Sprawozdanie za rok 2016

advertisement
FUNDACJA „PRZYJACIEL Z SERCEM”
42-200 Częstochowa, ul. Orkana 45/47 m 7
Tel. 604 124 724 ; www.pzs.oracom.pl;
KRS 0000340210, NIP: 5732785351, REGON: 241362564
Nr Konta BOŚ 95 1540 1014 2101 7316 3619 0001
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
FUNDACJI „PRZYJACIEL Z SERCEM” ZA ROK 2016
1. Dane rejestracyjne:
Fundacja Przyjaciel z sercem z siedzibą w Częstochowie
Adres: ul. Orkana 45/47 m 7, 42-229 Częstochowa (jest to również aktualny adres do
korespondencji);
Adres elektroniczny: [email protected]
Fundacja uzyskała osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu
26 października 2009 r.
Nr KRS 0000340210
Numer statystyczny REGON Fundacji 241362564
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 5732785351
Fundacja nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
Organizacja Pracy
Organami Fundacji są:
Fundator:
1. Jacek Gancarek
Rada Fundacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Anna Korbela
Małgorzata Pikuła
Agnieszka Gancarek-Kuc
Wojciech Szewczyk
Adam Pietrulewicz
Józef Wojtas
Piotr Stryjewski
Sebastian Kuźmiński
Zarząd Fundacji:
1. Marta Nowakowska – Prezes Fundacji
Cele statutowe Fundacji
Celem fundacji jest wspieranie i prowadzenie działalności na rzecz inicjowania procesu zmian
cywilizacyjnych i kulturowych stwarzając ludziom warunki równych szans na drodze do ich rozwoju
intelektualnego, zawodowego, społecznego, sportowego, kulturalnego i duchowego.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej, na rzecz
podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych, organizacji kościelnych i jednostek nieposiadających
osobowości prawnej) prowadzących, wspomagających lub organizujących działalność w zakresie
ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, ubogim oraz z różnych przyczyn
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
2. udzielanie pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, rodzinom potrzebującym pomocy,
kształtowanie w nich pozytywnych postaw i umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych;
3. prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i wydawniczej w zakresie objętym celem
Fundacji w szczególności poprzez:
a. wydawanie ulotek, broszur, plakatów, książek, płyt i innych pozycji wydawniczych;
b. organizowanie konferencji, kongresów, warsztatów, pikników, spotkań, targów, happeningów,
festynów, prelekcji, koncertów służących wymianie doświadczeń i innych form wspomagających
realizację celów Fundacji;
c. umieszczanie informacji na stronach internetowych Fundacji i innych organizacji,
d. publikowanie artykułów, wywiadów, felietonów w dostępnych mediach;
e. emitowanie w radiu lub w telewizji programów zgodnych z celami Fundacji;
4. organizacja, dofinansowywanie oraz wspieranie wyjazdów dzieci, młodzieży i rodzin na kolonie,
obozy i inne formy wypoczynku;
5. organizacja, dofinansowywanie oraz wspieranie leczenia i rehabilitacji w kraju i za granicą;
6. przeciwdziałanie patologii społecznej, rodzinnej i osobowej;
7. finansowanie stypendiów i nagród dla osób szczególnie uzdolnionych;
8. organizacja, wspieranie i dofinansowywanie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych imprez
charytatywnych, artystycznych, w tym wernisaży, wystaw i koncertów, jak również szkoleń, prelekcji,
sympozjów i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw, a także imprez o charakterze
sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym;
9. upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach społecznych, przyczynach niepełnosprawności, wiedzy o
chorobach spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi i społecznymi oraz informacji o
możliwościach i sposobach im zapobiegania;
10. przygotowane kadry do pracy z dziećmi i młodzieżą poprzez organizowanie szkoleń i kursów;
11. skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych - w kraju i za
granicą - zainteresowanych i wspierających jej cele;
12. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi
i kościelnymi, nie wykluczając międzynarodowych;
13. fundowanie i dofinansowywanie tablic pamiątkowych, sztandarów, pomników i obelisków;
14. wspieranie osób, organizacji i instytucji propagujących działalność misyjną;
15. nadawanie znaku "PRZYJACIEL Z SERCEM" oraz innych nagród i wyróżnień dla osób
fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej najbardziej zasłużonych
we wspieraniu działalności Fundacji.
2. Realizacja Działalności Statutowej Fundacji w roku 2016
Działania fundacji w roku 2016 skupiały się głównie na przygotowaniu dwóch projektów,
które w dalszej perspektywie mają poszerzyć horyzonty i stworzyć nową szansę do działania.
Do kolejnych działań zrealizowanych w 2016 roku zaliczyć można:
1. Organizację koncertu charytatywnego na rzecz Patrycji Mokras. Gwiazdą wieczoru był
Andrzej Sikorowski oraz Maja Sikorowska. Koncert odbył się w Klubie Politechnik 04.03.2016
przekazano 8000zł.
2. Przekazanie środków finansowych w kwocie 500 zł na diagnozę neurologiczną dla Dawida
Syrka, dziecka z głębokim niedosłuchem odbiorczym oraz nadwzrocznością obu oczu.
3. Fundacja współorganizowała kolonie letnie w Szczawnicy z programem aktywnego
wypoczynku, dla dzieci i młodzieży w większości z rodzin biednych i dysfunkcyjnych.
Z inicjowanych przez Fundację działań skorzystało około 50 uczestników.
4. Pozyskanie środków finansowych oraz rzeczowych na działalność statutową Fundacji od
prywatnych sponsorów z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu na Zieloną Szkołę
dla dzieci z domu dziecka w Kłobucku. Wyjazd do Mikoszewa odbył się w dniach 2630.09.2016
5. Przekazanie wsparcia finansowego w kwocie 2000zł na zorganizowanie widowiska teatralnego
pt „Chłopi”
6. Kontynuacja współpracy z Rzymskokatolicką Parafią NMP Różańcowej w Myszkowie
Mrzygłodzie przy tworzeniu Kursu Animatora cykliczne przeprowadzenie „zwykłych zajęć dla
niezwykłej młodzieży” podczas comiesięcznych warsztatów:
7. Pozyskanie środków na wyjazd dla dzieci do Aqua parku w Tarnowskich Górach skorzystało
ponad 50 osób.
8. Przekazanie wsparcia finansowego w kwocie 2699zł na zakup specjalistycznego sprzętu dla
Oliwiera Gaciek wcześniaka urodzonego w 5 miesiącu ciąży. (09.12.2016)
9. Promowanie Fundacji w środowisku lokalnym przez udział w Miejskim Pikniku Organizacji
Pozarządowych.
10. Organizacja warsztatów teatralnych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży ze
Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kłobucku.
11. Pozyskano sponsora na organizację gry terenowej paintball dla dzieci z domu dziecka.
Download