko znana
w otoczeniu. Stowarzyszenie działa od poziomu lokalnego do krajowego. Stowarzyszenie
posiada status OPP.
Głównymi celami stowarzyszenia są: promocja ekonomii społecznej, działania wobec
osób wykluczonych społecznie mające na celu aktywizację społeczną i zawodową tych osób,
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz upowszechnianie idei pomocy osobom
pokrzywdzonym, ubogim, bezrobotnym, bezdomnym, niepełnosprawnym. Prowadzona
działalność skupia się na prowadzeniu Klubu Integracji Społecznej, Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, świetlicy środowiskowej.
Dodatkowo prowadzone są inne działania wobec osób wykluczonych społecznie (również
dzieci i seniorów) mające na celu aktywizację społeczną i zawodową tych osób, finansowane
głównie z realizowanych projektów.
Stowarzyszenie liczy 23 członków (w tym 20 kobiet). Zatrudnia w oparciu o umowy
cywilno-prawne 12 osób (11 kobiet). W pracach stowarzyszenia uczestniczy 6 wolontariuszek
- jest to wolontariat akcyjny. Stowarzyszenie pozytywnie ocenia swoje zasoby kadrowe,
chociaż potrzebny jest wzrost zatrudnienia, a część pracowników zmaga się z wypaleniem
zawodowym.
Stowarzyszenie realizuje przeciętnie 7-9 projektów w ciągu roku, obsługując ok. 60
beneficjentów swoich działań w skali miesiąca. Budżet stowarzyszenia jest ściśle zależny od
realizowanych projektów, jego wysokość wykazuje tendencję rosnącą (w 2013 r. było to ok.
340 tys. zł). Główne źródła finansowania Stowarzyszenia to dotacje samorządowe, darowizny
osób fizycznych i składki członków. Wzrost budżetu sprzyja faktycznemu rozwojowi
działalności stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie posiada kapitałów rezerwowych, nie ma też
trudności w terminowym regulowaniu swoich zobowiązań.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Beata Romejko EUROPERSPEKTYWA
20-411 Lublin, ul. Wolska 11A
[email protected]
www.europerspektywa.pl
tel./fax: 81 444 50 98
Stowarzyszenie posiada następujące zasoby materialne: własny lokal, meble,
podstawowe wyposażenie biurowe: komputer z dostępem do internetu, kserokopiarka,
telefon.
Wysoka rozpoznawalność Stowarzyszenia w otoczeniu ułatwia jego funkcjonowanie i
pomaga zdobywać środki na działalność.
2. SWOT czynniki
SILNE STRONY
SŁABE STRONY
Długoletnie doświadczenie w działaniu w
skali regionu i kraju
Uzależnienie od środków projektowych
Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej
rozpoznawanego w otoczeniu
Brak kapitałów rezerwowych, finansowanie
zapewnione na krócej niż 6 miesięcy
Duża skuteczność powrotów na rynek pracy
beneficjentów
Niskie środki na prowadzenie świetlicy
środowiskowej
Prowadzenie niepublicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej
Brak standardów współpracy z innymi
organizacjami i FLOP
Działania na rzecz seniorów, prowadzenie
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Brak standardów identyfikacji wizualnej i
komunikacji
Współpraca z instytucjami samorządowymi
Niedostrzeganie korzyści ze współpracy z
FLOP, złe doświadczenia
Współpraca z partnerami zagranicznymi
Organizacja partnerstw projektowych
Posiadanie statusu organizacji pożytku
publicznego
Deklarowany brak trudności w dostępie do
środków rządowych, samorządowych i z UE
Stała kadra specjalistów, współpraca z
ekspertami w dziedzinach działalności
Brak działalności gospodarczej, odpłatnej
Ograniczenia swobody działania w wyniku
wymagań administracyjnych w projektach
Brak formalnego zatrudnienia w
stowarzyszeniu jego członków z powodu
braku środków
Niekompetentni i nierzetelni wolontariusze
Wewnętrzne szkolenia pracowników
