Zapytanie ofertowe

advertisement
Nasz znak: PUK.PR/WEW/01/01/2015
Zapytanie ofertowe na świadczenie opieki zdrowotnej oraz usług
z zakresu medycyny pracy dla pracowników PUK sp. z o.o. w
Tarnowie w 2015r.
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 28 maja 2013r. Prawo zamówień publicznych –
wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 28.05.2013r. tj. Dz.U. z 2013r. 907 ze zm.)
I. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.
ul. Cmentarna 31, 33-100 Tarnów
REGON: 122830260, NIP: 8733251185
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług z zakresu:
 profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Zamawiającego w
dziedzinie medycyny pracy, zgodnie z przepisami art. 229 ustawy z 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), tj.
wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych,
 wykonania badań wstępnych i orzekania o przydatności do pracy na dane
stanowisko osób kierowanych na badania przez Zamawiającego.
W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do
wykonania również innych badań specjalistycznych i diagnostycznych, jeżeli jest to
niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub
pracownika. W takiej sytuacji specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania
dodatkowe stanowią część badania profilaktycznego.
2. Liczba pracowników objętych badaniami lekarskimi stanowiącymi przedmiot
zamówienia to około 30 osób z czego około 5 pracowników zatrudnionych na
stanowiskach biurowych, około 25 pracowników fizycznych (prace drogowe,
utrzymanie zieleni, obsługa składowiska odpadów komunalnych). Podane liczby
pracowników objętych badaniami są liczbami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega
sobie prawo zmniejszenia liczby pracowników skierowanych na badania w przypadku,
gdy wystąpi okoliczność , że niemożliwym lub konicznym stanie się przeprowadzenie
badań dla mniejszej liczby osób.
III. Zakres i tryb realizacji badań lekarskich oraz sposób ich dokumentowania
muszą być zgodne z:
 ustawą z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
 ustawą z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz.
1317 ze zm.),
 rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki


zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 ze zm.),
rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 15 września 1997 r. w
sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej
prowadzenia i przechowywania (Dz.U. Nr 120, poz. 768 ze zm.),
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr
14, poz. 89 z późn. zm.).
IV. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Podstawą świadczenia usług medycznych będzie imienne skierowanie wydane każdej
osobie kierowanej na badanie, opatrzone pieczęcią nagłówkową Zamawiającego,
zawierające nazwę stanowiska pracy oraz opis warunków pracy, wykaz czynników
szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia występujących na tym stanowisku.
3. Świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia powinny być wykonywane w
jednym punkcie (placówce) Wykonawcy na terenie Tarnowa w dni robocze od
poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) realizacji świadczeń medycznych będących przedmiotem zamówienia zgodnie z
zasadami sztuki lekarskiej oraz przez personel posiadający odpowiednie do rodzaju
badania kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,
b) przyjęcia osób kierowanych z możliwością zakończenia badań skierowanej osoby
w ciągu jednego dnia; w uzasadnionych przypadkach, spowodowanych
koniecznością wykonania dodatkowych badań, dopuszcza się możliwość
zakończenia powyższych badań w terminie do 7 dni od daty udzielenia
skierowanemu pierwszego świadczenia,
c) zapewnienia osobom skierowanym przez Zamawiającego możliwości
zarejestrowania się na badania osobiście lub telefonicznie, zarejestrowanie
obejmuje podanie daty i godziny udzielenia świadczenia,
d) wydania każdej osobie skierowanej na badania dokumentów stwierdzających
istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym
stanowisku,
e) prowadzenia i przechowywania dokumentacji lekarskiej z prowadzonych badań
przez cały okres sprawowania opieki profilaktycznej na rzecz Zamawiającego,
f) udzielania świadczeń medycznych z należytą starannością, z poszanowaniem prawa
pacjenta, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz zasadami etyki zawodowej.
V. Oferta powinna zawierać.
1. Nazwę i adres Wykonawcy.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
3. Wpis do rejestru (podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej Dz.U.11.112.654 z późn.zm)
4. Formularz ofertowy – zał. nr 1
VI. Termin realizacji zamówienia: od 15.01.2015 do 31.12.2015r.
VII. Termin i miejsce złożenia oferty
Oferty obejmujące wykonanie zamówienia należy składać w formie pisemnej bezpośrednio
w siedzibie biura Zamawiającego w dni robocze w godzinach 7:00 do 15:00 lub przesyłką
pocztową na adres Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., ul. Cmentarna 31, 33-100
Tarnów, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „świadczenie opieki zdrowotnej dla
pracowników PUK sp. z o.o. w Tarnowie w 2014r.” w terminie do dnia 14.01.2015r. do
godz. 11:00.
VIII. Termin związania ofertą
Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia.
IX. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym
W postępowaniu ofertowym mogą brać udział oferenci, którzy posiadają odpowiednią
wiedzę, umiejętności i doświadczenie.
X. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami
Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Przemysław Sumara, tel. 14/ 625 82
09, e-mail: [email protected]
XI. Ocena ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 11:30 dnia 14.01.2015 r. w siedzibie Zamawiającego.
2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający przystąpi do ich badania pod względem
zgodności z warunkami zapytania ofertowego.
3. Oceny ofert dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiającego
4. Kryterium wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert będzie łączna cena badań,
przy zachowaniu oczekiwań Zamawiającego (załącznik nr 1)
5. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niejawnie wg przedstawionych
kryteriów oceny.
6. W wypadku złożenia co najmniej dwóch ofert o identycznej najniższej wartości cenowej,
Zamawiający przeprowadzi dodatkową pisemną aukcję pomiędzy tymi uczestnikami.
7. Z przebiegu postępowania Zamawiający sporządza protokół.
8. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który
złożył najkorzystniejszą ofertę, do zawarcia umowy.
9. Zamawiający niezwłocznie po wybraniu ofert albo zamknięciu postępowania bez
dokonania wyboru, powiadamia na piśmie oferentów o wyniku postępowania albo o jego
zamknięciu bez dokonania wyboru.
XII. Zastrzeżenia zapraszającego do składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
b) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
c) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie
postępowania,
XIII. Ponadto informuje się, że oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odrzucenia
jego oferty lub nie wybrania oferty, oraz że nie przewiduje się trybu odwoławczego od dokonania
wyboru oferenta. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i
nie przysługuje mu prawo do zwrotu tych kosztów.
PUK.PR/WEW/01/01/2015
Załącznik nr 1
……………………………………..
Tarnów, dn. ………………..
Pieczęć firmy
FORMULARZ OFERTOWY
Przedmiot oferty: „świadczenie opieki zdrowotnej oraz usług z zakresu medycyny pracy
dla pracowników PUK sp. z o.o. w Tarnowie w 2015 r.”
Zamawiający : Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.
ul. Cmentarna 31
33-100 Tarnów
Wykonawca:
……………………………………………………………..
………………………………………………………………
e-mail: ……………………………
1. Oferujemy wykonanie badań oraz usług z zakresu medycyny pracy:
Lp.
1
2
3
Nazwa badania
Zakres usług
Badanie podstawowe
(np. pracownicy biurowi)
Pracownicy pracujący na wysokości
Badanie lekarskie, OB.,
Mocz, Morfologia, RTG
Badanie podstawowe +
Laryngolog, Okulista,
Neurolog, Cukier we krwi
Badanie ogólnolekarskie - kontrolne
Badania uzupełniające
4
5
6
7
8
9
10
Okulista
Laryngolog
Neurolog
Psychotechniczne badanie kierujących pojazdami
Lekarskie badanie kierowców
EKG
RTG klatki piersiowej
Cena netto
Cena brutto
11
12
13
14
15
Glukoza (poziom cukru)
Mocz – badanie ogólne
Morfologia
OB.
Cholesterol całkowity
Łączna cena (suma poz. 1-15)
2. Termin realizacji od 15.01.2015r do 31.12.2015r.
3. Nasza oferta zachowuje ważność przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
4. Deklarujemy niezmienność cen w okresie obowiązywania zamówienia
5. Wynagrodzenie za wykonane usługi realizowane będzie przelewem na podstawie dostarczonej do
siedziby Zamawiającego faktury .
6. Termin zapłaty: 21 dni od dnia wystawienia faktury.
……………………………………………
Podpis wykonawcy
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards