Kod CPV 39141100-3 Regały

advertisement
Rogoźnica, 05.01.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2017
W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
2014 – 2020 składamy niniejsze zapytanie ofertowe.
•
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Leo Minor, Rogoźnica 313, 36-060 Głogów Małopolski, NIP 5170087014
II. PODSTAWA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata
2014–2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie
stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.
III. RODZAJ I NAZWA ZAMÓWIENIA
Rodzaj zamówienia: Dostawa
Nazwa: Regały magazynowe
Kod CPV 39141100-3 Regały
•
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż regałów magazynowych wg projektu. Projekt w
formie rysunku zostanie udostępniony na żądanie oferenta.
Podstawowe parametry.
Wysokość ramy min 4700 mm
Minimalna ilość miejsc paletowych: 114
Udźwig pary belek: min 2100 kg
Regały powinny być wyposażone w niezbędne osłony ramy, osłony przesuwu palety, jak również w wypełnienie
nad przejazdami.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie Oferent, który:
•
Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
•
Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania, określonych w przekazanej przez Zamawiającego
dokumentacji prac, czynności lub dostaw.
•
Posiada niezbędną wiedzę, dysponuje potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami
zdolnymi do wykonania umowy.
•
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy.
•
Posiada minimum 2 letnie doświadczenie.
Dokumentacją potwierdzającą spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 1–5, jest Oświadczenie (zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
Oferenta zgodnie z dokumentami rejestrowymi.
VI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
•
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
•
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
•
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
•
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli
Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli poda rażąco niską cenę. Za rażąco niską cenę
uznawane jest w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia. W takiej sytuacji
Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii zamawiającego, wydaje się
rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwości, co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez zamawiającego lub wynikającymi z
odrębnych przepisów.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą minimum 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji: 28.02.2017 r.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
•
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania,
•
Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub
siedzibę oferta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Oferenta.
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
•
Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.01.2017 do godz. 8:00
•
Oferta w wersji papierowej powinna być przesłana w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta dot.
zapytania ofertowego nr 5/2017. Nie otwierać przed godz: 12:00, 13.01.2017" za pośrednictwem:
poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Leo Minor, Rogoźnica 313, 36-060 Głogów
Małopolski.
•
Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
•
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
•
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
•
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
XI. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.01.2017r. o godz. 12:00 w siedzibie firmy LEO MINOR w Rogoźnicy 313
XII. KRYTERIA OCENY OFERT
•
Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium: Cena netto – 100%
•
Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg. następującego wzoru: X = (najniższa cena oferowana
netto / cena badanej oferty netto) x 100 punktów
XIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI
•
Zamawiający będzie kontaktował się z Oferentami za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz
telefonicznie.
•
Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest Wojciech Bąk, nr tel. 17 851 31 40, e-mail:
[email protected]; do osoby wskazanej do kontaktów należy kierować wszelkie pytania i wątpliwości
związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym.
XIV. DODATKOWE INFORMACJE
•
Ogłoszenie zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego: www.leominor.pl
•
Zamawiający przewiduje możliwość anulowania prowadzonego postępowania ofertowego bez wybrania
oferty - bez podania przyczyny. Zamawiający przewiduje także możliwość zamknięcia postępowania bez
wybrania jakiejkolwiek oferty, w szczególności w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie
odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
•
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego przed upływem
terminu składania ofert. O wprowadzonych zmianach niezwłocznie poinformuje na swojej stronie
internetowej.
•
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany warunków umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania ofertowego.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Data……………………
FORMULARZ OFERTOWY
Lp.
1.
Przedmiot oferty
Regały magazynowe
Cena netto PLN
Cena brutto PLN
Termin związania ofertą: ………… .
Dane oferenta:
Oświadczam, iż oferent:
•
•
•
•
•
•
Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w przekazanej przez Zamawiającego
dokumentacji prac, czynności oraz dostaw.
Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponujemy potencjałem ekonomicznym i technicznym, a
także pracownikami zdolnymi do wykonania umowy.
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy.
Zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.
Nie jest powiązany kapitałowo, a także osobowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w
szczególności w sposób polegający na:
•
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
•
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
•
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
•
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie
•
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Pieczęć
……………………………………………………………
Data i podpis osoby upoważnionej
Download