z dnia 29 maja 2017 r. - Sąd Rejonowy w Wieliczce

advertisement
OGŁOSZENIE NR Adm.Wi-26-4/2017
z dnia 29 maja 2017 r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury
otwartej na „Dostawę i montaż regałów do archiwum dla VII Wydziału
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce z siedzibą w
Niepołomicach”
1) Zamawiający:
Sąd Rejonowy w Wieliczce, ul. Janińska 25, 32-020 Wieliczka
tel./fax.: (12) 289 15 06
strona internetowa: http://www.wieliczka.sr.gov.pl/
NIP: 683-18-93-452
REGON: 356728504
2) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów do archiwum dla Sądu Rejonowego w
Wieliczce, którego szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3) Termin wykonania zamówienia: wskazany jako jedno z kryteriów oceny, jednak nie więcej niż 30
dni roboczych od daty podpisania umowy.
4) Dane osoby do kontaktu:
- Bożena Sosin – 12 347 30 00
5) Oznaczenie postępowania –Adm.Wi- 26-4/2017
Wykonawcy zobowiązani są we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej
podane oznaczenie.
6) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy
„Prawo zamówień publicznych”, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia
29.01.2004r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).
6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień o
podobnym charakterze. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia, o
którym mowa w pkt. 7 lit. a).
7) Wykaz żądanych dokumentów na dzień składania ofert:
a) formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z
załącznikiem nr 1- formularz ofertowy),
b) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
8) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów, jakie Wykonawca, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany złożyć przed podpisaniem umowy:
a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na dzień 01.03.2017 r.,
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na dzień 01.03.2017 r.,
UWAGA. W/w dokumenty mogą być również złożone wraz z ofertą.
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
a) kryterium ceny ( C) – 80 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 80%
b) kryterium termin realizacji ( D) – 20% (w przedziale od 5 do 30 dni roboczych od daty podpisania
umowy)
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 20%
Uwaga: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu realizacji dłuższego niż 30 dni
roboczych Zamawiający ofertę odrzuci, natomiast w przypadku zaoferowania terminu krótszego niż 5
dni, zamawiający przyjmie 5 dni roboczych.
Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana będzie za najkorzystniejszą:
O = C + D gdzie:
O – łączna punktacja oferty
C – punkty za cenę oferty
D – punkty za termin realizacji
Uwaga: W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawców ofert z taką samą ceną i innymi ocenianymi
parametrami, Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.
10) Miejsce i termin składania/otwarcia ofert:
Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z wytycznymi pkt 12) na adres poczty internetowej:
[email protected] lub w siedzibie Zamawiającego:
Sąd Rejonowy w Wieliczce, ul. Janińska 25, 32-020 Wieliczka, pok. 38, do dnia 6 czerwca 2017 r. do
godz. 1200.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 czerwca 2017 r. o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego w pokoju
nr 32a.
11) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
załącznik nr 1: formularz ofertowy,
załącznik nr 2: wzór umowy wraz z załącznikami
12) Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oferty. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na
zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i
przesłanym w formie elektronicznej (e-mail) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest również
forma pisemna przesłana pocztą lub faksem do wyznaczonego terminu. Pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie
uwierzytelnionej kopii, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla
Wykonawcy. W przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną, wymagany jest skan
pełnomocnictwa, a oryginał zostanie dostarczony wraz z innymi dokumentami.
13) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej
załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Umowę należy podpisać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
14) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
15) Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie
zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz
zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez
Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Download