ZAPYTANIE OFERTOWE I. Dane zamawiającego: AMS Metal Sp. z

advertisement
ZAPYTANIE OFERTOWE
I.
Dane zamawiającego:
AMS Metal Sp. z o.o.
ul. Chemiczna 5, 41-100 Siemianowice Śląskie
NIP: 954-21-84-449, REGON: 273708894
II.
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie w ramach projektu „Innowacyjne zastosowanie nowej technologii do
przetwarzania wielkogabarytowych elementów poprodukcyjnych stanowiących odpad
technologiczny”. Zamawiający wystąpił o dofinansowanie projektu ze środków Unii
Europejskiej w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
III.
Przedmiot zamówienia:
Stworzenie projektów technicznych rozbudowy sieci elektroenergetycznej
Przedmiot zamówienia – opis rozszerzony
1. Opis przedmiotu
Stworzenie projektów technicznych rozbudowy sieci elektroenergetycznej dot. budowy
rozdzielni transformatorowej.
Zakres obowiązków wykonawcy:
Stworzenie projektów technicznych dotyczących:
- wytyczenie geodezyjne a następnie przygotowanie i utwardzenie podłoża pod kontenerową
stację transformatorową o wymiarach 3,2m x 2,6m
- Postawienie kontenerowej stacji transformatorowej o odporności ogniowej wyposażonej w:
a)rozdzielnica 20KV składającej się z: 1 pole liniowe rozłącznikowe, 1 pole
transformatorowe rozłącznikowe. W polu liniowy zabudowana sygnalizacja obecności
napięcia
b) rozdzielnica nN 400 V wyposażona w:
- rozłącznik główny typu INP – 1250A
- pola odpływowe: rozłącznik bezpiecznikowy 630 A, 400 A i 250 A
- Zabudowa transformatora olejowego 6/0,4 kV o mocy 630 KVA
- Wprowadzenie kabla Sn i wykonanie głowic kablowych
- Wykonanie uziemień – ochronne i robocze
- Próby napięciowe i funkcjonalne powykonawcze
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej – odbiory, zatwierdzenia
IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.09.2017r. , ul. Chemiczna 5, 41-100 Siemianowice
Śląskie.
V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert. W ofercie należy podać termin jej ważności.
4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania ofert w imieniu
podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową.
5. Do oferty należy dołączyć załącznik (Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub
osobowych).
6. Oferta powinna zawierać następujące informacje i dane (zakres minimalny):
- datę i miejsce sporządzenia,
- adres lub siedzibę oferenta,
- numer Identyfikacji Podatkowej oferenta,
- dane kontaktowe oferenta (nr telefonu, adres e-mail),
- cenę wyrażoną w kwocie netto, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku,
- cena powinna być wyrażona w walucie PLN lub EUR. Porównanie wartości w EUR do PLN
nastąpi w oparciu o średni kurs EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu
bezpośrednio poprzedzającym dzień dokonania oceny ofert przez zamawiającego,
- parametry techniczne,
- termin realizacji przedmiotu zamówienia,
- warunki płatności,
VI. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą lub kurierem na adres AMS Metal Sp. z o.o.
ul. Chemiczna 5, 41-100 Siemianowice Śląskie lub przesłać w formie elektronicznej (skany
podpisanych dokumentów) na adres [email protected] w terminie do dnia 06-062017 do godz. 15:00. Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać „Oferta – projekty
techniczne – rozbudowa sieci elektroenergetycznej”.
Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do zamawiającego. Oferty złożone po
wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kod CPV: 71320000-7
VII. Kryteria oceny ofert
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp.
Kryterium
Waga (%)
1
Cena netto oferty
70%
Max liczba punktów
do uzyskania
70
2
Czas realizacji (dni)
30%
30
Suma
100%
100
OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
W oparciu o ww. kryteria oceny ofert i ustalone wagi procentowe, zamawiający dokona punktacji wg
poniższego opisu:
1. Kryterium „Cena netto oferty”
Zamawiający ustala następujący sposób przyznawania punktacji za spełnienie tego kryterium
oceny oferty:
Cena pkt
gdzie:
= Cena min / Cena bad * waga * 100 pkt
Cena pkt
oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie
w kryterium Cena oferty
oznacza najniższą cenę zaoferowaną wśród
złożonych ofert podlegających ocenie
oznacza cenę zaoferowaną w ofercie podlegającej
ocenie
oznacza wagę kryterium wyrażoną w procentach
Cena min
Cena bad
waga
Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto.
2. Kryterium „Czas realizacji (dni)”
Zamawiający ustala następujący sposób przyznawania punktacji za spełnienie tego kryterium oceny
oferty:
Realizacja pkt
gdzie:
= Realizacja bad / Realizacja min * waga * 100 pkt
Realizacja pkt
oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie
w kryterium Czas realizacji na przedmiot zamówienia
oznacza najkrótszy okres realizacji wśród złożonych
ofert podlegających ocenie
oznacza okres realizacji zaoferowany w ofercie
podlegającej ocenie
oznacza wagę kryterium wyrażoną w procentach
Realizacja min
Realizacja bad
waga
Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najkrótszy okres realizacji przedmiotu
zamówienia.
3. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu
o ustalone wyżej kryteria.
VIII. Informacja na temat zakresu wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z osobowo lub kapitałowo
z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
IX. Miejsce i termin rozstrzygnięcia ofert
Wybór oferty nastąpi dnia 07-06-2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie
przewiduje publicznego otwarcia ofert.
X. Pozostałe informacje:
1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:
Pan Sławomir Ptak tel. +48 609827677, email: [email protected]
2. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów
szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów
technicznych przedmiotu zamówienia.
3. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
4. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z oferentami, w celu
doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie
prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia
w stosunku do Zamawiającego.
8. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień
Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
9. Zamawiający udostępni aktualne mapy projektowe.
Załącznik do ZO – Oświadczenie o braku powiązań
osobowych lub kapitałowych
Wykonawca/pieczątka:
………………………, dn. ……………………
NIP …………………………………………………
REGON …………………………………………………
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
Wykonanie, dostawa i montaż linii do recyklingu składającej się z prasy
hydraulicznej do paczkowania blach złomowych, układu załadowczego oraz
układu odbiorczego w siedzibie zamawiającego tj. AMS Metal Sp. z o.o.
Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
………………………………………………………………………
data i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
Download