Amortyzacja maszyny metodą liniową jest:

advertisement
Amortyzacja maszyny metodą liniową jest:
- kosztem stałym
Budżet wiodący składa się z dwóch ????
- budżetu operacyjnego i budżetu finansowego
Cechą rachunku kosztów rzeczywistych jest podział
kosztów na:
- bezpośrednie i pośrednie
Cechą rachunku kosztów rzeczywistych jest podział
kosztów na
-bezpośrednie i pośrednie
Cechą rachunku kosztów zmiennych jest podziała kosztów
na
-zmienne i stałe
Cechą rachunku kosztów całkowitych
-rozliczenie kosztów pośrednich na produkty
Cechą rachunku kosztów normatywnych jest podział
kosztów na
-bezpośrednie i pośrednie
Co jest kosztem wydziałowym
- remont linii produkcyjnej
Co nie jest podstawą oceny efektywności zarządu:
- koszty planowane
- koszt standardowy
Czwartą FAZĄ ANALIZY PROCESU POWSTANIA KOSZTÓW jest
-zakup zasobów (1* planowanie kosztów, 2* wewnętrzne
związanie kosztów, 3*zewnętrzne zaangażowanie w powstanie
kosztu, 5* zużywanie zasobów, 6* zapłata za nabyte zasoby
lub powstanie zobowiązania)
Czym jest budżetowanie
- forma sformalizowanego procesu planowania przez
zarządzających
Do najważniejszych czynników powodujących wzrost
kosztów pośrednich należą:
- wzrost kosztów fazy poprodukcyjnej
- wzrost złożoności prac fazy przedprodukcyjnej
Dokładność obliczeń przy kalkulacji podziałowej
współczynnikowej zależy od:
- relacji przyczynowo – skutkowych zachodzących miedzy
procesem produkcyjnym a kosztami
- adekwatności doboru współczynników
Do kosztów zmieniających się zgodnie z wielkością zapasów
zaliczamy:
- koszty magazynowania
- koszty przeładunków
- koszty ubezpieczeń
- koszty zużycia i starzenia się zapasów
Dokładność obliczeń przy kalkulacji podziałowej
współczynnikowej zależy od:
- relacji przyczynowo – skutkowych między procesem
produkcyjnym a kosztami
- adekwatności doboru współczynników
Do budżetu operacyjnego nie zaliczamy:
- budżetu kosztów sprzedawanych wyrobów
- planowanie bilansu majątkowego
Do budżetu OPERACYJNEGO ZALICZAMY
-budżet sprzedaży, -b. produkcji, -b. materiałów bezpośrednich,
-b. robocizny bezpośredniej, -b. pośrednich kosztów produkcji,
-b. kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży, -b. zapasów
końcowych wyrobów gotowych, -b. kosztu sprzedanych
wyrobów, -planowany rachunek zysków i strat na poziomie
wyniku operacyjnego
Do budżetu FINANSOWEGO ZALICZAMY
-budżet środków pieniężnych, -b. nakładów kapitałowych, planowany bilans, -planowany rachunek zysków i strat na
poziomie wyniku na działalności, -planowany rachunek
przepływów pieniężnych
Dokładność obliczeń przy kalkulacji podziałowej
współczynnikowej zależy od
-relacji przyczynowo-skutkowych zachodzących między
procesem produkcyjnym a kosztami, -adekwatności doboru
współczynników
Do najważniejszych czynników powodujących wzrost
kosztów pośrednich
-wzrost kosztów fazy poprodukcyjnej, -wzrost złożoności fazy
przedprodukcyjnej
Dla ustalenia ceny na podstawie kosztów niepełnych
potrzeba jest znajomość między innymi:
- wskaźnika pokrycia
Dźwignia operacyjna informuje o:
- przyroście zysku operacyjnego w stosunku do przyrostu
sprzedaży
Dokładność obliczeń przy kalkulacji doliczeniowej zależy
od
-koszty pośrednie podlegają doliczeniu do k. bezpośrednich za
pomocą odpowiednio dobranych kluczy doliczeniowych
Do idei „kaizen costing” NALEŻY
-koszty obniżane są co miesiąc, -produkt udoskonalany w
ciągu roku, -dążenie do celów obniżki kosztów
Do idei systemu „kaizen costing” NIE NALEŻY
-uwzględnianie bieżących warunków produkcyjnych przed- wa
Histereza kosztów jest to zjawisko polegające
-koszty spadają wolniej niż wartość produkcji przez to i
sprzedaż, -produkcja spada szybciej niż koszty
Elementami budżetu środków pieniężnych jest:
- działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa, stan
końcowy i początkowy środków pieniężnych, łączny przepływ
netto
Elementami budżetu zysków i strat jest:
- działalność operacyjna, pozostała działalność operacyjna,
finansowa oraz zysk
Jednostkowy koszt stały nie jest:
- stały
Jednostkowy koszt zmienny NIE JEST
-zmienny, -pośredni
Jednostkowy koszt całkowity
-jednostkowy koszt pośredni + jednostkowy koszt bezpośredni
Jeżeli koszt całkowity produkcji sprzedanej jest większy od
kosztu całkowitego produkcji wytworzonej to:
- wartość zapasów zmniejszyła się
Kalkulacja zleceniowa nie jest:
- jest liczona metodą półfabrykatową i bezpółfabrykatową
- ???? wyroby gotowe
Koncepcja ABC kładzie główny nacisk na:
- dobre rozpoznanie przyczyn powstawania kosztów
pośrednich oraz sposobu ich zachowania
Koszt docelowy obliczany jest jako:
- przewidywana cena sprzedaży – pożądana marża zysku
(=cena sprzedaży - pożądany zysk) nie wiem czy to to samo??
