ZAPYTANIA_OFERTOWE_BHP

advertisement
Szprotawa, dnia 09.02.2016 r.
Zapytanie cenowe
( dotyczy obsługi BHP i PPoż. w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Szprotawie )
Zapytanie w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2010.113.759 z póżn.
zm.)
I. ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Szprotawie
ul. Koszarowa 10, 67-300 Szprotawa
NIP: 924-16-04-796, REGON: 00018254400000
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a. Wykonywanie zadań z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej
b. Wykonywanie zadań p/poż w zakresie wynikającym w szczególności z:
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. 98.21.94 z póżn. zm.),
- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 09.179.1380 z
pożn. zm. )
c. Planowanie , ocenianie, doradzanie, i występowanie z inicjatywą w zakresie bhp,
d. Analizowanie i informowanie o stanie i zagrożeniach w zakresie bhp,
e. Opracowywanie wewnętrznych regulacji prawnych,
f. Organizacja i przeprowadzanie szkoleń w zakresie bhp i p.poż,
2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: prowadzenie obsługi bhp w zakresie spraw
pracowniczych dotyczy m.in. szkoleń wstępnych i okresowych pracowników administracji i obsługi
oraz nauczycieli; prowadzenie dokumentacji wypadków pracowniczych i uczniowskich, dokonywanie
okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz sporządzanie lub aktualizowanie
stosownej dokumentacji i informacji dla pracowników o ryzyku zawodowym. W zakresie bhp obiektów
szkolnych przeprowadzanie przeglądów dla budynków i obiektów szkolnych, przeprowadzanie
przeglądów ochrony przeciwpożarowej budynków i obiektów szkolnych.
3.
Rodzaj zamówienia : usługi
4. Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5.
Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
III. WARUNKI UDZIAŁU
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 19 marca 2016 - 18 marca 2019 r.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania :
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres
[email protected], poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zespół Szkół
Zawodowych im. S. Staszica Szprotawie sekretariat pok. Nr 110 ul. Koszarowa 10, 67-300
Szprotawa do dnia 29 lutego 2016 r. do godz. 14:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z
rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej,
wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na świadczenie usług.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3
2.
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15 marca 2016 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej
oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Szkoły przy ul. Koszarowej 10 ,
sekretariat pok.110
3.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów zainteresowanych
listownie.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pani Gabriela Cioska pod numerem telefonu 68 376 24 11 .
Download