Odpowiedzi na pytania_20.10.2014_2

advertisement
Poznań dnia, 20.10.2014 r.
Wszyscy Wykonawcy
ZOLiRM.IV/381-4/14
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji roboty budowlanej
polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i
Rehabilitacji Medycznej – Filia w Owińskach.
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu informuje, że na
podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2013, poz. 907 z późniejszymi zmianami) wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia zawierający następujące pytania:
Pytanie nr 1.
Prosimy o wyjaśnienie, które koszty przyłączenia należy przyjąć do oferty. Prosimy o wgląd do umów
przyłączeniowych oraz warunków technicznych przyłączenia do sieci dla wszystkich mediów w celu
przeprowadzenie dokładnej analizy kosztów.
ODPOWIEDŹ:
W załączeniu przesyłamy warunki przyłączeń wszystkich sieci. Warunki przyłączenia sieci gazowej są w trakcie
uaktualniania.
Pytanie nr 2.
Kto ponosi koszty poboru energii elektrycznej oraz zużycia wody.
ODPOWIEDŹ:
Koszty będzie ponosić Wykonawca robót budowlanych.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający wymaga zorganizowania biura Inwestora Zastępczego na terenie budowy? Prosimy o
sprecyzowanie, kto ponosi koszty zorganizowania biura Inwestora Zastępczego na budowie. Czy inwestor
przewiduje wykorzystać pomieszczenia istniejącej części budynku na cele biura Inwestora Zastępczego?
ODPOWIEDŹ:
Organizacja biura na terenie budowy po stronie Wykonawcy robót budowlanych.
Pytanie nr 4
Strona 1 z 2
Kto ponosi koszty pozyskania dokumentacji powykonawczej, w szczególności inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej?
ODPOWIEDŹ:
Koszty będzie ponosić Wykonawca robót budowlanych.
Pytanie nr 5
5. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę we wzorze umowie o maksymalnej wartości wynagrodzenia wypłaconej
przed końcowym odbiorem budynku. Z uwagi na 10 % wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy
prosimy o zmianę umożliwiającą wypłatę 80 % wynagrodzenia przed końcowym odbiorem budynku.
ODPOWIEDŹ:
Nie Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.
Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami i uzupełnieniem treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia – w zakresie wartości robót budowlanych, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia termin składania ofert i otwarcia ofert - przedłuża czas na
przygotowanie ofert:
Nowy termin składania ofert (i wniesienia wadium): 27.10.2014 r. godzina 13:45.
Nowy termin otwarcia ofert: 27.10.2014 r. godzina 14:00.
Powyższe terminy wprowadza się do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w odpowiednich punktach).
Zamawiający informuje, że ww. odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Zamawiający informuje, że odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
____________________
Podpis Zamawiającego
Strona 2 z 2
Download