OGŁOSZENIE - pogotowie ratunkowe krosno

advertisement
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Nr sprawy : SPPR- ZP /2 / 2015 z dnia 24.11.2015r.
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie
38- 400 Krosno, ul. Grodzka 45,
tel. (0*13) 43-202-22, fax (0*13 ) 43-230-82
e-mail : [email protected]
strona : www.999krosno.pl
I. Określenie trybu zamówienia: : przetarg nieograniczony
II. Przedmiot zamówienia:
dostawa paliw płynnych do ambulansów sanitarnych Pogotowia Ratunkowego w Krośnie
1. Wielkość zamówienia :
- olej napędowy - szacunkowo ok. 55 000 litrów rocznie / wg. normy PN-EN-590 /
szacunkowo ok. 110 000 litrów na 2 lata / wg. normy PN-EN-590 /
Dostawy realizowane na zasadach doraźnych, poprzez sukcesywne bezgotówkowe
tankowanie do zbiorników ambulansów sanitarnych Zamawiającego na stacjach
Wykonawcy na terenie Miasta Krosna – dostępność całodobowa
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie
Zamawiającego w Krośnie przy ul. Grodzkiej 45 w pokoju Nr 15 lub pobrać drogą
elektroniczną : ze strony Zamawiającego - www.999krosno.pl
3. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji od 01.01.2016 r. do 31.12.2017r.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia
tych warunków:
a/ posiadają uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia
b/ posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania
zamówienia
c/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24
d/ spełnią warunki określone szczegółowo w SIWZ
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach zawartych w
SIWZ. Z treści tych dokumentów musi wynikać , że w/w warunki Wykonawca spełnił.
IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w
celu potwierdzenia spełnienia warunków do udziału postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać
dokumenty określone w SIWZ
V. Informacja o wadium : nie wymaga
VI. Kryterium oceny ofert :
jak zawarto w SWIZ
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć
do dnia 08. 12. 2015 r do godz. 9.00
w siedzibie Pogotowia Ratunkowego w Krośnie ul. Grodzka 45 pok. 15.
otwarcie ofert 08. 12. 2015 r. o godz. 9:30
w siedzibie Pogotowia Ratunkowego w Krośnie ul. Grodzka 45 pok. 15.
VIII. Termin związania z ofertą : 30 dni od upływu terminu składania ofert
IX. Informacja:
1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
mgr inż. Krzysztof Kosowski – tel. 0134366113 fax.0134323082
mgr Janina Janusz
e-mail : [email protected]
Dyrektor SPPR w Krośnie
lek. med. Andrzej Jurczak
Download