Problemy z pracownikami preferującymi
pracę w wysokobudżetowych projektach
Formalna struktura organizacyjna (stałe
działy, grupy zadaniowe/projektowe)
Wypalenie zawodowe niektórych
pracowników
Stałe biuro, łatwość kontaktu z organizacją
Nieodróżnianie przez beneficjentów
stowarzyszenia od ośrodka pomocy
społecznej
Publikowane dobre praktyki organizacji
Posiadanie niezbędnych zasobów
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Beata Romejko EUROPERSPEKTYWA
20-411 Lublin, ul. Wolska 11A
[email protected]
www.europerspektywa.pl
tel./fax: 81 444 50 98
materialnych, potrzebnego wyposażenia
ZAGROŻENIA
SZANSE
Zmiana podejścia samorządów do NGO
Pozyskanie kolejnych projektów
zewnętrznych w nowej perspektywie
finansowej
Rozwój współpracy z partnerami krajowymi
i zagranicznymi
Naciski ze strony samorządu na ograniczenie
wybranych działań
Problemy finansowe samorządu
Konkurencja o środki projektowe z innymi
organizacjami
Współpraca z zakładami karnymi w
przygotowaniu do życia osób opuszczających
zakłady karne
Intensyfikacja współpracy z FLOP i
organizacjami członkowskimi, głównie w
zakresie działań wobec osób zagrożonych
wykluczeniem
3. Podsumowanie
Sytuacja strategiczna
Obecnie sytuacja SO - MAXI – MAXI (przewaga mocnych stron wewnątrz i szans w
otoczeniu), z tendencją do zwiększenia znaczenia słabych stron w wyniku nie podjęcia
działań profesjonalizujących stowarzyszenie, w tym standardów pracy i współpracy.
W przyszłości jeśli wykorzystane właściwie zostaną szanse z otoczenia, to
prawdopodobne utrzymanie sytuacji SO, ewentualnie dalszy wzrost znaczenia słabych stron,
zmiana na sytuację pośrednią SO/WO. Otoczenie również w przyszłości powinno sprzyjać
organizacji.
Rekomendacje wynikające z sytuacji strategicznej:
Wykorzystywać szanse z otoczenia i liczne mocne strony do rozwoju i dywersyfikacji
działalności organizacji, głównie jeśli chodzi o dywersyfikację źródeł przychodów, np.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Beata Romejko EUROPERSPEKTYWA
20-411 Lublin, ul. Wolska 11A
[email protected]
www.europerspektywa.pl
tel./fax: 81 444 50 98
poprzez uruchomienie działalności gospodarczej, intensyfikację pozyskiwania 1% podatku
PIT.
Obecne działania pomimo dużej liczby sukcesów i doświadczenia nie prowadzą do
zmniejszenia znaczenia stron słabych, głównie w obszarze zasobów ludzkich, potrzebna jest
profesjonalizacja zatrudnienia i większa ilość aktywnych wolontariuszy. Brak standardów
identyfikacji wizualnej i współpracy z innymi organizacjami może potencjalnie wpływać
negatywnie na obecnie dobry wizerunek organizacji – należy więc standardy takie opracować
i wdrożyć.
W przyszłości, w przypadku zagrożenia zmianą sytuacji w kierunku WO, dużego
znaczenia nabiorą działania wykorzystujące obecne i przyszłe szanse z otoczenia, w tym
zmiany prawa, a doświadczenie i umiejętnie wykorzystane zasoby powinny pozwolić
utrzymanie aktualnej lub poprawę sytuacji wewnątrz organizacji.
Perspektywy współpracy z FLOP
Niezbyt duże, ze względu na negatywne doświadczenia z przeszłości i duże zasoby
własne. Potrzeba odrzucenia bagażu negatywnych doświadczeń poprzedniej współpracy przy
podejmowaniu nowych działań.
Współpraca z FLOP i jej organizacjami członkowskimi może, przy roszczeniowym
podejściu innych członków FLOP, powodować wykorzystywane zasobów stowarzyszenia na
rzecz innych, a nie własnej organizacji czy też FLOP
Możliwość wspólnej realizacji projektów z innymi członkami FLOP oraz dla nich,
głównie w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Opracował
Dr hab. Radosław Mącik
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download