Ocena ex ante wsparcia z instrumentów finansowych w ramach

advertisement
Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena ex ante wsparcia z instrumentów finansowych
w ramach POPW 2014-2020, w tym ocena ryzyka dla gwarancji”
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania
ewaluacyjnego zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik do ogłoszenia).
Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 27 czerwca 2017 r. (wtorek) drogą elektroniczną
na adres: [email protected] oraz w wersji drukowanej – do Kancelarii Głównej
Ministerstwa Rozwoju, adres: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
Informacje dodatkowe:
1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do:
 skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert;
 odpowiedzi tylko na wybraną ofertę;
 rezygnacji z realizacji badania bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert
lub rezygnacji z badania bez podania przyczyny;
 negocjacji warunków badania (po wyborze Wykonawcy).
3. Ministerstwo Rozwoju zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.
4. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, nie kształtuje również
zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
5. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
6. Zamawiający
zastrzega,
że
oferowana
cena
stanowi
informację
publiczną
w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez
oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie
odrzucona.
7. Zamawiający nie ma możliwości zaliczkowania.
8. W trakcie realizacji zadania Wykonawca będzie na bieżąco współpracował z Zamawiającym
lub innymi osobami wskazanymi przez Zamawiającego, nie będącymi pracownikami
Zamawiającego.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia
(załącznik do ogłoszenia).
Osoba do kontaktu:
Bartek Pocztowski
Wydział Koordynacji Wsparcia Programów
Departament Programów Ponadregionalnych
Ministerstwo Rozwoju
tel.: 0 22 2737 956
e-mail: [email protected]
Download