Koszty wydziałowe dzielimy na:
- zużycie energii
- amortyzacja narzędzi
Koszt utraconych korzyści, które należy uwzględnić w
całkowitych kosztach inwestycji realizowanej przez firmę
(osobę fizyczną):
- poniesione straty w wyniku niewłaściwych zakupów
inwestycyjnych
Marżę brutto oblicza się jako:
- przychody ze sprzedaży minus koszty zmienne
- zysk plus koszty stałe
Mnożnik zysku wykorzystuje się w:
- analizie wrażliwości
Metody dochodzenia do k. docelowych
-TOP DOWN, -Button UP, -postępowanie wg obydwu metod
jednocześnie
Na podstawie, którego miernika może być oceniany
ośrodek rentowności w przedsiębiorstwie:
- zysk ze sprzedaży (lub marża brutto)
Podstawową zaletą rachunku kosztów normatywnych jest
to, że:
- zapoczątkował planowanie, kontrolę
Podstawową wadą rachunku kosztów normatywnych jest
to, że:
nie pozwala na obliczenie rzeczywistego zysku
Podstawową wadą rachunku k. normatywnych
-stawki k. normatywnych nie uwzględniały przewidywanych
zmian w przed-wie, -globalne odchylenie k. nie pozwalały na
szczegółową analizę kosztów, -nie pozwala na obliczenie
rzeczywistego zysku
Podmiotowy rachunek kosztów określany jest jako:
- rachunek wg miejsc ich powstawania
Przedmiotowy rachunek kosztów jest określony jako:
- rachunek kosztów jednostkowych lub kalkulacyjnych
(kalkulacja)
Próg rentowności dla produkcji wieloasortymentowej jest:
- liczony dla założonej struktury produkcji
Prowadzenie rachunkowości zarządczej jest:
- nieobowiązkowe
Przeciętny poziom działalności, osiągany w typowych
warunkach na przestrzeni ostatnich okresów oraz
oczekiwany w następnych okresach to:
- normalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych
Ryzyko dywersyfikowalne (niesystematyczne) nie obejmuje
-zmian stóp %, -siły nabywczej pieniądza, -zmian politycznych
Ryzyko niedywersyfikowalne (systematyczne, rynkowe)
obejmuje
-zmiany stópy oprocentowania, -siły nabywczej pieniądza, oczekiwań inwestora w odniesieniu do sytuacji gospodarczej
państwa, -zmiany polityczne
-reakcja kursowa na sytuacje przed-w, -trendy na rynku, uwarunkowania makroekonomiczne
Ryzyko dywersyfikowalne (niesystematyczne)obejmuje
-reakcje kursowe na sytuacje przedsiębiorstwa, -nie wynikające z
trendów na rynku kapitałowym, - nie wynikające z uwarunkowań
makroekonomicznych
Rachunek kosztów normalnych pozwala na:
- wyeliminowanie różnic w koszcie wytworzenia wynikających
ze zmian w wielkości produkcji
Rachunkowość zarządcza podlega:
- żadna odpowiedź nie jest poprawna
Rachunkowość zarządcza jest regulowana:
- żadna
Rachunek kosztów działań charakteryzuje się:
- rozliczaniem kosztów pośrednich na poszczególne działania a
następnie na wyroby gotowe
Techniki inżynierskie
-całościowa kontrola jakości (TQC), -system elastycznego
wytwarzania, -system właśnie na czas (JIT)
Techniki partycypacyjne przy ogólnej strukturze k.
docelowych
-cykle jakości, -podejście interdyscyplinarne, -podejście
zharmonizowane czynności różnych specjalistów
WADY budżetowania OD „ZERA”
-możliwość zlekceważenia przez zarządzających wielkiego
obszaru decyzji, nieprzewidzianymi zdarzeniami, -trudność z
oszacowaniem alternatywnych rozwiązań, -potencjalna niechęć
do zmian pracy, trudność poprawnego określenia poprawności
poszczególnych działań
Wadą rachunku kosztów rzeczywistych ???
