UPROSZCZONE ZAPYTANIE OFERTOWE Ośrodek Pomocy

advertisement
UPROSZCZONE ZAPYTANIE OFERTOWE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą zaprasza do składania ofert
w postępowaniu prowadzonym w trybie uproszczonego zapytania ofertowego. Przedmiotem
postępowania jest dostawa samochodu osobowego w zakresie określonym w punkcie 1
SIWZ. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie poniższej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz zasad udzielania zamówień przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście nad Wartą. W trybie uproszczonego zapytania ofertowego, z wyłączeniem
stosowania ustawy prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 ust. 8
1.Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego spełniającego następujące
parametry.
A. Specyfikacja techniczna
-fabrycznie nowy rocznik 2016 lub 2017
-rozstaw osi min. 2300 mm
-długość maksymalna: 3700 mm
B. Silnik
benzynowy
pojemność min. 1.200 cm 3
moc min. 50 kW
C. Wyposażenie minimalne:
-nadwozie 5-drzwiowe typu hatchback
-wspomaganie układu kierowniczego
-ABS
-ESP (system stabilizacji toru jazdy)
-ASR
-Asystent ruszania pod górę
-4 poduszki powietrzne: (poduszka powietrzna kierowcy i pasażera + poduszki powietrzne
kurtynowe)
-elektrycznie sterowane szyby przednie
-centralny zamek
-fabryczny radioodtwarzacz CD/MP3 z 4 głośnikami
-klimatyzacja manualna
-Immobiliser
-komplet dywaników
-koło zapasowe
-kolor nadwozia: srebrny metalizowany
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub częściowych,
każdy wykonawca może przedstawić tylko jedna ofertę.
2.Termin i miejsce wykonania zamówienia
Zamówienia należy wykonać w okresie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
Odbiór pojazdu w siedzibie Wykonawcy.
3.Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Iwona Golińska
tel. 61-287-41-61, wew.17
4.Termin związania ofertą
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 6 SIWZ.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za
koszty poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferenci zobowiązują się nie ponosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem
Zamawiającego.
5.Na ofertę składają się następujące dokumenty
Formularz cenowy oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ wraz ze
specyfikacją techniczną pojazdu którą należy dołączyć do formularza ofertowego. Ofertę
należy umieścić w nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem: „Oferta na dostawę
samochodu osobowego”.
6.Miejsce i termin składania ofert.
Termin składania ofert upływa 08.03.2017 roku o godz. 15.00. Oferty złożone po tym
terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego
terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania
przesyłką pocztową czy kurierską. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego
i zaadresować:
Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Jesionowa 2a,
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
7.Opis kryteriów i sposobu oceny ofert.
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
CENA 100 % - oferta przedstawiająca najniższą cenę wykonania zamówienia wygrywa.
8.Gwarancja i inne zobowiązania wykonawcy
GWARANCJA:
- na silnik i podzespoły mechaniczne – min. 2 lata
- na powłokę lakierniczą – min. 3 lata
- na perforację nadwozia – min. 8 lat
9.Pozostałe warunki.
Wzięcie udziału w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją warunków postępowania
i wzoru umowy załączonej do uproszczonego zapytania ofertowego – zał. Nr 2 do SIWZ,
która będzie podpisana z wybranym Wykonawcą.
Oferty niekompletne (bez opisu pojazdu lub bez formularza ofertowego) nie będą
rozpatrywane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postepowania bez
podania przyczyny.
Z poważaniem
Download