Ogłoszenie nr 1 - Sąd Rejonowy w Wieliczce

advertisement
OGŁOSZENIE NR 1 z dnia 2 grudnia 2016 r.
o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na „Dostawa drukarek i
urządzenia wielofunkcyjnego dla Sądu Rejonowego w Wieliczce”.
1) Zamawiający:
Sąd Rejonowy w Wieliczce, ul. Janińska 25, 32-020 Wieliczka
tel./fax.: (12) 289 15 06
strona internetowa: http://www.wieliczka.sr.gov.pl/
NIP: 683-18-93-452
REGON: 356728504
2) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Sądu
Rejonowego w Wieliczce, którego szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do wzoru
umowy.
3) Termin wykonania zamówienia: do dnia 23.12.2016 r.
4) Dane osoby do kontaktu:
- Andrzej Dudziński – 662 204 988
- Lucyna Kukiełka – 12 289 15 00
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów
ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień
o podobnym charakterze. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunku na podstawie
oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7 lit. a).
7) Wykaz żądanych dokumentów na dzień składania ofert:
a) formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia
(zgodnie z załącznikiem nr 1),
b) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
8) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów, jakie Wykonawca, którego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany złożyć przed
podpisaniem umowy:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej (CEIDG) - wystawiony nie wcześniej niż na dzień 1.11.2016 r.,
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na dzień
1.10.2016 r.,
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
na dzień 1.10.2016 r.,
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
a) kryterium ceny – 90 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 90%
b) kryterium okres gwarancji – 10% (w przedziale od 36 m-cy do 60 m-cy)
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„więcej lepiej”: oferta badana/oferta max. x 100 x 10%
Uwaga: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60
miesięcy Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 miesięcy, natomiast w przypadku
zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy Zamawiający
ofertę odrzuci.
10) Miejsce i termin składania/otwarcia ofert:
Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z wytycznymi pkt 12) na adres poczty
internetowej: [email protected] lub w siedzibie Zamawiającego:
Sąd Rejonowy w Wieliczce, ul. Janińska 25, 32-020 Wieliczka, pok. 38, do dnia 7 grudnia
2016 r. do godz. 1300.
11) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
- załącznik nr 1: formularz ofertowy,
- załącznik nr 2: wzór umowy wraz z załącznikami
12) Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przy czym Zamawiający zastrzega sobie
możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oferty. Oferta ma być sporządzona w
języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane,
zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail) do wyznaczonego terminu.
Dopuszczalna jest również forma pisemna przesłana pocztą lub faksem do wyznaczonego
terminu. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w
formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopii, chyba że pełnomocnictwo zostało
ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy. W przypadku przesłania oferty pocztą
elektroniczną, wymagany jest skan pełnomocnictwa, a oryginał zostanie dostarczony wraz z
innymi dokumentami.
13) Informacje dodatkowe:
Umowę należy podpisać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
14) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
15) Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie
zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn
oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy
przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Download