- żadna odpowiedź nie jest poprawna
WADY budżetowania KROCZĄCEGO (ciągłego, wiodącego)
-angażuje się więcej czasu i środków pieniężnych, kierownictwo może znużyć się w procesie budżetowania, budżetowanie opiera się na różnej ocenie pozycji
majątkowych, a przez to różnych wartości odchyleń
Według klasyfikacji działań Coopera i Kaplana na
poziomie działań dotyczących rodzajów produktów
zużywane są następujące zasoby (wykonywane czynności)
- zmiany w technice produkcji
- udoskonalenie produktu
Wg klasyfikacji działań Coopera i Kaplana na poziomie
działań dotyczących RODZAJÓW PRODUKTÓW zużywane są
następujące zasoby (wykonywane czynności)
-zmiany w technice produkcji, -udoskonalenia produktu
Wg klasyfikacji działań Coopera i Kaplana na poziomie
działań dotyczących PARTII PRODUKTÓW zużywane są
następujące zasoby
-zlecenia zakupu, -nadzór
Wg klasyfikacji działań Coopera i Kaplana na poziomie
działań dotyczących CAŁEGO PRZED-WA zużywane są
następujące zasoby
-zarządzanie przedsiębiorstwem, -budynki, grunty, oświetlenie
i ogrzewanie
Wg klasyfikacji działań Coopera i Kaplana na poziomie
działań dotyczących JEDNOSTKI PRODUKTU zużywane są
następujące zasoby (wykonywane czynności)
-czas pracy bezpośredniej, -materiały, -utrzymanie maszyn w
ruchu, -energia technologiczna
W cyklu rozwojowym rach. zarządczej – PRÓG
RENTOWNOŚCI, PRÓG PŁYNNOŚCI, BADANIA OPERACYJNE
Wskaźnika narzutu nie oblicza się w przypadku kalkulacji
- podziałowej ze współczynnikami
- podziałowej prostej
Wskaźniki na ryku (narzutu) oblicza się w przypadku
kalkulacji:
- doliczeniowej asortymentowej
- doliczeniowej zleceniowej
Wskaźnik pokrycia wyraża:
- udział kosztów w przychodach
- udział kosztów zmiennych w przychodach
- udział kosztów stałych w przychodach
- udział marzy brutto w przychodach
Wskaźnika narzutu oblicza się w przypadku kalkulacji
-doliczeniowej asortymentowej, -doliczeniowej zleceniowej
Wskaźnika narzutu nie oblicza się
-podziałowej prostej, -podziałowej współczynnikowej, doliczeniowej ze współczynnikami
W cyklu rozwojowym rach. zarządczej RACHUNKOWOŚĆ
INFLACYJNĄ zapoczątkowano XX w
-latach 70
W cyklu rozwojowym rach. zarządczej – powstanie
strategicznej rach. zarządczej wspierającej strategiczne
zarz-nie
-współczesność, od końca lat 80
W cyklu rozwojowym rach. zarządczej ROZWÓJ RACHUNKU
KOSZTÓW ZMIENNYCH zapoczątkowano XX
-latach 50
W cyklu rozwojowym rach. zarządczej OCENĄ ODCHYLEŃ
K. W PRZEKROJU PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA
KOSZTY zapoczątkowano XX w
-latach 20
W cyklu rozwojowym rachunkowości zarządczej
USTALANIE ODCHYLEŃ KOSZTÓW OD STANDARDOWYCH
reakcja na nie zapoczątkowano w XX w
-na początku XX w
W cyklu rozwojowym rachunkowości zarządczej ustalanie
odchyleń kosztów od standardów i reakcja na nie
zapoczątkowano w XX wieku:
- na początku XX wieku
W cyklu rozwojowym rachunkowości zarządczej ocenę
odchyleń kosztów w przekroju podmiotów
odpowiedzialnych za koszty zapoczątkowano w XX wieku
- latach dwudziestych
W przedsiębiorstwie produkcyjnym stosującym rachunek
kosztów działań przykładem działania zwiększającego
wartość produktu dla klienta jest:
- żadna odpowiedź nie jest poprawna
W produkcji wieloasortymentowej, aby obliczyć próg
rentowności należy przyjąć:
- określoną strukturę asortymentową produkcji
- podział kosztów na stałe i zmienne
W odniesieniu do kalkulacji zleceniowej ??? wszystkie
poniższe stwierdzenia są poprawne z wyjątkiem:
- może być stosowana metoda bezpośredniego ??? lub
półfabrykatowa
ZALETY budżetu przygotowanego OD „ZERA”
-przypisanie priorytetu działaniom, które najlepiej przyczyniają
się do osiągnięcia celów, -ciągła ocena przydatności i
rozważanie możliwych uprawnień, eliminacja nieefektywnych
działań wykonywanych w poszczególnych wydziałach
ZALETY budżetowania KROCZĄCEGO (ciągłego, wiodącego)
-obniżenie stopnia niepewności zawartego w prognozie, budżetowanie oparte jest na ostatnim realistycznym planie z
nie założeniu jakiegoś sztywnego budżetu
Zysk ekonomiczny obliczamy:
- odejmując od zysku księgowego koszty kapitału,
alternatywny koszt pracy, premie za ryzyko
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards