Minikowo, dnia 24

advertisement
Zrazim, 03.03.2017 r.
AGROPRIM Dariusz Głowski
Zrazim 44
88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. 52 30 261 50
fax. 52 30 261 50
Zapytanie ofertowe nr 1/ARIMR/2017
na dostawę bramkowego detektora metali z przenośnikiem taśmowym do zastosowania
w przemyśle spożywczym
Prosimy o przedłożenie propozycji cenowej odnośnie poniższego zakresu.
I.
ZAMAWIAJĄCY
AGROPRIM Dariusz Głowski, Zrazim 44, 88-430 Janowiec Wielkopolski
II.
INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa bramkowego detektora metali z
przenośnikiem taśmowym do zastosowania w przemyśle spożywczym w ramach
Działania 4.2. "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi
lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020
2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
3. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie wyłonić najkorzystniejszej
oferty ze względu na to, że złożone zostaną oferty w takiej samej cenie, oferenci
którzy złożyli w/w oferty zostaną wezwani do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Termin realizacji zamówienia:
05.2017
5. Szczegółowe warunki właściwego wykonania zamówienia określa wzór umowy,
stanowiący załącznik nr 3.
III.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien przesłać ofertę do 13.03.2017 r. do godziny 7:00.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferta powinna zawierać:
- datę sporządzenia,
- nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail,
- zestawienie ofertowe wg załączonego wzoru (załącznik nr 2, cena podana w ofercie
nie może zawierać kosztów ubezpieczenia, cła i akcyzy)
IV.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, faxem, drogą
elektroniczną lub przekazana osobiście wg załączonego wzoru.
W wersji elektronicznej ofertę należy przesłać na adres: [email protected]
Oferty przekazywane osobiście należy złożyć w siedzibie firmy AGROPRIM Dariusz
Głowski, Zrazim 44, 88-430 Janowiec Wielkopolski
Oferty złożone za pośrednictwem poczty i kuriera lub osobiście powinny zawierać
dopisek „Oferta na dostawę bramkowego detektora metali z przenośnikiem taśmowym
do zastosowania w przemyśle spożywczym”.
Oferty należy złożyć do 13.03.2017 do godziny 7:00.
V.
OCENA
OFERT
I
INFORMACJE
DOTYCZĄCE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Oferta będzie oceniana wg następujących kryteriów:
WYBORU
 Cena za wykonanie zamówienia, oznaczona C – 90 %
Cena oferty oceniana będzie w następujący sposób:
najniższa cena spośród
złożonych ofert
cena badanej oferty
x 100 x 90%
Maksymalnie można otrzymać 90 punktów.

Lp.
Gwarancja, oznaczona: G:
Obliczona jako okres zaoferowanej przez dostawcę gwarancji na urządzenie.
Wykonawca otrzyma punkty w kryterium „Gwarancja” w oparciu o poniższe
zasady:
Podkryterium oceny ofert w kryterium pn.
Liczba przyznanych punktów za
gwarancja
dane podkryterium oceny ofert
1
Powyżej 24 miesięcy
10 pkt.
2
Powyżej 12 ale nie więcej niż 24 miesiące
7 pkt.
3
6 miesięcy do 12 miesięcy
5 pkt.
4
Poniżej 6 miesięcy
0 pkt.
Maksymalnie można otrzymać 10 punktów.
Łączna liczba punktów jaką otrzyma oferta będzie obliczona wg. wzoru:
O=C +G
gdzie:
O – badana oferta;
C – suma punktów w kryterium cena;
G - suma punktów w kryterium gwarancja;
Po uwzględnieniu wag punktowych oferent maksymalnie może uzyskać 100 pkt.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów.
Oferent, którego oferta została wybrana stawi się w wskazanym przez zamawiającego
terminie w celu podpisania umowy. Brak stawiennictwa traktowany będzie jako
uchylenie się od zawarcia umowy.
W przypadku wątpliwości dotyczących złożonej oferty, Zamawiający może wezwać
oferenta do złożenia wyjaśnień.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonywania wyboru żadnej z ofert.
Zamawiający zastrzega również możliwość unieważnienia postępowania jeżeli kwota
najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na
realizację zamówienia.
VI.
DODATKOWE INFORMACJE
W przypadku pytań dodatkowych informacji udziela Dariusz Głowski nr telefonu
509-740-423.
Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Druk oferty
3. Wzór umowy
Download