Ogłoszenie o zamówieniu

advertisement
Rzeszów, dnia 05 maja 2016 r.
Sprawa Nr: RR/295/2016
34 Wojskowy Oddział Gospodarczy
35-111 Rzeszów; ul. Krakowska 11B
tel. +48 261 15 56 59
fax. +48 261 15 63 85
e-mail: [email protected]
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 EURO
(art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Zamawiający:
34 Wojskowy Oddział Gospodarczy
35-111 Rzeszów; ul. Krakowska 11B
tel. 261 15 56 59, fax. 261 15 63 85
e-mail: [email protected]
zaprasza do składania ofert w postepowaniu prowadzonym w ramach rozpoznania rynku,
dla którego zastosowania nie mają przepisy określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) na
dostawa farb, rozpuszczalników oraz akcesoriów malarskich
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa farb, rozpuszczalników oraz akcesoriów malarskich.
Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 następujące części:
część nr 1: Dostawa farb i rozpuszczalników oraz akcesoriów malarskich dla służby czołgowosamochodowej
część nr 2: Dostawa farb specjalnych dla służby czołgowo-samochodowej
część nr 3: Dostawa farb i rozpuszczalników oraz akcesoriów malarskich dla służby inż.-sap.
2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
a) Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą następowały po każdym
zrealizowanym prawidłowo zleceniu, według cen jednostkowych przedstawionych
w ofercie na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw,
b) Miejscem dostawy oraz odbioru jakościowo-ilościowego przedmiotu zamówienia będzie
magazyn 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w m. Rzeszów, M. Nisko,
m. Jarosław
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania nieznacznych przesunięć
ilościowych pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi w załącznikach do SWIZ,
d) Dostawy będą realizowane na postawie zgłoszeń składanych telefonicznie przez
zamawiającego, w którym wskaże zamawiane produkty i ich ilość oraz miejsce
dostawy,
e) Na wystawionych fakturach VAT należy podawać cenę jednostkową brutto oraz pozycję
z formularza ofertowego,
f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości zamówienia z ogółu
wartości
zamówienia.
W takim wypadku Dostawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
g) Do zadania nr 2 przy składaniu ofert załączone aktualne certyfikaty WITI,
h) Karty charakterystyki produktów dołączone przy dostawie asortymentu,
1
i) Termin przydatności minimum 24 miesiące,
j) Data produkcji asortymentu od drugiego kwartału 2016 roku,
k) Koszt transportu towaru oraz rozładunku ponosi Wykonawca
4. Cenę oferty należy skalkulować w Formularzach kalkulacji ceny ofertowej w Załączniku nr 1A
i/lub Załącznik nr 1B i/lub Załącznik nr 1C zgodnie ze wskazanym tam algorytmem.
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól Formularzy kalkulacji ceny
ofertowej (obowiązek wycenienia każdej pozycji asortymentowej).
5. Dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia będzie realizowana sukcesywnie (maksymalnie
4 dostawy), w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia
umowy do 31 sierpnia 2016 r.
6. Szczegółowe warunki zamówienia (formularz ofertowy, formularze kalkulacji ceny ofertowej,
oraz wzór umowy stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia) można pobrać ze strony
internetowej www.34wog.wp.mil.pl (Zakładka Zamówienia Publiczne/ 2016/ Rozpoznanie
rynku poniżej 30000 euro) lub mogą one zostać przesłane na wniosek Wykonawcy na jego
adres e-mailowy.
7. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
sprawy merytoryczne – chor. Ryszard Nowak, tel. 261 15 58 01 w zakresie części nr 1 i 2
sprawy merytoryczne – chor. Krzysztof Błachowicz, tel. 261 15 63 53 w zakresie części nr 3
sprawy proceduralne - Jolanta Nazimek, tel. 261 15 63 86
w godzinach pracy Zamawiającego tj. 8:00-15:00, z tym że wyjaśnienia telefoniczne nie są
wiążące.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną e-mail. Ewentualne pytania należy kierować na
adres e-mailowy: [email protected]
10. Przygotowanie oferty:
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej (przy użyciu nośnika pisma nie
ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów), w języku polskim, pismem czytelnym.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty i dokumentów w formie elektronicznej;
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
3) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z dokumentem rejestrowym
oraz przepisami prawa;
4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy nie
wymienionego w dokumencie rejestrowym wymagają załączenia do oferty właściwego
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego – w oryginale;
5) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami (załącznikami), winny zawierać informacje i dane określone
w tych dokumentach;
6) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby/osób podpisującej ofertę;
7) Zaleca się by oferta była zszyta lub spięta.
11. Składanie i otwarcie ofert:
1) Ofertę można przesłać w formie pisemnej na adres zamawiającego:
34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, ul. Krakowska 11 b, 35-111
Rzeszów, Kancelaria Jawna (budynek 12, pokój nr 1)
2
do dnia 12 maja 2016 r. do godz. 10:30.
2) Zaleca się, by oznakowanie koperty było następujące:
RR/295/2016
34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
ul. Krakowska 11b, 35-111 Rzeszów
Oferta na dostawę farb, rozpuszczalników oraz akcesoriów malarskich –
nie otwierać przed 12 maja 2016 roku, godz. 11:00
3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 maja 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego,
tj. 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, ul. Krakowska 11 b, 35-111
Rzeszów, (budynek 12, pok. nr 8).
12. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert złożonych poprawnie pod
względem merytorycznym na podstawie kryterium oceny ofert, którym jest: najniższa cena
gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:
CO 
C MIN
· 100 pkt
CB
C0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną
CMIN – najniższa zaproponowana cena wśród ofert ważnych
CB – zaproponowana cena oferty badanej
Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
13. W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie bierze się pod uwagę ofert
Wykonawców, którzy:
1) w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonali lub
nienależycie wykonali inne zamówienie ogłoszone przez Zamawiającego,
2) figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych (oświadczenie o wpisie do Rejestru
Dłużników Niewypłacalnych znajduje się w druku oferty).
14. Dokumenty składające się na ofertę.
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony wg wzoru określonego
w Załączniku nr 1;
2) Wypełniony i podpisany formularz kalkulacji ceny ofertowej sporządzony
wg wzoru określonego w Załączniku nr 1A i/lub 1B i/lub 1C – w zależności o którą
część zamówienia Wykonawca się ubiega.
3) aktualne certyfikaty WITI dla każdej emalii specjalnej wskazanej w formularz kalkulacji
ceny ofertowej – załącznik nr 1B (dotyczy tylko zadania nr 2)
4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert);
5) Ewentualne pełnomocnictwo w oryginale.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji na dowolnym etapie
postępowania.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
3
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia wielkości
zamówienia w zależności od uzyskanych cen ofertowych oraz posiadanych na ten cel
środków finansowych. Zmniejszenie lub zwiększenie wielkości zamówienia następować
będzie w oparciu o zaoferowane ceny jednostkowe i wymagać będzie złożenia oferty
dodatkowej z formularzem cenowym, uwzględniającymi zmniejszone lub zwiększone wielkości
asortymentu po cenach jednostkowych zaproponowanych w ofercie pierwotnie przedstawionej.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1),
2. Formularz kalkulacji ceny ofertowej (Załącznik nr 1A) – część nr 1
3. Formularz kalkulacji ceny ofertowej (Załącznik nr 1B) – część nr 2
4. Formularz kalkulacji ceny ofertowej (Załącznik nr 1C) – część nr 3
5. Wzór umowy (Załącznik nr 2) dotyczy części nr 1, 2, 3.
Z A T W I E R D Z A M:
KOMENDANT
ppłk dr inż. Mariusz STOPA
4
Download