Wyk*ad nr 2 - Robert Sobkow

advertisement
Wykład nr 3
Pułapki analizy kosztów
przedsiębiorstwa
Analiza kosztów alternatywnych
Produkcja i sprzedaż jednoczesna: komponentu i
wyrobu kompletnego:
• Uwzględnianie w kalkulacji kosztu komponentu
wg kosztu wytworzenia
• Uwzględnianie w kalkulacji kosztu komponentu
wg ceny sprzedaży
Konieczna analiza chłonności rynku komponentów i
wyrobu kompletnego
Analiza kosztu produkcji dodatkowej
Przedsiębiorstwo pozyskuje zlecenie z rynku innego niż
ten, na którym działa lub od dotychczasowego klienta
na nowy wyrób, nie konkurujący z dotychczasowym
asortymentem. Realizacja tego zlecenia nie naruszy
efektywności dotychczasowej działalności :
• Uwzględnianie w kalkulacji pełnych kosztów
działalności (tak jak w dotychczas wytwarzanych
wyrobach)
• Uwzględnianie w kalkulacji jedynie kosztów
krańcowych (tych, które powstaną dodatkowo przy
realizacji tego zlecenia)
Analiza kosztów w warunkach inflacji
• Deformacja informacji o kosztach przedsiębiorstwa w
warunkach inflacji:
- amortyzacja,
- surowce,
- koszty produktów importowanych.
• Deformacja kosztów finansowych.
• Deformacja przychodów ze sprzedaży – deformacja realnej
wartości należności.
• Deformacja kosztów w warunkach odroczonej zapłaty deformacja realnej wartości zobowiązań.
Kalkulacja wartości zapasów
• Koszty całkowite w przedsiębiorstwie poniesione w
danej jednostce czasu rozliczane są na dwie grupy
produktów: produkty wytworzone i sprzedane w danej
jednostce czasowej oraz produkty wytworzone ale nie
sprzedane (zwiększają one zapasy).
• Daje to szerokie pole błędów w kalkulacji:
- zawyżenie kosztów wytworzenia zapasów skutkuje
zawyżeniem rentowności produktów sprzedanych,
- zamrożenie poniesionych kosztów w nierotujących
zapasach skutkuje zawyżeniem realnej rentowności
sprzedanych produktów.
Błędne klucze podziału kosztów
pośrednich
• Oparcie klucza na błędnym wzorcu: np. płacach
bezpośrednich w sytuacji 2 produktów o diametralnie
różnej strukturze kosztów płac bezpośrednich.
• Stosowanie niezmienionego klucza przy zmienionych
warunkach działania: np. firma zwiększyła dwukrotnie
sprzedaż, a klucz procentowy narzutu kosztów nie
zmniejszył się.
• Stosowanie tego samego klucza podziału (np. dla
kosztów sprzedaży) wobec produktów dla dwóch
różnych odbiorców – np. rzeczywiste koszty sprzedaży
dla obu tych odbiorców mogą różnić się diametralnie.
Download