Zapytanie ofertowe – usługi szkoleniowe (Etyka

advertisement
ZAPYTANIE OFERTOWE
w trybie zasady konkurencyjności
w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny
i Nadwiślański” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
1. Zamawiający:
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
Al. Grunwaldzka 5
80-236 Gdańsk
[email protected]
Osoby do kontaktów:
Paulina Sieradzan
[email protected]
Tel: 58 344 40 39
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Nazwa i kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów i przeprowadzenie
szkolenia 1-dniowego (1 dzień – 8 godzin lekcyjnych) pt. „Etyka działania w organizacji
pozarządowej”, w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion
Metropolitalny i Nadwiślański” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie powinno zawierać takie elementy, jak:
standardy działania organizacji pozarządowych, karty zasad działania i inne dokumenty
regulujące standardy etyczne organizacji pozarządowych, mechanizmy samooceny i oceny
działania organizacji pozarządowych itp.
Szkolenie odbędzie 3 października 2014 roku w Trójmieście, w mieście Gdańsk.
Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu trenera, noclegu oraz wyżywienia.
Wykluczeniu podlegają osoby, które w momencie podpisania umowy zlecenia nie złożą
oświadczenia o nieprzekraczaniu ilości czasu pracy w ramach NSRO, tj. 240 godz./m-ąc.
3. Opis warunków udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają wszystkie nw.
wymagania:
 Złożenie oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Beneficjentem
projektu;
 Podanie ceny brutto za 1 godz. szkolenia;
 Spełnienie kryteriów merytorycznych, potwierdzających doświadczenie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wykluczenie z udziału w postępowaniu ofertowym:
Wg Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL,
obowiązujących od dnia 01.01.2012r.:
„Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo, z zastrzeżeniem pkt. 12 lit b. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu
Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”
Brak podpisanego oświadczenia, stanowiącego integralną część oferty skutkuje
odrzuceniem złożonej oferty.
4. Lista dokumentów niezbędnych do złożenia oferty cenowej



Formularz oferty cenowej stanowiący zał. nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu.
Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów merytorycznych wymienionych
niniejszym zapytaniu ofertowym.
w
5. Kryteria dostępu:
 Wyższe wykształcenie, preferowane socjologia, filozofia itp.;
 Udokumentowanie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń/spotkań/konferencji, itp min. 100 godzin w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (np. CV,
umowy, rachunki/faktury, itp.) oraz 150 godzin szkoleniowych ogółem;
 Przedłożenie rekomendacji dotyczących przedmiotu zamówienia od min. 2 organizacji
pozarządowych;
 Przedłożenie przykładowego programu szkolenia;
 Udokumentowane praktyczne doświadczenie w pracy (w tym wolontariatu) w
organizacji pozarządowej.
6. Kryteria wyboru:.
 Cena – 40%
 Ocena doświadczenia/kwalifikacji trenera na podstawie przesłanych dokumentów 40%
 Przykładowy program szkolenia – 20%
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
7. Opis sposobu wyboru oferty:
 Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym
zgodnym z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądań od Wykonawcy wyjaśnień
dot. treści złożonych ofert.
 Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw
Zamawiającemu.
 Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń
lub dokumentów wymaganych do złożenia wraz z ofertą.
8. Warunki i termin składania ofert:
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści
niniejszego zapytania ofertowego.
 Oferty należy składać w wersji elektronicznej, wg załączonego formularza (do
pobrania
na
stronie
www.fundacjarc.org.pl),
na
adres:
[email protected] do dnia 30.09.2014, do godz. 12.00 (decyduje
data wpływu).
 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 Niekompletna oferta zostanie odrzucona.
W przypadku złożenia ofert na kwoty wyższe niż przewidziane środki projektowe
niniejsze zapytanie ofertowe zostanie unieważnione.
W trakcie realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności,
możliwe jest zwiększenie wartości tego zamówienia do wysokości 50% wartości
zamówienia określonego w umowie z Wykonawcą.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download