Kalkulacja porównawczej ceny oferty

advertisement
271.1.2011
Zał. nr 1a
ARKUSZ KALKULACJI PORÓWNAWCZEJ CENY OFERTY
I.
Oferowane stawki i narzuty
L
p.
1
NAZWA SPRZĘTU
2
Koparko-ładowarka
Samochód dostawczy
Samochód WUKO z dojazdem na
miejsce awarii + beczkowóz
asenizacyjny
Dźwig
Agregat prądotwórczy + pompa
zatapialna
3
4
5
ILOŚĆ M-G
do kalkulacji
150
Oferowana
STAWKA netto
….. zł/m-g
60
.… zł/m-g
10
.… zł/m-g
30
.… zł/m-g
30
.… zł/m-g
PODSUMOWANIE kosztów bezpośrednich pracy sprzętu S
NAZWA
Robocizna - koszty bezpośrednie R
NAZWA
Materiał - koszty bezpośrednie
M
ILOŚĆ r-g
do kalkulacji
350 r-g
RAZEM netto
20.000,- zł
RAZEM
netto
RAZEM
Oferowana
STAWKA netto
…... zł/r-g
RAZEM
netto
Obowiązkowe do przyjęcia
w kalkulacji
NARZUTY OFEROWANE
Koszty pośrednie
Kp = ………….. % od (R, S)*
Koszty zakupu materiałów
Kz = …………… % od (M)*
Zysk
Z = ……….…… % od [R+KP(R), S+KP(S)]*
* S – sprzęt; M – materiały;
II.
Obliczenie ceny porównawczej oferty:
Robocizna z narzutami: R’ = R + Kp (R) + Z (R+Kp(R)) = ………………..……...………………
………………………………………………………………………………………………………
Sprzęt z narzutami: S’ = S + Kp (S) + Z (S+Kp(S)) = ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Materiały z narzutem: M’ = 25.000,- zł + Kz (25.000,-zł) = ……………….…..………………….
………………………………………………………………………………..….…………………..
RAZEM cena porównawcza oferty netto: R’ + S’ + M’ = ………….…..………………………
…………………………………………………………….………………….…………………….
Ceny określone powyżej obejmują wszelkie koszty wynikające wprost z realizacji usługi, jak również koszty wszelkich
innych czynności i obowiązków leżących po stronie Wykonawcy określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy.
………………………………………………………………….. data, podpisy
1
Download